Beste leden en mede dorpsgenoten

Sinds 14 januari 2019 hebben wij als interim-bestuur gezocht naar nieuwe bestuursleden en de lopende zaken behartigt namens u allen. Over de voortgang willen wij u in de openbare Algemene Ledenvergaderingvan 4 juni a.s. informeren.

We zijn in gesprek met enkele kandidaten, maar kunnen nog geen (voltallige) bestuursvoordracht doen, daarover meer ter vergadering. Verder willen wij graag de actuele vragen met u doornemen over lopende projecten, waarover u onlangs bent geïnformeerd door de gemeente en/of de provincie zoals, het dorpshart, herinrichting wegen o.a. Willem van den Veldenweg met 30 km zones, de kruising N207 en de gevolgen daarvan in het dorp. Wij vragen u mandaat voor enkele specifieke onderwerpen qua aanpak en te maken afspraken met de gemeente.

Hieronder de agenda van de Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Leimuiden:

Datum: Dinsdag 4 juni 2019

Locatie: De Ontmoeting, Dorpsstraat 49, Leimuiden

Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

 

 1. Opening door Willem Weijers
 2. Verslag van 14 januari jl. in uw bezit
 3. Stand van zaken werving kandidaten voor het bestuur; Willem Wijers
 4. Dorpshart Noord; Willem Weijers

Gevolgen afsluiting van Grietpolderweg tijdens bouw van de brug t.b.v. het haventje in Leimuiden. Omleiding verkeer, (deel) busroute vervalt door het dorp.

 1. Herinrichting Willem van der Veldenweg en 30 km zones bebouwde kom; Reinier Besemer.

Twee 30 km zones bij Drechtbrug en Katholieke kerk Joh den Doper zijn voorzien.

En we gaan in op de noodzaak om ook een (sobere) 30 km zone in te richten in de rest bebouwde kom: Burg. Bakhuizenlaan,  Stapenseastraat, Tuinderij, Kloofpad en Dorpsstraat,  met extra aandacht voor de kruising bij zwembad de Kleine Oase.

 1. N 207 passage Leimuiden, herinrichting kruising met smart mobility (Quick scan Sweco); Leen Overbeek

Bij een goede herinrichting van de onderliggende lokale infrastructuur (dat is dan wel een vereiste richting gemeente) kan deze oplossing jaren mee. We stellen voor om de raad te overtuigen de viaduct plus variant te schrappen.

 1. Overige ontwikkelingen, Leimuiden West, IKC (scholenproject), dagopvang en kleinschalig woonzorgcentrum (dementie) en recent het initiatief van Woondiensten Aarwoude en Aldi.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

 

 

De dorpsraad is deze week op de hoogte gesteld van een initiatief van Aarwoude en Aldi voor de bouw van woningen en een supermarkt. Voor meer informatie zie de raadsnotitie hier.

Noteer in uw agenda: Algemene ledenvergadering 4 juni 20:00 uur in de Ontmoeting, belangrijkste agendapunten: Benoeming bestuur en de kruising met de N207(passage), zie de flyer in uw brievenbus met de oproep voor bestuurskandidaten en informatie over de noodzakelijke aanpassingen rondom de kruising in ons dorp.

Jl. dinsdag 2 april is de dagopvang (OCD) in de Peppelhof van start gegaan, met dank aan de volhardende inzet van de werkgroep zorg en samenleving: Ria Vermeulen, Els Versluis en Co Moolhuizen. Zie voor meer informatie de projectpagina.

Er is meer bekend over de voorlopige planning van Dorpshart Noord. Het ziet er naar uit dat de bouw van de brug vier maanden gaat kosten, dat betekent zoals nu bedacht is door gemeente en ontwikkelaar dat de Grietpolderweg afgesloten wordt van augustus 2019 t/m januari 2020 en de bus 56 wederom niet rijdt in het dorp. Kom 16 mei naar de inloopavond.

De planning is hier in te zien.

Gebr. Beentjes heeft samen met Smit’s Bouwbedrijf omwonenden van het Dorpsplein een brief gestuurd met een uitnodiging voor een inloopavond op dinsdag 7 mei. Medio mei zal gestart worden met het afbreken van de voormalige busremise en het opruimen van de achtergebleven boomstobben. Na ongeveer zes weken kan op verschillende plekken een begin gemaakt worden aan de bodemsanering en verwijderen van oude brandstoftanks die nog in de grond zitten. Vanaf augustus zal begonnen worden met het aanleg van de brug ter hoogte van de Grietpolderweg zodat in 2020 gestart kan worden met woningbouw. Begin 2021 zal met de dorpshaven gestart worden. De werkzaamheden zouden mei 2021 afgerond moeten zijn.

