Het terrein moet extra worden opgehoogd om de gewenste zetting te bereiken.

De geplande openstelling van de brug, eind september, loopt vertraging op. De deklaag van de brug is gestort met 2 weken vertraging. De brug is nu klaar op de leuningen na. De aansluiting van de Grietpolderweg op de brug is nog een geotechnisch probleem; vermoedelijk is de brug iets hoger dan verwacht t.o.v. de Grietpolderweg.

 

Binnenkort wordt er begin gemaakt met het project door Heijmans. Hier is de link naar de informatie van de provincie:

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-noord-hillegom/verbeteren/

U kunt ook direct naar de visualisatie van de oude en nieuwe situatie:

https://provincie-zuid-holland.projectatlas.app/n207-leimuiden/visualisatie?map=52.224700,4.676600,14.94,0,0

Meer informatie volgt.

 

Na de bouwvak is verder gewerkt aan de brug Grietpolderweg. De liggers van het brugdek zijn geplaatst en ook de onderdoorgang is nu zichtbaar richting Noordeinde.
 
 • Per 1 juli is de dorpsraad uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De kascommissie heeft de administrateur en daarmee het interim bestuur decharge verleend voor financiële afwikkeling 2019 en 2020, zie onder Downloads
 • De bankrekening is opgeheven, nadat het resterende banksaldo ad € 805 is overgemaakt aan De Kleine Oase, passend bij onze doelstelling
 • Zie voor nadere informatie de mail aan de leden van 17 juni jl. resp. van 13 februari jl. onder de Downloads
 • Deze website blijft vooralsnog in de lucht

door BAM i.o.v. Woondiensten Aarwoude

De ingrijpende renovatie van de woningen is nagenoeg afgerond. De kraan is weg, de parkeerplaatsen voor BAM medewerkers zijn ontmanteld.

De 71 woningen zijn nu zogeheten nul-op-de-meter woningen. Dit is bereikt door de woningen te voorzien van een zogenaamde ‘warme jas’,door het isoleren van de kruipruimte en het plaatsen van nieuwe geïsoleerde daken en gevels. De gevels zijn voorzien van nieuwe kunststof kozijnen met triple glas. Daarnaast zijn de woningen volledig all-electric door het plaatsen van  zonnepanelen, een warmtepomp en een warmte-terugwin-installatie. Deze installaties zorgen dat over een heel jaar de woning net zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld verbruikt. Hierbij worden gelijkblijvende woonlasten gegarandeerd aan de bewoners.

De bewoners zijn zoveel mogelijk ontzien, naast de technische uitvoering van het project, verzorgt BAM Wonen ook de afstemming en communicatie met de bewoners. BAM Wonen voert de verduurzaming uit in bewoonde staat. De werkzaamheden zijn zo gepland dat ze het minste overlast veroorzaken. De gevels, daken en de energiemodule zijn geproduceerd in de fabriek en prefab aangeleverd op de bouwplaats. Wat overblijft is aftimmering en installatiewerk. Als het toch even te hectisch is, konden de huurders terecht in een zogeheten ‘rustwoning’.

Bron: website Aarwoude

Link: https://www.woondienstenaarwoude.nl/nl/over-ons/over-ons/nieuws/start-verduurzamingsprogramma-woondiensten-aarwoude/

 

Per brief van 7 juli is de raad door B&W geïnformeerd over het besluit om een overeenkomst te sluiten met de Provincie Zuid Holland over de optimalisatie van de ontsluiting van Leimuiden op N207 door o.a. extra aanpassingen op de Stapenseastraat, voor de tekening van de kruising klik hier(Details in de tekening kunt u zien door hem uit te vergroten, dit duurt even.)

In de ALV van juni vorig jaar bent u n.a.v. het Sweco rapport door het interim bestuur in detail geïnformeerd over de gewenste aanpassingen in het dorp. Dat lag toen zeer moeilijk bij de gemeente gezien de financiële consequenties.

