Een voorzichtig begin aan het gat in de weg voor de brug. 25 mei 2020.

Het heiwerk van de huurwoningen (Aarwoude) is gestart. 25 mei 2020.

Op de update van de bouwapp van 24 april staat dat de afgelopen week flink wat zand is aangebracht. Dit gaat door t/m 28 april, waarna de verticale drainage wordt geplaatst, duur ca. een week. Om het stuiven van zand tegen te gaan rijdt er nu gelukkig regelmatig een waterwagen over het terrein.

De aanleg van de brug start 18 mei, de Grietpolderweg is dan afgesloten van 18 mei t/m eind september. De wethouder gaf onlangs nog aan op een half jaar te rekenen, zie artikel Hier in de regio. In datzelfde artikel stelt de wethouder, dat in geval van nood in overleg met de hulpdiensten een goede alternatieve weg is gevonden, overigens zonder nadere specificatie.

AANVULLING:

Op de projectenpagina van het Dorpshart vindt u de bewonersbrief van Smits Bouwbedrijf en een
kaartje van de omleidingsroutes.

Op 4 maart organiseert de gemeente een projectenmarkt van 17:00-20:30 in De Ontmoeting, met informatie over alle lopende projecten in Leimuiden. Zie ook de info. op de gemeentelijke website.

Filmpje over omgevingsvisie met Kai Verbij https://www.youtube.com/watch?v=qUPm84BW0jw

Een mooi plantsoen aangelegd aan de Kerklaan door ons plantsoenteam.

Tekst van de email die 13 februari 2020 naar onze leden is gestuurd.

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u het laatste ALV-verslag van de dorpsraad van 24 oktober 2019. (Staat ook onder Downloads)

Nu er geen reactie gekomen is vanuit de leden voor een adequate doorstart, constateren wij dat er onvoldoende draagvlak is voor het voortbestaan van de dorpsraad in ons dorp. Daarnaast ervaren wij geen gelijkwaardigheid in het overleg met de gemeente i.c. B&W en worden gerechtvaardigde wensen t.a.v. veiligheid afgedaan met NEE er is geen geld

Als er weinig tot geen financiële ruimte is dan moeten beleidskeuzes wellicht worden herzien, discussies daarover worden door B&W uit de weg gegaan. Het sluipverkeer en het (regionale) landbouwverkeer blijft door Leimuiden gaan, gemeente en provincie komen er niet uit. Maar maatregelen t.b.v. de veiligheid van langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) worden echter niet genomen, voor uitbreiding van 30 km zone tot de gehele bebouwde kom en fietsstroken is dus geen geld en ook geen perspectief in de aanpak focus met ambitie 2, die nu op de agenda staat van de gemeenteraad.

De energie die we geïnvesteerd hebben om iets te bereiken in o.a. het dossier N207 staat in schril contrast met het bereikte resultaat. Als wij daarbij op zoek gaan naar draagvlak in de raad wordt onze positief kritische opstelling, als te activistisch beschouwd.

Onze conclusie is mede gezien het gebrek aan (bestuurlijk) draagvlak in het dorp voor een dorpsraad, dat het beter is dat de inwoners per onderwerp actievoeren, dan dat er dorpsraad is waarvan de gemeente aanneemt dat die hun beleid uitdraagt. Nee, we zijn nu eenmaal niet samen de gemeentelijke overheid.

En het kan ook zonder, zie Roelofarendsveen, Oude en Nieuwe Wetering.

Het interim-bestuur bedankt Marion Kluck voor haar secretariële hulp in 2019 en Orné Angenent die de administratie nog voor ons doet.

Wij bedanken allen die zich ingezet hebben voor het belang van Leimuiden, als bestuurslid of als werkgroep lid of anderszins.

Lopende projecten worden afgerond door de bestaande “werkgroepen”: herinrichting Kruising N 207 met smart mobility (trekkers Reinier Besemer, Willem Weijers), herinrichting Willem van der Veldenweg (Reinier Besemer, c.s. de klankbordgroep) en Kleinschalig woonzorgcentrum (Dagelijks Leven) plus dagopvang/ontmoetingscentrum dementie (Ria Vermeulen, Els Oltmans en Co Moolhuizen). Zij blijven allen nog even actief en houden waar nodig onderling contact. Leen Overbeek was de laatste maanden wegens ziekte al niet inzetbaar voor externe contacten en acht een terugkeer daarin niet noodzakelijkerwijs in het belang van Leimuiden. Hij is op de achtergrond nog wel beschikbaar.

