In een artikel voor Hier de regio (klik hier) laat wethouder Peters weten dat de Kerklaan breed genoeg is om de gevolgen (extra verkeer) van de afsluiting Grietpolderweg op te vangen en in geval van nood, bijv. calamiteiten op de Kerklaan, is in overleg met de hulpdiensten een goede alternatieve weg gevonden. (Volgens de pers via het Verlaat en de Nokweg?). De gemeente heeft aangegeven dat als er iets op de Kerklaan zou gebeuren dat de weg met spoed vrijgemaakt wordt.

De heer Weijers maakt zich namens de bewoners van Leimuiden zorgen over de beperkte maatregelen tijdens de afsluiting van meer dan een half jaar. Overigens is onduidelijk wanneer de weg wordt afgesloten, daar zouden de bewoners een maand van te voren over worden geïnformeerd door de aannemer.

Recent is er een nieuwsbrief over het Dorpshart Leimuiden verschenen. Hierin staat dat de  saneringswerkzaamheden zijn afgerond en wat dit allemaal inhield. Hier de link: Nieuwsbrief. U kunt zich ook op deze nieuwsbrief abonneren vis hun website.

Daarnaast is er een pdf met allerlei weetjes over de saneringen het project. Dit is link.

Nog wat aanvullende informatie van het dorpshart.

Vraag: Wordt ook het haventje afgedekt met zand?
Antwoord: Tijdens de voorbelastingperiode blijft de haven gevuld met water. Wanneer de voorbelasting gereed is, wordt het overtollige zand afgegraven en in de havenkom aangebracht. Dit gedeelte zal dan als werkterrein gebruikt worden voor de bouwketen, e.d.

Vraag: Wordt het zand nog afgedekt i.v.m. mogelijk stuifzand?
Antwoord: Op dit moment niet, omdat er nog extra zand moet worden aangebracht. Pas wanneer al het zand is aangebracht, kan indien nodig een maatregel tegen het stuiven worden getroffen.

Vraag: Is de sanering nu gereed, inclusief de voormalige huisartsenpraktijk?
Antwoord: Het hele projectgebied ten westen van het voormalige slootje bij Havi is gesaneerd. Het wachten is momenteel op de uitslag van de laatste grondmonsters.

Op deze pagina kunnen van het project Integraal Kind Centrum (in aanbouw) foto's worden geplaatst. ook bewoners mogen foto's insturen. De volgorde is omgekeerd chronologisch: de oudste foto staat onderin.

 

 

30 januari 2020

 

 

 

Op deze pagina worden van het project Dorpshart Leimuiden (in aanbouw) foto's geplaatst. ook bewoners mogen foto's insturen. De volgorde is omgekeerd chronologisch: de oudste foto staat onderin.

 

1 mei 2020. De buizen voor bodemenergie aangebracht.

 

1 mei 2020. De buizen voor bodemenergie aangebracht.

 

21 april 2020. Een voorzichtige start met de sociale woningbouw.

 

28 januari 2020

 

28 januari 2020

 

 8 januari 2020

 3 oktober 2019

 

 31 augustus 2019 Nieuwe rede

 

 31 augustus 2019

 

 31 augustus 2019

 

31 augustus 2019

 

27 juni 2019

 

5 juli 2019

 

 

17 juli 2019

 

16 augustus 2019

 

1 mei 2019

 

11 april 2019

 

13 maart 2019

 

 

13 maart 2019

 

7 maart 2019

 

8 maart 2019

 

 

8 maart 2019

 

8 maart 2019

 

8 februari 2019

28 januari 2019

 

29 januari 2019

 

28 januari 2019

 

31 januari 2019

 

 28 januari 2019

Op deze pagina worden van het project Dorpshart Leimuiden (in aanbouw) foto's geplaatst. Ook bewoners mogen foto's insturen. De volgorde is omgekeerd chronologisch: de oudste foto staat onderin.

 

21 april 2020. Hekwerk uitgebreid met Amsterdamse taferelen t.b.v. start voorbereidende werkzaamheden brug?

 

21 april 2020. 2e laag zand is aangevuld, vandaag 21 april weer harde wind.

 

30 maart 2020. Begin 30 maart na een zondag met veel wind, zand tot in de dorpsstraat en het plein.