(ontleend aan het Witte Weekmail 2019-18)

Belangrijk: Noteer in uw agenda de informatieavond N207 Passage Leimuiden, waarin de Provincie Zuid-Holland een aanpak voor de kortere termijn voorgesteld om het kruispunt N207 met de Dr. Stapenseastraat en de Burg. Bakhuizenlaan te verbeteren t.a.v. de doorstroming en de bereikbaarheid van Leimuiden, klik hier voor de brief.

Bij de Dorpskerk in Leimuiden organiseert de Protestantse gemeente op zaterdag 6 april een gezellige Voorjaarsmarkt met spullen voor iedereen en een grote verloting. Tussen 10.00 en 15.00 uur kan er volop gesnuffeld worden.

Bezoek voor meer informatie pgleimuiden.nl

De gemeente Kaag en Braassem bestaat 10 jaar!

Het is alweer 10 jaar geleden dat de gemeenten Jacobswoude en Alkemade fuseerden. En dit vieren we graag samen met u. Voor iedere dorpskern hebben we daarom een jubileumbudget beschikbaar gesteld van € 2.000,- om het 10 jarig bestaan van Kaag en Braassem zichtbaar te maken in uw kern.

Heeft u een goed idee? Geef dit aan via het aanmeldformulier (ODF) en stuur het ons per mail of post toe.

Voorwaarden voor de mogelijke initiatieven:

 • initiatiefnemers kunnen het voorstel zelf uitvoeren;
 • het voorstel zal duurzaam ten goede komen aan de dorpskern en haar inwoners.

De voorstellen kunt u tot 10 mei insturen via het speciale formulier. Na 10 mei zullen we de inzendingen bekijken en samen met de dorpsraad en inwoners doornemen en een uiteindelijke keuze maken.

We zijn erg benieuwd naar uw ideeën en creativiteit, aldus de gemeente.

Zo is het maar net. O.a. door de verplaatsing wordt een vernieuwing in het dorpshart mogelijk. Lees hierover het artikel in het AD.

De provincie zet vaart achter aanpassing van de kruising N207 bij Leimuiden en wil niet langer wachten op de ontwikkeling van Drechthoek II. Sweco heeft in opdracht van de provincie Zuid Holland een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op korte termijn. Zie hier het bijgaande krantenartikel. We bestuderen het rapport, Sjoerd van der Hoorn adviseert ons daarbij. Met name de veiligheid van het langzame verkeer is een aandachtspunt evenals de inrichting van de Dr. Stapenseastraat en de kruising bij de brandweergarage.

Het rapport van Sweco kunt u hier lezen.

De gemeente heeft weer een inloopavond gepland in de Ontmoeting en wel op 16 mei a.s. van 17:00 tot ca. 20:30 uur. Het wordt een soortgelijke avond als in december 2018. Op deze inloopavond worden weer de projectplannen in Leimuiden besproken. Noteer die dat alvast in jullie agenda!

Het is nationale www.boomfeestdag.nl vandaag en een contrast met het kappen van de ca. 20 bomen in het dorpshart, kort na de ca. 80 bomen voor Leimuiden West. Een kaalslag in Leimuiden, maar we moeten ook vooruit. Starters, doorstromers en ouderen staan te trappelen om woonruimte, maar toch het doet pijn zoveel volgroeide bomen te zien verdwijnen. Uiteraard zal het dorpsraadbestuur de herplanting nauwgezet volgen. 

In de Haarlemmermeer worden 350 bomen in PARK21 aangeplant in het kader van de Nationale Boomfeestdag. De gemeente heeft gekozen voor het thema “Ieder Kind een Boom”. Idee voor Kaag en Braasem?

Deze mailing bevat wekelijks een overzicht met de belangrijkste berichten uit de voorgaande week, met daarbij verwijzing naar de bron(nen) zodat je zelf een eigen mening kunt vormen.

Meld je aan om deze wekelijkse mail ook te ontvangen, de eerstvolgende nieuwsbrief wordt dan automatisch in je inbox afgeleverd, alle eerdere edities kun je vinden op de online pagina.
Gebruik de volgende link: http://online.witteweekmail.nl/

Op de informatieavond  van 27 februari in de Ontmoeting werden de geluid en verkeer onderzoeken gepresenteerd met de planning. Er moet nog wel wat water door de Wetering stromen voordat het plan gerealiseerd wordt als het aan de omwonenden ligt. De verkeerssituatie met name op de  Westerdijk is een knelpunt bij de bewoners en is in de oude situatie (met Boot) eigenlijk al onvoldoende volgens hen. Ook bij de Heilige Geestlaan/Vriezeweg roept het verkeer nog vragen op. De initiatiefnemers Blokland en Dormio zijn daar positiever over. Wordt vervolgd.

Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen.

De gemeente heeft een overzicht van alle projecten in Leimuiden op haar website gezet. Dat is handig en biedt verschillende informatie, ook wanneer iets aan de orde komt. Klik op deze link en u komt op de gemeentelijke website.

De gemeente meldt ook: Zijn we iets vergeten dat u belangrijk vindt? Vertel het ons! Samen maken we Leimuiden nog mooier.
Maak hier gebruik van! Hoe completer hoe mooier.

U kunt uw melding ,klacht of tip aan de gemeente doorgeven met een app. Deze app, genaamd BeterBuiten, kunt u in uw appstore gratis downloaden. Het icoon van de app ziet u in het plaatje hieronder.

Zodra de gemeente de zorg heeft voor het beheer en onderhoud van een object, kunt u het door u geconstateerde melden. De app is makkelijk, want geeft u ook de mogelijkheid een foto van de situatie te maken en de precieze locatie door te geven. Makkelijker kunnen we het de gemeente niet maken.

Twijfelt u of u wel bij de gemeente moet zijn? Raadpleeg dan de website van de gemeente bij Melding Openbare Ruimte.

Hier een eerste foto van de start van de aanleg van bouwplan Leimuiden West.

Op de projectenpagina van Leimuiden West vindt u nog meer foto's.

Uit de meest recente snelheidsmeting op de Kerklaan, die we van de gemeente K&B ontvingen, blijkt dat er inderdaad te hard wordt gereden soms wel 70 à 80 km per uur i.p.v. de toegestane 30 km. De gemeente tekent daarbij aan, dat het inherent is aan de inrichting met het accent op verbetering van de doorstroming. Dit op verzoek van (het overgrote merendeel van de) bewoners en gebruikers. Doordat het parkeren van de rijbaan is gehaald is het effect een hogere snelheid van het verkeer.

Binnenkort worden de aanzetten van twee plateaus aangepast, die nog niet steil genoeg waren uitgevoerd. De verwachting is dat dit nog een klein snelheidsverlagend effect zal hebben. De vraag is of de kosten opwegen tegen het effect.

De resultaten van de snelheidsmeting heeft de gemeente gedeeld met de politie, in de verwachting dat zij vaker zullen controleren.

Wellicht is het plaatsen van een zg. Smileypaal, die de werkelijk gereden snelheid aangeeft een betere oplossing. Nu het wegdek niet uitnodigt tot een aangepaste snelheid, herinnert zo'n Smileypaal je wel direct aan je gedrag.

Het interim-bestuur heeft een gesprek met de wethouder en de verkeersdeskundige K&B aangevraagd om te bezien welke aanvullende mogelijkheden er zijn, naast gedragsverandering.

We doen een klemmend beroep op de automobilisten om hun snelheid te matigen, spreek elkaar er op aan. Er komen ongelukken van met fietsers, vooral kinderen, die naar school en straks weer naar het zwembad fietsen. Ze fietsen uit voorzorg ook al over het smalle trottoir, dat daar niet op is berekend.

Het rapport van november 2018 kunt u hier lezen.

Op 14 januari 2019 heeft een bijzondere algemene ledenvergadering plaats gevonden. Dit was noodzakelijk geworden nadat het voltallige bestuur van de dorpsraad is afgetreden. In deze vergadering legt het demissionaire bestuur verantwoording af en heeft zij ruimte gegeven aan een interim-bestuur dat in april een nieuw bestuur hoopt te kunnen presenteren. Het verslag van deze vergadering kunt u lezen/downloaden op de pagina downloads. Ook de Powerpoint van deze vergadering kunt u daar vinden.

Update 6 februari 2019: Geen advies ORS over groei Schiphol 30-01-2019

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) brengt definitief geen advies uit over de groei van de nationale luchthaven Schiphol. Volgens Alders is het hem niet gelukt tot een finaal voorstel te komen dat de steun van alle partijen had. Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol, zegt Alders. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo moet het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.

De bewoners en bestuurders willen pas op de plaats maken tot 2023, om betere afspraken te maken. Besluitvorming ligt nu bij de Tweede Kamer.

De werkgroep KBgeluid is blij dat bewoners en bestuurders gezamenlijk optrokken en hoopt dat dit voor de toekomst een goede basis is voor intensieve samenwerking tussen de lokale overheden en de bewoners.