Deze aanpassing volstaat tenminste voor de komende 10 jaren, zo niet langer, dat geeft voldoende ruimte om te komen tot een gedegen planontwikkeling Drechthoek II en eventuele daarvoor nog noodzakelijke aanvullende aanpassingen aan het wegennet, zoals de viaduct plus variant.

Naast de eerder aangekondigde verplaatsing van de bushalte achter het benzinestation en de oversteek van voetgangers en fietsers naar de zuidzijde, is ook de herinrichting van de Stapenseastraat nu mogelijk geworden, dankzij het gebruik van het subsidieprogramma fiets van de Provincie voor de aankoop van een strook grond van de kerk. De kerk heeft samen met de ontwikkelaar van het terrein actief meegedacht over de herinrichting.

Naast de extra linksaf strook komt er o.a. een dubbelzijdig fietspad aan de zuidzijde van het schoolgebouw met een fietsoversteek ter hoogte van de brandweerkazerne.

Gebruikmaken van het programma fiets betekent ook flankerende maatregelen voor de veiligheid van fietsers en voetgangers en dus worden Stapenseastraat, Tuinderij, Kloofpad en Dorpsstraat nu toch een 30 km zone. Wij zijn daar zeer verheugd over, dat gemeente en provincie dit mogelijk hebben gemaakt.

De provincie Zuid Holland zal binnenkort nog uitgebreide informatie verstrekken.

De werkgroep N207 houdt de vinger nog even aan de pols. Kijk op onze website voor het vervolg.

De bij de ORS aangesloten bewoners werkgroepen uit Kaag en Braassem Noord /Leimuiden West hebben een zienswijze op de Luchtvaartnota 2020-2050 ingediend om de overlast problematiek in onze regio duidelijk te maken en tevens aan te geven welke aspecten relevant zijn voor het behoud van de de leefomgevings kwaliteit.

Gisteren 9 Juli verliep de termijn waarin zienswijzes konden worden ingediend.

In de Luchtvaartnota wordt o.m.  kaders aangegeven voor de groei van Schiphol naar mogelijk 780.000 vliegbewegingen.

Wat willen wij o.a. :

 • Geen groei Schiphol: luchtvaart dimensioneren naar de hoogste toegevoegde waarde voor het welzijn van de Nederlandse samenleving.
 • Ontwikkel eerst een nieuw moreel en ethisch normenstelsel met de individuele “Omgevingskwaliteit” als maat om tot een solidaire hinder verdeling te komen.
 • Aantoonbaar maken van de daadwerkelijke verbeteringen voor de leefomgeving op het gebied van geluid en gezondheid
 • Geen afwenteling overlast op minder dichtbevolkt gebied; niemand mag verdere toename van geluid en schadelijke stoffen ondervinden
 • Handhaaf het niveau van adviesrecht voor omwonenden.

De werkgroepen ondersteunen ook de door ORS bewonersdelegatie, in meerderheid, ingediende zienswijze met o.m een Tienpuntenplan voor Hinderbeperking (verbod op nachtvluchten, Krimpscenario’s etc)

In de oorspronkelijke plannen voor het schoolplein van het nieuwe IKC Leimuiden stond een klein, maar volgens de wet precies groot genoeg, speelplein ingetekend. ''Als school vinden we voldoende buitenruimte heel belangrijk, dus zijn we in gesprek gegaan met de gemeente."

Naar aanleiding van dit gesprek is 500 m2 meer grond beschikbaar gesteld voor het speelplein, maar er was geen extra budget voor de inrichting. Nu willen we er met het hele dorp voor zorgen dat we een waanzinnig schoolplein kunnen realiseren voor onze kinderen. Er is een fantastisch groen en uitdagend schoolplein ontworpen voor onze nieuwe school. Via fondsen en giften heeft de school al geld opgehaald maar er is nog meer nodig. Hiervoor is de hulp van het hele dorp nodig. Er is nog € 30.000 nodig.''