 

30 januari 2020

21 december 2019

21 december 2019

30 november 2019

20 november 2019

19 november 2019

15 november 2019

15 november 2019

30 okt. 2019

30 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 16 september 2018

Het lijkt erop dat er een nieuwe bestemming is gevonden voor het voormalige terrein van de betonfabriek aan de Westerdijk. De combinatie Gebroeders Blokland en Dormio Leisure Development ontwikkelen een plan voor een vakantiepark op het terrein. Gesprekken met de gemeente zijn gestart en omwonenden zijn geïnformeerd. De omgeving maakt zich onder meer zorgen over de te verwachten verkeersdruk.

Bijgaand een uitnodiging voor de inloopmiddag/avond op 26 september met betrekking tot de bouw van een vakantiepark op de locatie Boot Beton.
De uitnodigingsbrief is bij de omwonenden bezorgd maar ook wij hebben deze uitnodiging ontvangen en willen deze niet jullie onthouden. Wellicht spreken/zien we elkaar daar en in ieder geval halen we info op bij ontwikkelaar en/of bij omwonenden.

De uitnodigingsbrief kunt u hier inzien.

 

Update 16 september 2018

Als we de tendens in ogenschouw nemen dat er in hoog tempo bedrijventerreinen volgebouwd wordt met grote distributiecentra en mega-tomatenkwekerijen, zeker in de omgeving van Schiphol, is een luxe vakantiepark een veel aantrekkelijker alternatief. Ten opzichte van de oude betonfabriek of overige bedrijfsmatige bestemmingen zal het er een stuk aantrekkelijker uitzien. Bovendien zal het verkeer een heel ander karakter hebben dan we gewend zijn uit de tijd van de betonfabriek. Wel vragen wij als dorpsraad de gemeente en de initiatiefnemers oog te hebben voor de zorgen uit de omgeving voor de afwikkeling van het verkeer op de lokale wegen.

Voor de lange termijn denkt de dorpsraad dat we de landschappelijke polders rondom Leimuiden alleen kunnen behouden als het belang daarvan ook groot genoeg is. Het moet mooi blijven en we moeten genoeg mensen hebben die dat ook vinden. Recreatie en toerisme zijn belangrijke jonge “industrieën” die daaraan bij kunnen dragen. Als er voor meer mensen iets moois te beleven valt in de polder vormt dat ook een groter belang en meer kracht om te zorgen dat de polders niet worden volgebouwd met grote bedrijfsgebouwen.

Foto: Peter Franken (AD)

Update 17 augustus 2019

De Drechtdoorsteek bij Leimuiden is een kwestie van tijd verwacht burgemeester Buijserd van Nieuwkoop. B&W van Kaag en Braassem heeft altijd meegewerkt, maar over een paar jaar zit er een andere raad, aldus Buijserd. Een toch weinig democratische uitspraak, hopelijk distantieert B&W zich hiervan.

 

Update 28 januari 2019

De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn hebben over de Drechtdoorsteek een marktverkenning laten uitvoeren. Kaag en Braassem heeft hier kennis van genomen en een 3 tal stukken gepubliceerd hierover op de gemeentelijke website gezet. Deze stukken vindt u hier.

 

Update 24 februari 2018

Binnen ons ledenbestand is er een groep gevormd die zich extra gaat buigen over de inhoud van het rapport Kansenonderzoek Drechtdoorsteek. Zoals hieronder al is toegelicht zijn er vele bedenkingen over een Drechtdoorsteek; deze zijn verwoord in een bijdrage van de heer Piet de Bock. Als u hier klikt kunt u de volledige notitie lezen.

Wel is de gehele groep enthousiast over de potentie van recreatie-mogelijkheden aan de zuid-westelijke oevers van de Westeinder. Uit het kansenonderzoek is besloten dat de Landschappelijke Dijk variant als eerste verder wordt uitgewerkt en als terugval optie kan de Polderdoorsteek dienen. Los van een Drechtdoorsteek waar dan ook of misschien helemaal niet, is er nu een stap gezet om meer recreatiemogelijkheden te kunnen gaan vormen voor ons dorp en onze inwoners.

