Update 26 november 2017

Enig idee hoe Leimuiden er op termijn uit gaat zien voor wat betreft het wegdek?

Hier ziet u het ontwerp van de Kerklaan, dat als het goed is als voorbeeld zal gelden voor heel Leimuiden.

 

Update 3 oktober 2017

Op 3 oktober is besloten dat het voorlopig ontwerp van de Kerklaanreconstructie, zoals per 14 juni 2017 op de homepage staat, het definitieve ontwerp zal worden. Hieronder ziet u een weergave zoals de wegen binnen de bebouwde kom van Leimuiden eruit gaan zien waarbij de Kerklaan als eerste wordt aangepakt. We spreken van een 30km weg waarbij de auto te gast is en de fietser meer beschermd wordt.

 

Update 20 juli 2017 

In een eerder stadium is er een onderzoek naar het sluipverkeer via Rijnsaterwoude (Willem van der Veldenweg en Herenweg) geweest. Toen bleek er een minimale toename te zijn van het sluipverkeer wat veroorzaakt wordt door  werkzaamheden op/aan de N207. Er werden toen wel aanvullende maatregelen voorgesteld om het relatief (normale) sluipverkeer op de Willem van der  Veldenweg/Herenweg te ontmoedigen. In overleg met de lokale bewoners zijn deze niet uitgevoerd. Nu een reconstructie van de Willem van der Veldenweg/Herenweg in beeld is, is dit weer ter sprake gebracht. Op ons verzoek heeft er een update plaats gevonden waarbij ook verkeer via de Vriezenweg is meegenomen als meetpunt. Afgelopen donderdag vond er een presentatie plaats van dit nieuwe onderzoek sluipverkeer N207 door het bedrijf Traffic & More. De volledige presentatie met cijfers kunt u hier lezen.

Er blijkt nergens een toename te zijn van meer dan 5% door de werkzaamheden aan/op de N207. Wel blijven de contactpersonen alert op overlast tijdens de afsluitingen/omleidingen en liggen er plannen klaar om te kunnen ingrijpen bij gevaar of overlast. In het proces van de reconstructie van de Willem van der Veldenweg/Herenweg wordt in samenspraak met bewoners en gebruikers gezocht naar een optimale inrichting, waarbij zeker het ontmoedigen van sluipverkeer wordt meegenomen. Na de zomer zal een Voorlopig Ontwerp worden voorgesteld.

Update 1 juli 2017

Na een uitgebreid proces van een jaar is een Integrale Ruimtelijk Notitie van Leimuiden opgesteld. De volledige notitie kunt u hier lezen. In dit stuk vindt u ook in hoofdstuk 5, paragraaf 3 een overzicht van aandachtspunten voor de herinrichting van de Kerklaan. Deze volgende punten worden,samengevat, hier vermeld:

- beschouw de Kerklaan nadrukkelijk als onderdeel van de binnenring voor duidelijkheid en herkenbaarheid;

- de nieuwe inrichting is bepalend voor de inrichting en uitstraling van de gehele binnenring;

-water en groen in het wegprofiel maken onderdeel uit van doorgaande structuren en zijn daarmee bepalend voor de kwaliteit en de beleving van  het dorp Leimuiden.

-aandacht voor langzaam verkeer. Naast doorstroming is op dit wegvak verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. 

Zoals u weet is niet gewacht tot de integrale ruimtelijke notitie over groen, wonen en verkeer helemaal klaar en geaccordeerd is door alle partijen maar zijn er grote stappen gemaakt in de reconstructie van de Kerklaan. Naast de eerder genoemde punten uit de notitie is het voor de Dorpsraad Leimuiden belangrijk dat iedere inwoner/belanghebbende/betrokkenen benaderd is en wordt om een goed gedragen oplossing te vinden voor de nieuwe Kerklaan.

 

Update 13 juni 2017

Het voorlopig ontwerp van de Kerklaanreconstructie, zoals dit gepresenteerd is op de inloopavond van 31 mei in de Ontmoeting kunt u hier in haar geheel lezen. De enquete en de info-avond op 23 maart zijn  door IMOSS verwerkt tot een ontwerp welke aan vele wensen tegemoet komt en voldoet aan de voorschriften.Het document geeft een volledig beeld van de (her)inrichting en aankleding van de Kerklaan en in 2017 zal er een start gemaakt worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Ook de Drechtlaan zal worden aangepast.

 

Update 6 maart 2017

Een start is gemaakt met het proces van de Kerklaanreconstructie.  Inmiddels is er een enqueteronde geweest in Leimuiden en de resultaten hiervan zullen door stedenbouwkundig bedrijf IMOSS en de gemeente Kaag en Braassem op 23 maart in de Ontmoeting gepresenteerd worden. De volledige enquete kunt u hier lezen.

Update 27 juli 2016

De Kerklaan wordt opnieuw ingericht. Het wegdek en de daaronder liggende riolering zijn aan vervanging toe. Het groen kan tegelijkertijd ook een opknapbeurt krijgen. De verwachting is dat in 2017 gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden. Na de zomer is meer bekend over de planning en hoe u als inwoner hierbij betrokken wordt.

 

Update 15 mei 2016

Tijdens het project "knelpunten verkeerscirculatie" zijn op korte termijn verkeersobstakels aangepakt op met name de zogenaamde buitenring van Leimuiden.  De oplossing voor verkeersobstakels op de Grietpolderweg, Esdoornlaan, Beukenlaan en Kerklaan van de gemeente  zijn  door ons op 28 oktober 2015 aan de bewoners in Leimuiden gepresenteerd.Tijdens deze avond is ook toegezegd dat de gemeente een structurele oplossing probeert te vinden voor het overige verkeer. De Kerklaan zal als het bouwverkeer  voor Beukenlaan 3 is beëindigd worden gereconstrueerd. Ook zal de doorgaande route van de Dorpsstraat, Kloofpad, Tuinderij onderzocht worden alsmede de entree in en vertrek uit ons dorp via de Dr. Stapenseastraat, dit mede gezien de ontwikkelingen omtrent de N207 Passage Leimuiden.

Een eerste stap hiervoor is gemaakt in de werkgroep Ruimtelijke Ordening ( hierna RO-groep) door middel van een notitie afwikkeling verkeer in Leimuiden.

De volledige notitie kunt u hier lezen.

Ook hier speelt een visie over de thema's verkeer, groen en wonen een belangrijke rol.