Bevolking breed betrokken bij adviestraject Schiphol

Zo begint het persbericht van de ORS. De Omgevingsraad Schiphol wil alle Nederlanders gelegenheid geven een bijdrage te leveren.

Tot en met 20 november kan iedereen zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

Hier kunt u de webtekst nalezen van de internetconsultatie ORS-leden.
Maar ook een document met de vele vragen en antwoorden daarover.

Meer informatie over de ORS etc. vindt u ook in de onlangs gehouden presentatie op onze thema-avond van 17 oktober 2018.
Deze vindt u op de download-pagina onder PresentatieGeluidshinderSchiphol.pdf

 

Voor U allen wordt op donderdag 13 december in De Ontmoeting van 17.00 tot 20.30 uur een inloop ofwel een projectenmarkt gehouden. U kunt zich hier laten informeren over de impact van de verschillende projecten in Leimuiden op de infrastructuur van Leimuiden. In ieder geval vind u hier info over de bouwwerkzaamheden en gevolgen voor verkeersafwikkeling in ons dorp vanwege Leimuiden-West, Dorpshart Noord, gezondheidscentrum, IKCL  en misschien het nieuw te bouwen huis voor lichtdementerenden.

Meer informatie van deze projectenmarkt vindt u op bijgaande flyer, die ook huis aan huis verspreid zal worden

Er staat nu op de vuilnisbelt gezien vanaf de dijk een mooi bord maar wanneer kunnen we verwachten dat er gebouwd gaat worden. Het zal nog wel even duren maar de grond wordt alvast voorbewerkt.

Het bord langs de Ringvaart is inmiddels geplaatst en de site is in de lucht: www.nieuwerede.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich op de nieuwsbrief abonneren.

Over de 24 sociale woningen heeft de ontwikkelaar binnenkort weer contact met Woondiensten Aarwoude.

Zie ook: http://www.vibuproject.nl/

 
Hoewel het niet op de agenda stond heeft Willem van der Linde van huisartspraktijk De Linde op onze ALV van 11 april 2018 via een korte film een impressie gegeven van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum op het Kruispunt langs de N207.
Als alles op schema blijft is het de bedoeling dat het Gezondheidscentrum in 2020 zijn deuren kan openen. Naast een huisartsenpraktijk zal het centrum mogelijk ook een tandarts en een fysiotherapiepraktijk onderdak bieden. Tevens zullen er enkele appartementen op het complex worden gerealiseerd.
 Zie bovenstaande foto’s voor een korte impressie.
 
 

 

Procedureel is het bijna afgerond nu de Raad van State positief heeft beslist. De omgevingsvergunning wordt ingediend en daarna kan de uitvoering beginnen. Lees de nieuwsbrief van Smit's bouwbedrijf zelf. Hier kunt u hem vinden.

Is het nu zo dat we over een jaar een nieuw dorpshart hebben? Nee zeker niet, er is veel voorbereidingstijd nodig, sanering en het voorbelasten van de grond vergen veel tijd. Begin 2019 wordt de start van de verkoop van de woningen verwacht.

Onderaan de nieuwsbrief is een leuke 360 graden foto van het haventje opgenomen.

Zeer recent is er een nieuwsbrief verschenen met verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart mét dorpshaven. Ze zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel van het plan.

U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Rien Zwaal neemt ons mee in zijn presentatie naar de nabije toekomst en schetst de te verwachten grootstedelijke ontwikkelingen.

Deze zijn niet mals, als we onze omgeving niet interessant maken dan dreigen we te verzwelgen in het grootstedelijke. Maar ook die mens heeft behoefte aan ontspanning, een ruimte om te verposen. Ligt daar het behoud van onze omgeving? Dat is heel goed mogelijk. Wil je dat? Dan moeten we er wel naar toe werken. De presentatie op de laatste Algemene Leden Vergadering geeft de mogelijkheden aan.

De presentatie kunt u inzien of downloaden op de Downloadpagina.

Wilt u reageren? Dat kan via onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/DorpsraadLeimuiden

De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) wordt geactualiseerd. De visie vormt de basis voor het maken van keuzes in de toekomst, zowel op ruimtelijk als op maatschappelijk vlak en is het toetsingskader voor ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

Nu gaat de MRSV uit van verouderde gegevens en wordt door het actualiseren van de MRSV gewerkt aan de eerste Omgevingsvisie van de gemeente. Dat laatste is nodig om te voldoen aan de nieuw ingestelde Omgevingswet die in 2019 in werking treedt. Hiermee komt de gemeente tevens tot de eerste Omgevingsvisie van de gemeente.

Hier kunt u het voorstel aan de Gemeenteraad lezen dat op 20 februari in de raad is besproken.