 

Update 24 januari 2018

Op 23 januari 2018 vond er een presentatie plaats van de uitkomsten van het Kansenonderzoek Drechtdoorsteek. Het kansenonderzoek Drechtdoorsteek had tot doel om de financiële, maatschappelijke en technische haalbaarheid van een nieuwe vaarverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen, gekoppeld aan een passende en realistische gebiedsontwikkeling (recreatief en cultureel) in beeld te brengen.

In de volgende tekening krijgt u een beeld van de 4 scenario's (van rechts naar links):

Scenario 1 Leimuiden Haven: een fysieke doorsteek met recreatief programma vlakbij Leimuiden

Scenario 2 Polderdoorsteek: door de Vriesekoopse polder ten oosten van Leimuiden

Scenario 3 Landschappelijke dijk: aan westzijde van de landscheiding

Scenario 4 : Zuiderlegmeerpolder: aan de oostelijke rand bij Kudelstaart. 

Elk scenario is gewaardeerd op zes criteria, namelijk: economische potentie, ruimtelijke kwaliteit, netwerkwaarde vaarverbinding, leefbaarheid, huidige infrastructuur en realiseerbaarheid. Verder is in de eerste fase van het kansenonderzoek gebleken dat de zuidwestelijke oever van de Westeinderplassen grote potentie heeft voor recreatieve ontwikkelingen, gekoppeld aan de Drechtdoorsteek. Ook die ontwikkelingen zijn geschetst en gewaardeerd. Omdat dit een verbetering is van de kwaliteit van de bestaande situaties is dit de O+optie genoemd. Deze optie biedt (in combinatie met de varianten voor de Drechtdoorsteek) de kans op een rendabele Drechtdoorsteek waarbij ook de verstoring van de polder minimaal is.

Er is unaniem een voorkeur uitgesproken voor het uitwerken van scenario 3 in combinatie met de O+-optie Dit wordt variant 3+ genoemd. Daarnaast heeft het bestuur aangegeven om ook scenario 2 in combinatie met de O+ optie uit te werken. Dit heeft geleid tot variant 2+. Het vaarnetwerk, belasting van bruggen, Drecht en sluis alsmede de gebiedsontwikkeling zijn verder onderzocht.

Samengevat luiden de conclusies uit het rapport als volgt:

Variant 3+, de landschappelijke dijk in combinatie met de 0+optie is economisch rendabel in combinatie met extra gebiedsontwikkeling. Er is een kansrijke ontwikkeling van recreatief programma mogelijk. Technisch zijn er geen grote knelpunten. Het draagvlak voor de Drechtdoorsteek en de recreatieve ontwikkeling is gevarieerd. Variant 3+ biedt meerwaarde voor het vaarnetwerk. Vaarintensiteit kan afnemen op de Drecht tussen Leimuiden en de doorsteek, wat ook effect heeft op het gebruik van de bruggen.

Het advies van het kansenonderzoek is om variant 3+ uit te werken met de opmerking dat hierin de bruggen vaste bruggen zijn. Tevens wordt de aanpassing tot beweegbare bruggen onderzocht, zodra bekend is of de Oranje Nassaubrug in Alphen aan den Rijn ingezet kan worden voor de staandemast route. Ook zullen de marktkansen gedetailleerder moeten worden uitgezocht net als het uitbreiden van draagvlak via een zorgvuldig gebiedsproces.

De gebiedsverkenning behelst veel infrastructurele zaken op het gebied van water, kabels en leidingen en diverse vormen van recreatie. Ook zijn alle kosten en baten gespecificeerd.

Het rapport behelst ruim 130 pagina's en u kunt hier het gehele rapport via deze link lezen. 

 

Update 25 juni 2017

In de Raadsvergadering van 19 juni heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem besloten om niet mee te doen met het kansenonderzoek. De meerderheid van de raad heeft tegen gestemd.Echter het staat andere partijen vrij om wel aan te sluiten bij dit kansenonderzoek.

Volgens de gemeentelijke website zijn er ideeen voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen. Deze zogenaamde Drechtdoorsteek wordt gezien als een kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van water(recreatie). De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project na 2010 opnieuw opgepakt en willen opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe waterverbinding gaan onderzoeken. In dit kader zijn er 2 voorlichtingsavonden geweest, de voorlichting aan de Raad op 1 februari en een openbare informatieavond in De Ontmoeting op 8 februari. Tijdens deze openbare  informatieavond bleek er veel onbegrip en weerstand te zijn tegen de plannen om een doorsteek te creeëren tussen de Westeinder en de Drecht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt uiteindelijk besloten wel of niet door te gaan met dit project.