De mogelijkheid van een doorstart blijft nog even open, er is nog geld in kas, zie het financieel verslag 2019 bijgaand. De bankrekening en inschrijving bij KvK blijft bestaan, ook de website blijft nog even intact. Conform de besluitvorming in de ALV gaat de dorpsraad vanaf heden een slapend bestaan leiden. Orné Angenent draagt nog even zorg voor de administratie. Willem Weijers blijft ingeschreven staan bij de KvK. Alle e-mailadressen vervallen behalve Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., die voor (contact met) Willem Weijers in gebruik blijft.

Een definitieve opheffing zal t.z.t. eerst aan de leden worden voorgelegd.

Vriendelijke groeten,

Het interim-bestuur Dorpsraad Leimuiden

 

De gezamenlijke opslag voor de Kleine Oase, het Oranje Comité, Mavileo en decembercomité (opslag kleding Sint en Piet). Foto’s van pannenbier/hoogste punt (VOL) en het eindresultaat.

Wat prachtige bouwwerk  met een mooie steen. Er is hard gewerkt door vrijwilligers op de bouw, de grote verloting, sponsoring, fondswerving, geweldig. Een resultaat om trots op te zijn. Kosten voor gemeente K&B nul euro.

Groot verzet door Wouwse wijven in Rijnsaterwoude tegen sluipverkeer, waar blijven de Leimuise wijven, hebben die geen kinderen, die naar school fietsen in Alphen? Wel een enorm grondverzet in Leimuiden, zowel in het dorpshart als Leimuiden West. Hoezo Pfas of stikstofprobleem, Leimuiden is op de schop gegaan de afgelopen maanden, eindelijk.

De kruising Dr Stapenseastraat met de N207 is geasfalteerd het weekend voor de kerst, we zaten een paar nachten (of was het er maar één) wat opgesloten in ons dorp.

Sluipverkeer

Met de dorpsraad Rijnsaterwoude gaan we in overleg over de aanpak van het sluipverkeer. Wij zoeken nog mensen die zich hiervoor willen inzetten om hun schoolgaande kinderen in Alphen een veilige route te bieden.

Kruising N207

Tekst verplaatst naar het project.

Het gemeentebestuur nodigt u uit deel te nemen aan het inwonerspanel.
Als lid van het inwonerspanel "Kaag en Braassem Spreekt" kunt u de komende periode uw mening geven over verschillende onderwerpen. Wij stellen u vragen via een online vragenlijst. Die ontvangt u per mail. U beslist per onderzoek of u meedoet of niet.

U kunt u opgeven via deze link: https://www.kaagenbraassemspreekt.nl/onderzoekskalender.html

 

Noteer alvast in uw agenda: Algemene openbare ledenvergadering 24 oktober 19:30 uur in de Ontmoeting. De agenda is voorlopig als volgt:

 1. Opening en agenda                       - Willem Weijers
 2. Infrastructuur en veiligheid             - Yvonne Peters  
 3. Dorpshart                
 4. Grietpolderweg                
 5. Willem van der Veldenweg              - Reinier Besemer
 6. Leimuiden Duurzaam                       - Wim Ouwerkerk
 7. Stand van zaken bestuur Dorpsraad  - Willem Weijers
 8. Rondvraag
 9. Sluiting (rond 21.30 uur)

Op de homepage vindt u de link naar de terugkoppeling van het bestuur van 15 augustus n.a.v. de ALV van 4 juni. (zie hieronder het artikel Bestuursaangelegenheden!)

Leimuiden kan fluiten naar een gezondheidscentrum op de plek van de oude School met de Bijbel en de voormalige Oostenkerk. Huisartsen Ellen van Rosmalen en Willem van der Linden van praktijk de Linde hebben de stekker uit het project getrokken. De bouw van het centrum blijkt onhaalbaar.

In juli pakten zich al donkere wolken samen; toen werd bekend dat het geplande appartementencomplex niet door kon gaan. Uit de opbrengst van die vijftien appartementen zou het gezondheidscentrum voor een groot deel betaald worden. Probleem waren de beperkingen die daar gelden vanwege het nabijgelegen tankstation en  verkeerslawaai en fijnstof van de N207. 

Nu hebben huisartsen en kerkrentmeesters definitief een punt achter het project gezet. "Het hele project is helaas steeds weer geconfronteerd met nieuwe restricties, verzwaarde eisen en beperkingen door de bevoegde instanties”, schrijven Van Rosmalen en Van der Linden in een brief aan omwonenden. "Het gevolg hiervan was dat de benodigde voorzieningen om een verantwoord woon- en leefklimaat op deze locatie te realiseren, steeds ingewikkelder én kostbaarder werden.”