Er zijn vele manieren om te helpen om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Hoe precies kun je lezen op de site van de school: www.ikcdelei.nl/schoolplein

De kinderen van de Lei zullen deze zomervakantie proberen hun steentje bij te dragen door klusjes te doen voor familie, buren en anderen.

https://www.allesinkaagenbraassem.nl/nieuws/heitje-voor-karweitje-voor-het-schoolplein-de-lei.html

 

Email van 17 juni 2020 aan de leden van de Dorpsraad Leimuiden.

Beste dorpsgenoten,

In vervolg op onze mail van 13 februari jl., delen we u mede dat er geen nieuwe gedragen initiatieven zijn binnengekomen voor continuering van de dorpsraad. Om te komen tot formele opheffing van de dorpsraad worden de komende weken een aantal activiteiten uitgevoerd, uitschrijven KvK, opheffen bankrekening, de website wordt t.z.t. stopgezet, blijft nog even in de lucht tot medio oktober.

Voor informatie over projecten in Kaag en Braassem (of alleen Leimuiden) kunt u de zeer informatieve bouwapp downloaden via App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Zie de link  https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Wonen_en_bouwen/Projecten_en_Werk_in_uitvoering/Leimuiden_Alle_projecten.

We attenderen u ook nog op de ontwerp omgevingsvisie, die ter inzage ligt tot 1 juli a.s. https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Wonen_en_bouwen/Omgevingsvisie:oq8QmJH7T4eBWZt1CWyhyw/Wat_is_de_Omgevingsvisie 

Kijk nog eens op de website nu het nog kan. De dorpshaven is in zicht, de brug is in uitvoering. We krijgen er in 2021(2?) een mooi dorpshart en een villawijk bij, de nieuwe rede, maar ook ruim 30 nieuwe sociale huurwoningen, de doorstroming op de kruising met de N207 wordt door de provincie in 2020/1 met smart mobility grondig aangepakt; er zijn mede in dat kader ook positieve ontwikkelingen rond ’t Kruispunt (oude schoolgebouw), waar u op korte termijn meer van zult horen, hopen we.

Dank voor uw vertrouwen en tot ziens in een vernieuwd Leimuiden; we komen heus uit de bouwput.

Hartelijke groet,

Secretaris Dorpsraad Leimuiden,

Marion Kluck

Namens het Interimbestuur

Willem Weijers

 

Tot nu toe was het duidelijk volgens de provincie: landbouwverkeer op de N207 is geen optie. Door de reconstructie van de Willem van der Veldenweg eind van het jaar ontstaan er toch kansen.

Deze reconstructie zorgt wellicht voor een tijdelijk gebruik van de N207 voor het landbouwverkeer, omdat er weinig andere mogelijkheden tot omleiding zijn.

Klik hier voor het krantenartikel.

Duur: medio 2020 tot eind 2020. Meer informatie: zie de Bouwapp.

Het ontmoetingscentrum dementie is sinds 2 juni in de Ontmoeting weer opgestart, zie ook onder projecten “dagopvang”.

Activite is nog op zoek naar vrijwilligers, belangstelling? Vul het interesseformulier in voor:

Vrijwilliger lunch ondersteuning, wandelen of bewegen.

Op de update van de bouwapp van 24 april staat dat de afgelopen week flink wat zand is aangebracht. Dit gaat door t/m 28 april, waarna de verticale drainage wordt geplaatst, duur ca. een week. Om het stuiven van zand tegen te gaan rijdt er nu gelukkig regelmatig een waterwagen over het terrein.

De aanleg van de brug start 18 mei, de Grietpolderweg is dan afgesloten van 18 mei t/m eind september. De wethouder gaf onlangs nog aan op een half jaar te rekenen, zie artikel Hier in de regio. In datzelfde artikel stelt de wethouder, dat in geval van nood in overleg met de hulpdiensten een goede alternatieve weg is gevonden, overigens zonder nadere specificatie.