 

Lees hier Raadsvoorstel Kansenonderzoek.

In dit raadsvoorstel staan waarborgen voor het landschap en kaders van het kansenonderzoek beschreven.

 

Lees hier Eindrapportage Haalbaarheid 2010.

Dit rapport speelt wederom een belangrijke rol in de besluitvorming wel/niet meedoen in kansenonderzoek bij de Raad.

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem.

 

Update 22 maart 2018

De gemeenteraad heeft op 18 december 2017 de actualisatie van de MRSV 2017 vastgesteld. Per onderdeel is de eerdere visie aangepast op het meest actuele beleid. Op basis van bijeenkomsten in de dorpen zijn per dorp de perspectieven opnieuw en in uitgebreidere vorm opgenomen. 

Dit document kunt u hier lezen.

 

Update 26 september 2017

In de Raad zijn 5 bespreekpunten besproken welke van belang zijn voor de tekst en uitvoering van de geactualiseerde MRSV. Beperkt tot Leimuiden gelden de volgende opmerkingen.

Het voorschrijven van 25% sociale huurwoningen en 5% sociale koop is in lijn met de Woonagenda en wordt conform opgenomen.

Een duidelijk onderscheid tussen intensieve en extensieve recreatie.Bij intensieve recreatie kan worden gedacht aan activiteiten met een publiekstrekkende werking.Daarbij is horeca aanwezig en (grootschalige) kortdurende en langdurige verblijfsrecreatie is toegestaan. Bij extensieve recreatie kan worden gedacht aan wandel- en fietsroutes, ruiterpaden en/of een picknickplaats.In het landschap zijn elementen aanwezig die de beleving van de relatief rustige omgeving mogelijk maken zoals een vogeluitkijkpunt of laarzenpad. Verblijfsrecreatie is enkel zeer kleinschalig mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een Bed en Breakfast aan huis. Ook horeca is slechts op kleine schaal toegestaan.

De natuurwaarde van de Drechtzone verdient het om breder beleefd te worden.Kaag en Braassem heeft de ambitie om een recreatiegemeente te zijn.Door meer ruimte te bieden aan ondernemers kan de natuurwaarde van de Drechtzone (nog) beter benut worden. Gedacht kan worden aan het (verder) ontplooien van dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Dit vraagt om een aanpassing van extensieve recreatiezone naar intensieve recreatiezone. Uiteraard wordt bij het realiseren van recreatieve voorzieningen gekeken naar de inpasbaarheid in het open landschap, zodat de natuurwaarde van de Drechtzone behouden blijft.

 

Daarnaast zijn voor ons dorp de volgende documenten lezenswaardig. Het betreft het dorpsperspectief van Leimuiden met daarin opgenomen de ontwikkelingen op elke gebied. In het afwegingsdocument kunt u lezen welke informatie is opgehaald in ons dorp en wat hiervan is verwerkt in het dorpsperspectief met een toelichting. In de Verbeelding en verklarende lijst vindt u dit geprojecteerd in een tekening zoals deze wordt opgenomen in de geactualiseerde MRSV.

 

 

 

Update 9 augustus 2017

Zwembad de Kleine Oase levert een belangrijke  maatschappelijke bijdrage en heeft daar volgens de Gemeente financiele ondersteuning bij nodig. Wethouder H.Hoek en voorzitter J.Uilenberg ondertekenden een overeenkomst waardoor De Kleine Oase onder de MAG valt en daardoor ontvangt zij de komende 5 jaren een bijdrage van 65000 euro per jaar. Hiermee kan het zwembad de inhuur van professionele badmeesters bekostigen. 

 

Update 1 juli 2017

In het voorjaar waren er geluiden van wijzigingen in het beleid omtrent het zogenaamde maatschappelijk vastgoed. Omdat dit ook de leefbaarheid in Leimuiden zou kunnen aantasten hebben we ons nader laten informeren en een brief geschreven op 23 april jl. Daarna zijn we voorgelicht middels een gesprek. In het kort willen we dit als volgt samenvatten.