Conclusie

Met andere zorgverleners is volgens de huisartsen nog bekeken of het mogelijk was alleen een gezondheidscentrum op te zetten. Maar door de trage voortgang van het project en de financiële gevolgen hebben ze de conclusie getrokken dat er onvoldoende draagvlak voor het centrum is.  Het spijt de artsen zeer, schrijven ze.

De grote hoeveelheid tijd en energie die in dit project is gaan zitten, heeft ons niet onberoerd gelaten.” De huisartsen waren gisteren niet in de gelegenheid hun besluit toe te lichten. Zo is onduidelijk hoe het nu verder gaat met de praktijk die een tijdelijk onderkomen heeft betrokken aan de Tuinderij. De oude praktijkruimte is al gesloopt.

Reactie

In een reactie laat wethouder Inge van der Meer weten dat Kaag en Braassem ‘op allerlei momenten’ heeft  meegedacht en `oplossingen heeft aangedragen’. De gemeente werkte bijvoorbeeld mee aan een wijziging van het plan waarbij appartementen en gezondheidscentrum van plek zouden wisselen. Voor de zomer leek het er volgens de wethouder dan ook op dat het plan haalbaar was als er voorzieningen zouden worden getroffen. 

Het is jammer dat de huisarts zelf de conclusie heeft getrokken dat het niet haalbaar voor hem is.” Kaag en Braassem heeft inmiddels nieuwe afspraken gemaakt met de grondeigenaar om te brainstormen over de invulling van het terrein.

Bron: Joep Derksen ad 03-10-19, 06:31

De gemeenteraad van Kaag en Braassem gaat in 2020 met elkaar in debat over een mogelijke gemeentefusie. Op voorspraak van het college van burgemeester en wethouders wordt gesproken over samenwerkingen, coalitiepartij Samen voor Kaag en Braassem wil het bespreekbaar maken of Kaag en Braassem een zelfstandige gemeente kan blijven.

Tien jaar geleden fuseerden de gemeenten Jacobswoude en Alkemade tot Kaag en Braassem. Anno 2019 zoekt Kaag en Braassem steeds vaker de samenwerking op met andere gemeenten, omdat het individueel te weinig slagkracht heeft. Zo is ICT uitbesteed aan Alphen aan den Rijn en werkt Kaag en Braassem met Alphen en Nieuwkoop in Rijnlandverband samen op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen.

In de komende maanden gaan inwoners van Kaag en Braassem gepeild worden over hoe zij tegen een eventuele nieuwe herindeling aankijken. Die uitkomsten worden volgend jaar meegenomen in het politieke debat. Wanneer de gemeenteraad over een eventuele fusie vergadert, is nog niet bekend.

Reactie burgemeesters

Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) wil niet vooruitlopen op een mogelijk verzoek van Kaag en Braassem of Alphen openstaat voor een samengaan en onthoudt zich van commentaar.

Nieuwkoop-burgemeester Frans Buijserd (CDA) zegt dat Nieuwkoop niet wil fuseren, omdat het een gezonde gemeente is die de broek zelf kan ophouden.
Opm: Buijserd wil de Drechtdoorsteek (zie projecten) richting Nieuwkoop, lijkt toch makkelijker te realiseren als je erover gaat na een fusie. Zou hij alleen Leimuiden willen?

Per mail zijn de leden ”geïnformeerd over de ondernomen acties door het interim-bestuur n.a.v. de openbare ledenvergadering van 4 juni jl. Het resultaat is helaas teleurstellend, lees de terugkoppeling hier. De agenda, het verslag, de powerpointpresentatie van die avond staan onder “downloads”.

Helaas moeten we melden, dat we tot nu toe beschikken over onvoldoende kandidaten, die ingevoerd zijn in het dorp, om een nieuw bestuur van vijf leden samen te stellen. In de najaarsvergadering komen we daar op terug.

De gemeente verwacht een bestuur, dat goed verankerd is in het dorp (wijken), diversiteit heeft t.a.v. man/vrouw/etc, en leeftijd. Dat vinden wij overigens ook, maar dat is gezien de respons tot nu toe niet gelukt.