AANVULLING:

Op de projectenpagina van het Dorpshart vindt u de bewonersbrief van Smits Bouwbedrijf en een
kaartje van de omleidingsroutes.

Een mooi plantsoen aangelegd aan de Kerklaan door ons plantsoenteam.

Tekst van de email die 13 februari 2020 naar onze leden is gestuurd.

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u het laatste ALV-verslag van de dorpsraad van 24 oktober 2019. (Staat ook onder Downloads)

Nu er geen reactie gekomen is vanuit de leden voor een adequate doorstart, constateren wij dat er onvoldoende draagvlak is voor het voortbestaan van de dorpsraad in ons dorp. Daarnaast ervaren wij geen gelijkwaardigheid in het overleg met de gemeente i.c. B&W en worden gerechtvaardigde wensen t.a.v. veiligheid afgedaan met NEE er is geen geld

Als er weinig tot geen financiële ruimte is dan moeten beleidskeuzes wellicht worden herzien, discussies daarover worden door B&W uit de weg gegaan. Het sluipverkeer en het (regionale) landbouwverkeer blijft door Leimuiden gaan, gemeente en provincie komen er niet uit. Maar maatregelen t.b.v. de veiligheid van langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) worden echter niet genomen, voor uitbreiding van 30 km zone tot de gehele bebouwde kom en fietsstroken is dus geen geld en ook geen perspectief in de aanpak focus met ambitie 2, die nu op de agenda staat van de gemeenteraad.

De energie die we geïnvesteerd hebben om iets te bereiken in o.a. het dossier N207 staat in schril contrast met het bereikte resultaat. Als wij daarbij op zoek gaan naar draagvlak in de raad wordt onze positief kritische opstelling, als te activistisch beschouwd.

Onze conclusie is mede gezien het gebrek aan (bestuurlijk) draagvlak in het dorp voor een dorpsraad, dat het beter is dat de inwoners per onderwerp actievoeren, dan dat er dorpsraad is waarvan de gemeente aanneemt dat die hun beleid uitdraagt. Nee, we zijn nu eenmaal niet samen de gemeentelijke overheid.

En het kan ook zonder, zie Roelofarendsveen, Oude en Nieuwe Wetering.

Het interim-bestuur bedankt Marion Kluck voor haar secretariële hulp in 2019 en Orné Angenent die de administratie nog voor ons doet.

Wij bedanken allen die zich ingezet hebben voor het belang van Leimuiden, als bestuurslid of als werkgroep lid of anderszins.

Lopende projecten worden afgerond door de bestaande “werkgroepen”: herinrichting Kruising N 207 met smart mobility (trekkers Reinier Besemer, Willem Weijers), herinrichting Willem van der Veldenweg (Reinier Besemer, c.s. de klankbordgroep) en Kleinschalig woonzorgcentrum (Dagelijks Leven) plus dagopvang/ontmoetingscentrum dementie (Ria Vermeulen, Els Oltmans en Co Moolhuizen). Zij blijven allen nog even actief en houden waar nodig onderling contact. Leen Overbeek was de laatste maanden wegens ziekte al niet inzetbaar voor externe contacten en acht een terugkeer daarin niet noodzakelijkerwijs in het belang van Leimuiden. Hij is op de achtergrond nog wel beschikbaar.

De mogelijkheid van een doorstart blijft nog even open, er is nog geld in kas, zie het financieel verslag 2019 bijgaand. De bankrekening en inschrijving bij KvK blijft bestaan, ook de website blijft nog even intact. Conform de besluitvorming in de ALV gaat de dorpsraad vanaf heden een slapend bestaan leiden. Orné Angenent draagt nog even zorg voor de administratie. Willem Weijers blijft ingeschreven staan bij de KvK. Alle e-mailadressen vervallen behalve Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., die voor (contact met) Willem Weijers in gebruik blijft.

Een definitieve opheffing zal t.z.t. eerst aan de leden worden voorgelegd.