De gemeente Kaag en Braassem heeft een beleid met betrekking tot het zogenoemde maatschappelijk vastgoed. Daarbij wordt gekeken naar zaken als de contractuele verhoudingen met de gebruikers, benutting, eigendom, beheer en onderhoud.

Het motto is : de gemeente investeert niet in stenen.

Het plan is om in het vervolg de hoogte van de financiele steun te koppelen aan de activiteiten die worden uitgevoerd en die passen binnen de Maatschappelijk Agenda (hierna MAG).

Als we kijken naar Leimuiden dan zijn onderstaande objecten hierbij betrokken:

- De Kleine Oase

- Het Spant

- Schaatsbaan Nut en Vermaak

- Scouting Leimuiden

- S.V. Kickers'69

- Tennisvereniging Leimuiden.

Alle verenigingen en de gemeente zijn samen betrokken bij dit project en worden hierbij geholpen door de Driemaster. Het plan is om de komende tijd door middel van werkgroepen te gaan bepalen wat er kan/moet en waar de oplossingen liggen om het maatschappelijk vastgoed effectiever/efficienter te gebruiken.

Voor maatschappelijk vastgoed hanteert de gemeente de volgende definitie: maatschappelijk vastgoed is de (gebouwde) ruimte die nodig is voor alle voorzieningen en activiteiten die voor een leefbare en vitale wijken en buurten noodzakelijk zijn.

De Dorpsraad Leimuiden is zich bewust van de beweegredenen van het gemeentebestuur en zal het proces op de voet volgen. 

 

Update 15 juni 2017

Op 30 mei heeft mevrouw L. Dekkers van Wille Donker Advocaten aan de werkgroep Ruimtelijke Ordening een lezing gegeven over de samenhang van de MRSV en de Omgevingswet. De volledige notitie kunt u hieronder middels een link lezen. 

Laatst toegevoegd: Notitie Omgevingswet Dorpsraad Leimuiden.pdf

 

Nieuwe documenten:

Lees hier Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten.

Lees hier Nota van Uitgangsounten en update.

Lees hier Bijlage Tabel met keuzes en opbrengsten participatie

 

 

Update 23 april 2017

De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie is in 2012 voor het eerst vastgesteld door de gemeenteraad. Vanwege vele ontwikkelingen is er nu plaats voor actualisering. Uitgangspunt is de scope van de huidige MRSV 2012-2025. Naast ontwikkelingen zijn ook taken en verantwoordelijkheden van de gemeente gewijzigd. De beleidslijnen van de taakvelden Sociaal, Wonen en Economie moeten verwerkt worden in de MRSV. Daarnaast zal door de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook een opstelling van een Omgevingsvisie (tot 2040) noodzakelijk zijn. In de Omgevingsvisie worden ook onderwerpen zoals energietransitie en bodemdaling meegenomen welke nu niet in de MRSV zitten.

Onderdelen van de actualisatie van de MRSV zullen zijn: bijwerken basisgegevens, verwerken van recente agenda's van duurzaamheid en MAG ( Maatschappelijke Agenda), nieuwe woningbouwlocaties, aanscherpen van dorpsperspectieven, maar ook besluitvorming over woonagenda, economische agenda en wateragenda.

Een participatietraject is gewenst en zal naast de MRSV ook gebruikt worden voor de Omgevingsvisie. De MRSV zal daardoor worden uitgebreid tot een maatschappelijke omgevingsvisie waarin (naast een noodzakelijke aanpassing van de MRSV) ook nieuwe onderwerpen als energietransitie, bodemdaling, regionale afstemming Hart van Holland en Rijnstreek en een uitbouw tot basis voor Omgevingsplannen worden opgenomen. 

De Raad is inmiddels akkoord gegaan met het procesvoorstel en het zogenaamde spoorboekje. De zg. oplegnotitie aan de raad kunt hier en het Raamwerk MRSV hier lezen.

Een eerste inloopavond is al gepland op 25 april as. 