Onlangs vernamen wij van het initiatief Leimuiden duurzaam. Interesse? Kijk op de zeer informatieve website (in ontwikkeling): http://www.leimuidenduurzaam.nl/index.htm

Mededelingen

 • De brug in de dorpsstraat, voetgangersgedeelte is gereed. (was natuurlijk niet de Tolbrug over de Drecht zoals sommigen dachten door een grapje van de jeugd) (foto 1)
 • De kindervakantieweek verhuist naar Connexxionterrein
 • Sloop Dorpshart Noord begint maandag 19 augustus i.p.v. medio mei. De hele planning schuift dus drie maanden op! (foto 2)
 • En een zebrapad bij de huisartsenpraktijk (foto 3)

Het (interim) bestuur van de Dorpsraad Leimuiden is geschokt door het plotselinge overlijden van de heer Johan de Graaf.

Hij was de initiator en drijvende kracht bij het ontstaan van de Dorpsraad begin 2014.

Een man met hart voor zijn dorp en natuurlijk ook voor zijn sport, voetbal bij de Kickers '69.

Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van ons dorp.


Wij wensen zij vrouw kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit plotselinge gemis te dragen.


(Interim) Bestuur Dorpsraad Leimuiden

De dorpsraad is deze week op de hoogte gesteld van een initiatief van Aarwoude en Aldi voor de bouw van woningen en een supermarkt. Voor meer informatie zie de raadsnotitie hier.

Een idee voor een evenemententerrein.

Houtdorp op Connexxionterrein een succes en mooi te combineren met een duik in het zwembad na afloop.

Verkeersregelaars hielden de veiligheid keurig onder controle.

 

Noteer in uw agenda: Algemene ledenvergadering 4 juni 20:00 uur in de Ontmoeting, belangrijkste agendapunten: Benoeming bestuur en de kruising met de N207(passage), zie de flyer in uw brievenbus met de oproep voor bestuurskandidaten en informatie over de noodzakelijke aanpassingen rondom de kruising in ons dorp.

Jl. dinsdag 2 april is de dagopvang (OCD) in de Peppelhof van start gegaan, met dank aan de volhardende inzet van de werkgroep zorg en samenleving: Ria Vermeulen, Els Versluis en Co Moolhuizen. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Belangrijk: Noteer in uw agenda de informatieavond N207 Passage Leimuiden, waarin de Provincie Zuid-Holland een aanpak voor de kortere termijn voorgesteld om het kruispunt N207 met de Dr. Stapenseastraat en de Burg. Bakhuizenlaan te verbeteren t.a.v. de doorstroming en de bereikbaarheid van Leimuiden, klik hier voor de brief.

Zo is het maar net. O.a. door de verplaatsing wordt een vernieuwing in het dorpshart mogelijk. Lees hierover het artikel in het AD.

De provincie zet vaart achter aanpassing van de kruising N207 bij Leimuiden en wil niet langer wachten op de ontwikkeling van Drechthoek II. Sweco heeft in opdracht van de provincie Zuid Holland een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op korte termijn. Zie hier het bijgaande krantenartikel. We bestuderen het rapport, Sjoerd van der Hoorn adviseert ons daarbij. Met name de veiligheid van het langzame verkeer is een aandachtspunt evenals de inrichting van de Dr. Stapenseastraat en de kruising bij de brandweergarage.

Het rapport van Sweco kunt u hier lezen.

De gemeente heeft weer een inloopavond gepland in de Ontmoeting en wel op 16 mei a.s. van 17:00 tot ca. 20:30 uur. Het wordt een soortgelijke avond als in december 2018. Op deze inloopavond worden weer de projectplannen in Leimuiden besproken. Noteer die dat alvast in jullie agenda!

Het is nationale www.boomfeestdag.nl vandaag en een contrast met het kappen van de ca. 20 bomen in het dorpshart, kort na de ca. 80 bomen voor Leimuiden West. Een kaalslag in Leimuiden, maar we moeten ook vooruit. Starters, doorstromers en ouderen staan te trappelen om woonruimte, maar toch het doet pijn zoveel volgroeide bomen te zien verdwijnen. Uiteraard zal het dorpsraadbestuur de herplanting nauwgezet volgen. 

In de Haarlemmermeer worden 350 bomen in PARK21 aangeplant in het kader van de Nationale Boomfeestdag. De gemeente heeft gekozen voor het thema “Ieder Kind een Boom”. Idee voor Kaag en Braasem?

Deze mailing bevat wekelijks een overzicht met de belangrijkste berichten uit de voorgaande week, met daarbij verwijzing naar de bron(nen) zodat je zelf een eigen mening kunt vormen.