Vriendelijke groeten,

Het interim-bestuur Dorpsraad Leimuiden

 

De gezamenlijke opslag voor de Kleine Oase, het Oranje Comité, Mavileo en decembercomité (opslag kleding Sint en Piet). Foto’s van pannenbier/hoogste punt (VOL) en het eindresultaat.

Wat prachtige bouwwerk  met een mooie steen. Er is hard gewerkt door vrijwilligers op de bouw, de grote verloting, sponsoring, fondswerving, geweldig. Een resultaat om trots op te zijn. Kosten voor gemeente K&B nul euro.

Het gemeentebestuur nodigt u uit deel te nemen aan het inwonerspanel.
Als lid van het inwonerspanel "Kaag en Braassem Spreekt" kunt u de komende periode uw mening geven over verschillende onderwerpen. Wij stellen u vragen via een online vragenlijst. Die ontvangt u per mail. U beslist per onderzoek of u meedoet of niet.

U kunt u opgeven via deze link: https://www.kaagenbraassemspreekt.nl/onderzoekskalender.html

 

Leimuiden kan fluiten naar een gezondheidscentrum op de plek van de oude School met de Bijbel en de voormalige Oostenkerk. Huisartsen Ellen van Rosmalen en Willem van der Linden van praktijk de Linde hebben de stekker uit het project getrokken. De bouw van het centrum blijkt onhaalbaar.

In juli pakten zich al donkere wolken samen; toen werd bekend dat het geplande appartementencomplex niet door kon gaan. Uit de opbrengst van die vijftien appartementen zou het gezondheidscentrum voor een groot deel betaald worden. Probleem waren de beperkingen die daar gelden vanwege het nabijgelegen tankstation en  verkeerslawaai en fijnstof van de N207. 

Nu hebben huisartsen en kerkrentmeesters definitief een punt achter het project gezet. "Het hele project is helaas steeds weer geconfronteerd met nieuwe restricties, verzwaarde eisen en beperkingen door de bevoegde instanties”, schrijven Van Rosmalen en Van der Linden in een brief aan omwonenden. "Het gevolg hiervan was dat de benodigde voorzieningen om een verantwoord woon- en leefklimaat op deze locatie te realiseren, steeds ingewikkelder én kostbaarder werden.”

Conclusie

Met andere zorgverleners is volgens de huisartsen nog bekeken of het mogelijk was alleen een gezondheidscentrum op te zetten. Maar door de trage voortgang van het project en de financiële gevolgen hebben ze de conclusie getrokken dat er onvoldoende draagvlak voor het centrum is.  Het spijt de artsen zeer, schrijven ze.

De grote hoeveelheid tijd en energie die in dit project is gaan zitten, heeft ons niet onberoerd gelaten.” De huisartsen waren gisteren niet in de gelegenheid hun besluit toe te lichten. Zo is onduidelijk hoe het nu verder gaat met de praktijk die een tijdelijk onderkomen heeft betrokken aan de Tuinderij. De oude praktijkruimte is al gesloopt.

Reactie

In een reactie laat wethouder Inge van der Meer weten dat Kaag en Braassem ‘op allerlei momenten’ heeft  meegedacht en `oplossingen heeft aangedragen’. De gemeente werkte bijvoorbeeld mee aan een wijziging van het plan waarbij appartementen en gezondheidscentrum van plek zouden wisselen. Voor de zomer leek het er volgens de wethouder dan ook op dat het plan haalbaar was als er voorzieningen zouden worden getroffen. 

Het is jammer dat de huisarts zelf de conclusie heeft getrokken dat het niet haalbaar voor hem is.” Kaag en Braassem heeft inmiddels nieuwe afspraken gemaakt met de grondeigenaar om te brainstormen over de invulling van het terrein.

Bron: Joep Derksen ad 03-10-19, 06:31

De gemeenteraad van Kaag en Braassem gaat in 2020 met elkaar in debat over een mogelijke gemeentefusie. Op voorspraak van het college van burgemeester en wethouders wordt gesproken over samenwerkingen, coalitiepartij Samen voor Kaag en Braassem wil het bespreekbaar maken of Kaag en Braassem een zelfstandige gemeente kan blijven.