In de nacht van 20 februari 2017 van 20.00 uur tot 21 februari 06.00 uur is de N207 afgesloten tussen de Kruisweg/N446 en de rotonde Vriezenweg bij Rijnsaterwoude/Leimuiden. Met deze afsluiting starten de werkzaamheden die de provincie tot eind juli 2017 gaat uitvoeren op de N207 tussen de brug Leidsevaart en de Kruisweg/N446. Om het werk voor te bereiden, is het nodig dit deel van de N207 1 nacht af te sluiten. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. Hulp-en lijn diensten(Arriva) kunnen gebruik blijven maken van de N207. Afhankelijk van de weersverwachtingen staat op 21-22 februari 2017 een reserve nachtafsluiting gepland.

nieuwe brug Beukenlaan Kerklaan

 

De N207 is in de nacht van 12 op 13 december en van 21 op 22 december 2016 van 20.00 uur tot 06.00 uur gestremd voor al het verkeer tussen de Kruisweg/N446 en de kruising Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden.

Tijdens de eerste nachtafsluiting worden de tijdelijk geplaatste wegafscheidingen naar de berm van de N207 verplaatst. In de tweede afsluiting plaatst de Provincie Zuid-Holland de liggers voor het nieuwe brugdeel van de Drechtbrug.

Tussen  de Leidsevaartbrug en de Drechtbrug heeft de aannemer zand aan de kant van de N207 geplaatst. Het zand wordt gebruikt als voorbelasting, om de grond klaar te maken voor de aanleg van een extra busstrook. Het zand moet nu enkele maanden "zetten" waardoor er op dit deel beperkte werkzaamheden plaatsvinden. Om de automobilist meer ruimte te geven worden de wegafscheidingen verplaatst naar de zijkant van de weg. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. Het uitvoeren van de werkzaamheden is afhankelijk van  de weersverwachtingen.

De N207 is vanaf vrijdagavond 4 november 21.00 uur tot maandagochtend 7 november 06.00 uur voor al het verkeer afgesloten tussen de Zegerbrug, Jelte de Bosch Kemperstraat /Eisenhowerlaan en Kruisweg.De Provincie Zuid-Holland rondt op dit deel van de N207 de verbreding van de weg naar 2x2 rijstroken met aanliggende busstroken af. Omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven met gele omleidingsborden. De N446 wordt niet gestremd. Fietsers, landbouwverkeer en hulpdiensten kunnen tijdens de weekendafsluiting gebruik blijven maken van de parallelweg.

Vanaf dinsdagavond 8 november 21.00 uur tot woensdagochtend 9 november 06.00 uur wordt de bestaande parallelweg(Herenweg) voorzien van een nieuwe deklaag. Tijdens deze nachtafsluiting wordt een pendelbus ingezet voor fietsers. Het overige verkeer kan gebruik blijven maken van de N207.Vanwege weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden verplaatst naar woensdagmiddag 9 november vanaf 14.00 uur.

 De Drechtbrug bij Leimuiden(N207) is van maandag 3 oktober 21.00 uur tot dinsdag 4 oktober 06.00 uur en op dinsdag 4 oktober 21.00 uur tot woensdag 5 oktober 06.00 uur afgesloten voor al het verkeer.De Provincie Zuid-Holland voert tijdens deze nachtafsluitingen voorbereidende werkzaamheden uit om vervolgens te kunnen starten met de sloop van de tweede helft van de Drechtbrug. Het verkeer op de N207 wordt omgeleid via de A4. Vanaf 3 oktober is ook de Drecht ter hoogte van Drechtbrug weer gestremd voor al het vaarverkeer. De aannemer zal het tijdelijke ponton over de Drecht terugschuiven zodat Vriezenkoop-Zuid bereikbaar blijft.Deze tijdelijke brug is toegankelijk voor fietsers, voetgangers en autoverkeer tot 35 ton.

Er zijn wat tegenslagen geweest op de bouw van Leimuiderhof in de Dorpsstraat. Dit heeft oa. te maken met een asbestsanering van de dakleien van  het voormalig Rabobankgebouw en een grondsanering die in 2 fases ipv. 1 fase uitgevoerd moest worden. Het geplande heiwerk in week 28 (11 t/m 15 juli) was uitgesteld tot na de bouwvak. Echter door enorme drukte op de bouwmarkt en beperkte inzet van de heistelling, volgens aannemingsbedrijf Veenman & Vink, staat het heiwerk nu gepland in week 42 (17 oktober en later). In de tussentijd wordt er wel gestart met het grondwerk tbv. de heistelling en het uitzetten/maatvoeren van de palen. Veenman & Vink heeft de toekomstige bewoners per brief in september geinformeerd. Deze brief kunt u hier lezen.