Meld je aan om deze wekelijkse mail ook te ontvangen, de eerstvolgende nieuwsbrief wordt dan automatisch in je inbox afgeleverd, alle eerdere edities kun je vinden op de online pagina.
Gebruik de volgende link: http://online.witteweekmail.nl/

Op de informatieavond  van 27 februari in de Ontmoeting werden de geluid en verkeer onderzoeken gepresenteerd met de planning. Er moet nog wel wat water door de Wetering stromen voordat het plan gerealiseerd wordt als het aan de omwonenden ligt. De verkeerssituatie met name op de  Westerdijk is een knelpunt bij de bewoners en is in de oude situatie (met Boot) eigenlijk al onvoldoende volgens hen. Ook bij de Heilige Geestlaan/Vriezeweg roept het verkeer nog vragen op. De initiatiefnemers Blokland en Dormio zijn daar positiever over. Wordt vervolgd.

Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen.

De gemeente heeft een overzicht van alle projecten in Leimuiden op haar website gezet. Dat is handig en biedt verschillende informatie, ook wanneer iets aan de orde komt. Klik op deze link en u komt op de gemeentelijke website.

De gemeente meldt ook: Zijn we iets vergeten dat u belangrijk vindt? Vertel het ons! Samen maken we Leimuiden nog mooier.
Maak hier gebruik van! Hoe completer hoe mooier.

U kunt uw melding ,klacht of tip aan de gemeente doorgeven met een app. Deze app, genaamd BeterBuiten, kunt u in uw appstore gratis downloaden. Het icoon van de app ziet u in het plaatje hieronder.

Zodra de gemeente de zorg heeft voor het beheer en onderhoud van een object, kunt u het door u geconstateerde melden. De app is makkelijk, want geeft u ook de mogelijkheid een foto van de situatie te maken en de precieze locatie door te geven. Makkelijker kunnen we het de gemeente niet maken.

Twijfelt u of u wel bij de gemeente moet zijn? Raadpleeg dan de website van de gemeente bij Melding Openbare Ruimte.

Op 14 januari 2019 heeft een bijzondere algemene ledenvergadering plaats gevonden. Dit was noodzakelijk geworden nadat het voltallige bestuur van de dorpsraad is afgetreden. In deze vergadering legt het demissionaire bestuur verantwoording af en heeft zij ruimte gegeven aan een interim-bestuur dat in april een nieuw bestuur hoopt te kunnen presenteren. Het verslag van deze vergadering kunt u lezen/downloaden op de pagina downloads. Ook de Powerpoint van deze vergadering kunt u daar vinden.

Update 6 februari 2019: Geen advies ORS over groei Schiphol 30-01-2019

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) brengt definitief geen advies uit over de groei van de nationale luchthaven Schiphol. Volgens Alders is het hem niet gelukt tot een finaal voorstel te komen dat de steun van alle partijen had. Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol, zegt Alders. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo moet het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.

De bewoners en bestuurders willen pas op de plaats maken tot 2023, om betere afspraken te maken. Besluitvorming ligt nu bij de Tweede Kamer.

De werkgroep KBgeluid is blij dat bewoners en bestuurders gezamenlijk optrokken en hoopt dat dit voor de toekomst een goede basis is voor intensieve samenwerking tussen de lokale overheden en de bewoners.

Bevolking breed betrokken bij adviestraject Schiphol

Zo begint het persbericht van de ORS. De Omgevingsraad Schiphol wil alle Nederlanders gelegenheid geven een bijdrage te leveren.

Tot en met 20 november kan iedereen zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

Hier kunt u de webtekst nalezen van de internetconsultatie ORS-leden.
Maar ook een document met de vele vragen en antwoorden daarover.

Meer informatie over de ORS etc. vindt u ook in de onlangs gehouden presentatie op onze thema-avond van 17 oktober 2018.
Deze vindt u op de download-pagina onder PresentatieGeluidshinderSchiphol.pdf

 

Procedureel is het bijna afgerond nu de Raad van State positief heeft beslist. De omgevingsvergunning wordt ingediend en daarna kan de uitvoering beginnen. Lees de nieuwsbrief van Smit's bouwbedrijf zelf. Hier kunt u hem vinden.

Is het nu zo dat we over een jaar een nieuw dorpshart hebben? Nee zeker niet, er is veel voorbereidingstijd nodig, sanering en het voorbelasten van de grond vergen veel tijd. Begin 2019 wordt de start van de verkoop van de woningen verwacht.

Onderaan de nieuwsbrief is een leuke 360 graden foto van het haventje opgenomen.

Zeer recent is er een nieuwsbrief verschenen met verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart mét dorpshaven. Ze zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel van het plan.

U kunt de nieuwsbrief hier lezen.