Tien jaar geleden fuseerden de gemeenten Jacobswoude en Alkemade tot Kaag en Braassem. Anno 2019 zoekt Kaag en Braassem steeds vaker de samenwerking op met andere gemeenten, omdat het individueel te weinig slagkracht heeft. Zo is ICT uitbesteed aan Alphen aan den Rijn en werkt Kaag en Braassem met Alphen en Nieuwkoop in Rijnlandverband samen op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen.

In de komende maanden gaan inwoners van Kaag en Braassem gepeild worden over hoe zij tegen een eventuele nieuwe herindeling aankijken. Die uitkomsten worden volgend jaar meegenomen in het politieke debat. Wanneer de gemeenteraad over een eventuele fusie vergadert, is nog niet bekend.

Reactie burgemeesters

Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) wil niet vooruitlopen op een mogelijk verzoek van Kaag en Braassem of Alphen openstaat voor een samengaan en onthoudt zich van commentaar.

Nieuwkoop-burgemeester Frans Buijserd (CDA) zegt dat Nieuwkoop niet wil fuseren, omdat het een gezonde gemeente is die de broek zelf kan ophouden.
Opm: Buijserd wil de Drechtdoorsteek (zie projecten) richting Nieuwkoop, lijkt toch makkelijker te realiseren als je erover gaat na een fusie. Zou hij alleen Leimuiden willen?

Per mail zijn de leden ”geïnformeerd over de ondernomen acties door het interim-bestuur n.a.v. de openbare ledenvergadering van 4 juni jl. Het resultaat is helaas teleurstellend, lees de terugkoppeling hier. De agenda, het verslag, de powerpointpresentatie van die avond staan onder “downloads”.

Helaas moeten we melden, dat we tot nu toe beschikken over onvoldoende kandidaten, die ingevoerd zijn in het dorp, om een nieuw bestuur van vijf leden samen te stellen. In de najaarsvergadering komen we daar op terug.

De gemeente verwacht een bestuur, dat goed verankerd is in het dorp (wijken), diversiteit heeft t.a.v. man/vrouw/etc, en leeftijd. Dat vinden wij overigens ook, maar dat is gezien de respons tot nu toe niet gelukt.

Onlangs vernamen wij van het initiatief Leimuiden duurzaam. Interesse? Kijk op de zeer informatieve website (in ontwikkeling): http://www.leimuidenduurzaam.nl/index.htm

Mededelingen

 • De brug in de dorpsstraat, voetgangersgedeelte is gereed. (was natuurlijk niet de Tolbrug over de Drecht zoals sommigen dachten door een grapje van de jeugd) (foto 1)
 • De kindervakantieweek verhuist naar Connexxionterrein
 • En een zebrapad bij de huisartsenpraktijk (foto 2)

 

De dorpsraad is deze week op de hoogte gesteld van een initiatief van Aarwoude en Aldi voor de bouw van woningen en een supermarkt. Voor meer informatie zie de raadsnotitie hier.

Een idee voor een evenemententerrein.

Houtdorp op Connexxionterrein een succes en mooi te combineren met een duik in het zwembad na afloop.

Verkeersregelaars hielden de veiligheid keurig onder controle.

 

Noteer in uw agenda: Algemene ledenvergadering 4 juni 20:00 uur in de Ontmoeting, belangrijkste agendapunten: Benoeming bestuur en de kruising met de N207(passage), zie de flyer in uw brievenbus met de oproep voor bestuurskandidaten en informatie over de noodzakelijke aanpassingen rondom de kruising in ons dorp.

Zo is het maar net. O.a. door de verplaatsing wordt een vernieuwing in het dorpshart mogelijk. Lees hierover het artikel in het AD.