In 2014 was het technische ontwerp, de viaduct-plus-variant, gereed.Maar door het niet ontwikkelen van Drechthoek II is er geen mogelijkheid om de ontsluitingsweg van de N207 te hanteren zoals gepland. Het is onduidelijk of er een bedrijventerrein komt en daarmee is de oplossing voor het knelpunt Leimuiden onzeker. Ook is het draagvlak voor het huidige ontwerp vanuit de gemeente Kaag en Braassem afgenomen. Er wordt opnieuw een breed onderzoek gestart naar mogelijke alternatieve oplossingen voor het knelpunt Leimuiden.Dit onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd.De Dorpsraad zal hierin betrokken worden.

Inwoners van Leimuiden zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur op de inloopavond in boerderij Beijeren op 13 september. Voor de komst van een nieuw centrumgebied is een nieuw bestemmingsplan voor het deelgebied Noord (Maarse en Kroon locatie en boerderij Van Beijeren) nodig. Op deze avond licht de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden het ontwerpbestemmingsplan toe voordat het officieel ter inzage wordt gelegd. Tijdens de avond is er gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud en de planologische kaders. Smits's bouwbedrijf, als ontwikkelaar, is net als de wethouder mevrouw Y. Peters aanwezig. U kunt in oktober, mocht u nog opmerkingen hebben bij het plan,  een zienswijze indienen bij de gemeente. In november wordt een tweede informatieavond georganiseerd in Leimuiden waarin de zienswijze kan worden besproken. In januari 2017 wordt het bestemmingsplan, inclusief de beantwoording van alle zienswijzen, aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

In de nacht van 5 op 6 september van 20.00 uur tot 06.00 uur is de N207 afgesloten tussen de Kruisweg(N446) en de kruising Burgemeester Bakhuizenlaan  in Leimuiden. De aannemer plaatst wegafscheidingen op de weg. De omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. Hulp-en lijndiensten(Arriva) kunnen gebruik blijven maken van de N207. Met deze afsluiting starten de werkzaamheden die provincie Zuid-Holland tot eind 2016 gaat uitvoeren op de N207 tussen de brug Leidsevaart en de Drechtbrug.

Er zijn twee knotwilgen en een paar grote bomen verwijderd aan de Kerklaan om het project Beukenlaan 3 in het zonnetje te zetten. Het verwijderde groen zal worden gecompenseerd.

De nachtafsluiting heeft zo zijn werkzaamheden opgeleverd. Op de foto wordt de laatste ligger van de Drechtbrug geplaatst. Als het goed is zal in september van weghelft worden gewisseld en dan zal het andere bruggedeelde worden aangepakt.

De Drechtbrug bij Leimuiden (N207) is in de nacht van donderdag 21 juli 21.00 uur op vrijdag 22 juli 2016 06.00 uur voor al het verkeer gestremd vanaf de rotonde Vriezenweg tot Leimuiden. Tijdens deze nachtafsluiting plaatst aannemerscombinatie Vobi/Mourik de liggers voor de nieuwe Drechtbrug. Op de liggers wordt uiteindelijk het dek van de nieuwe brug aangebracht. Om de liggers te plaatsen wordt de N207 s'nachts afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A4/N11 en A4/N446. Bestemmingsverkeer richting Leimuiden kan gebruik maken van de Vriezenweg en de Willem van der Veldenweg. Daarnaast  zijn ook de Vriezenkoop-Zuid en de vaarweg voor 1 nacht gestremd.

In de nacht van dinsdag 12 juli op woensdag 13 juli 2016 is de N207 tussen de Kruisweg(N446) en de rotonde Vriezenweg gestremd. Tijdens deze nachtafsluiting verplaatst de aannemer in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de tijdelijk geplaatste wegafscheidingen naar de zijkant van de weg.Tussen de Kruisweg en de rotonde heeft de aannemer zand gebruikt als voorbelasting ,om de grond klaar te maken voor de aanleg van een extra busstrook. Het zand moet enkele maanden "zetten"waardoor er op dit deel beperkte werkzaamheden plaatsvinden. Om de automobilist meer ruimte te geven worden de wegafscheidingen verplaatst naar de zijkant van de weg. Tijdens de nachtafsluiting van dinsdagavond 12 juli 21.00 uur tot woensdagochtend 05.00 uur wordt het verkeer op de N207 richting Schiphol A4(Schiphol) omgeleid. Deze omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. De N446 is niet gestremd. Hulp- en lijndiensten(Arriva) kunnen gebruik blijven maken van de N207.