De provincie zet vaart achter aanpassing van de kruising N207 bij Leimuiden en wil niet langer wachten op de ontwikkeling van Drechthoek II. Sweco heeft in opdracht van de provincie Zuid Holland een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op korte termijn. Zie hier het bijgaande krantenartikel. We bestuderen het rapport, Sjoerd van der Hoorn adviseert ons daarbij. Met name de veiligheid van het langzame verkeer is een aandachtspunt evenals de inrichting van de Dr. Stapenseastraat en de kruising bij de brandweergarage.

Het rapport van Sweco kunt u hier lezen.

Het is nationale www.boomfeestdag.nl vandaag en een contrast met het kappen van de ca. 20 bomen in het dorpshart, kort na de ca. 80 bomen voor Leimuiden West. Een kaalslag in Leimuiden, maar we moeten ook vooruit. Starters, doorstromers en ouderen staan te trappelen om woonruimte, maar toch het doet pijn zoveel volgroeide bomen te zien verdwijnen. Uiteraard zal het dorpsraadbestuur de herplanting nauwgezet volgen. 

In de Haarlemmermeer worden 350 bomen in PARK21 aangeplant in het kader van de Nationale Boomfeestdag. De gemeente heeft gekozen voor het thema “Ieder Kind een Boom”. Idee voor Kaag en Braasem?

Deze mailing bevat wekelijks een overzicht met de belangrijkste berichten uit de voorgaande week, met daarbij verwijzing naar de bron(nen) zodat je zelf een eigen mening kunt vormen.

Meld je aan om deze wekelijkse mail ook te ontvangen, de eerstvolgende nieuwsbrief wordt dan automatisch in je inbox afgeleverd, alle eerdere edities kun je vinden op de online pagina.
Gebruik de volgende link: http://online.witteweekmail.nl/

De gemeente heeft een overzicht van alle projecten in Leimuiden op haar website gezet. Dat is handig en biedt verschillende informatie, ook wanneer iets aan de orde komt. Klik op deze link en u komt op de gemeentelijke website.

De gemeente meldt ook: Zijn we iets vergeten dat u belangrijk vindt? Vertel het ons! Samen maken we Leimuiden nog mooier.
Maak hier gebruik van! Hoe completer hoe mooier.

U kunt uw melding ,klacht of tip aan de gemeente doorgeven met een app. Deze app, genaamd BeterBuiten, kunt u in uw appstore gratis downloaden. Het icoon van de app ziet u in het plaatje hieronder.

Zodra de gemeente de zorg heeft voor het beheer en onderhoud van een object, kunt u het door u geconstateerde melden. De app is makkelijk, want geeft u ook de mogelijkheid een foto van de situatie te maken en de precieze locatie door te geven. Makkelijker kunnen we het de gemeente niet maken.

Twijfelt u of u wel bij de gemeente moet zijn? Raadpleeg dan de website van de gemeente bij Melding Openbare Ruimte.

Op 14 januari 2019 heeft een bijzondere algemene ledenvergadering plaats gevonden. Dit was noodzakelijk geworden nadat het voltallige bestuur van de dorpsraad is afgetreden. In deze vergadering legt het demissionaire bestuur verantwoording af en heeft zij ruimte gegeven aan een interim-bestuur dat in april een nieuw bestuur hoopt te kunnen presenteren. Het verslag van deze vergadering kunt u lezen/downloaden op de pagina downloads. Ook de Powerpoint van deze vergadering kunt u daar vinden.

Procedureel is het bijna afgerond nu de Raad van State positief heeft beslist. De omgevingsvergunning wordt ingediend en daarna kan de uitvoering beginnen. Lees de nieuwsbrief van Smit's bouwbedrijf zelf. Hier kunt u hem vinden.

Is het nu zo dat we over een jaar een nieuw dorpshart hebben? Nee zeker niet, er is veel voorbereidingstijd nodig, sanering en het voorbelasten van de grond vergen veel tijd. Begin 2019 wordt de start van de verkoop van de woningen verwacht.

Onderaan de nieuwsbrief is een leuke 360 graden foto van het haventje opgenomen.