Zoals u ziet op de foto is het project Beukenlaan III in de eindfase.

 

In de nacht van dinsdag 21 juni op woensdag 22 juni as vindt er weer een nachtafsluiting plaats van de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg(N446).Tijdens deze nachtafsluiting verwijdert de Provincie Zuid-Holland de tijdelijk geplaatste wegafscheidingen.

De Drechtbrug bij Leimuiden(N207) heeft vanaf juli 2016 een nieuwe doorvaarthoogte. Aannemerscombinatie Vobi/Mourik start dan met het plaatsen van de liggers voor de nieuwe Drechtbrug. Hierdoor wordt de doorvaarthoogte van de brug van 3,95 meter definitief verlaagd naar 3,15 meter.

Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 4 juni 2016 is de Drechtbrug ( N207) bij Leimuiden open voor publiek. Geinteresseerden kunnen tussen 10.00 en 15.00 uur langskomen en bekijken hoe aannemerscombinatie VOBI-Mourik in opdracht van Provincie Zuid-Holland werkt aan het vervangen van de brug.  VOBI-Mourik geeft diverse rondleidingen over de bouwplaats. 

Het vervangen van de Drechtbrug is een ingrijpende operatie. De Provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de brug wordt gesloopt en vervangen en vervolgens de andere helft. Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over een helft van de brug blijven doorrijden. Inmiddels is het eerste brugdeel gesloopt.

Opdrachtgever: Gemeente

Update 6 februari 2020

Op 6 februari is de verleende omgevingsvergunning gepubliceerd voor de sociale woningbouw in Leimuiden west t.w.: het bouwen van 24 woningen, Polderlaan 2 t/m 16 (e), Veldzicht 1 t/m 15 (o) en Dijkzicht 2 t/m 16 (e) te Leimuiden, W2019/267.

Update 14 januari 2020

Op 19 december jl. is de overeenkomst getekend tussen Aarwoude (Danny Visser) en Vibu (Fred Wagenaar) Leimuiden West voor de bouw van 24 sociale woningen t.b.v. de inwoners van Leimuiden!

 

Update 17 augustus 2019

In het 4e kwartaal start de bouw van 24 sociale huurwoningen en daarnaast 7 koopwoningen in de categorie tot € 265.000. In totaal worden 104 woningen gebouwd, zie daarvoor de website www.nieuwerede.nl

 Inmiddels ligt er ook een initiatief van Aarwoude samen met Aldi voor de bouw van sociale huurwoningen en een supermarkt. Voor meer informatie zie de raadsnotitie hier.

De raad was enthousiast met name over de grondexploitatie met de kanttekening, dat de Aldivestiging een verkeer aantrekkende werking heeft omdat minstens ¾ van de consumenten van buiten moeten komen, zoals Kudelstaart, Rijsenhout, Burgerveen en Oude Wetering. Die extra traffic kan anderzijds wellicht gunstig zijn voor andere winkels. De winkeliersvereniging en de MCD-vestiging hebben nog geen reactie gegeven.

Een ander voordeel is dat Leimuiden voor een discounter niet langer het dorp uit hoeft.

Gestapelde woningbouw pal naast het zwembad vraagt ook nog om een goede afweging en afstemming, noch los van de bouw in de 4E contour en dicht bij de N207.

We hopen dat er in de tussentijd duidelijkheid komt over de noodzaak van de viaduct plus variant.

Er is nog een heel traject te doorlopen.

 

Update 21 maart 2017

Onze brief met vragen over de plaatsing van statushouders in Leimuiden is door het bestuur met de gemeente Kaag en Braassem besproken op 26 januari 2017. Dit heeft geresulteerd in een memo van mevrouw Pathuis van 20 maart 2017. De gemeente Kaag en Braassem  heeft de taakstelling voor het eerste kwartaal 2017 ruim gehaald en Leimuiden heeft procentueel veel statushouders toegewezen gekregen. De uitleg hierover kunt u in deze memo in zijn geheel hier lezen.

 

Update 6 maart 2017

Op 30 november heeft de dorpsraad Leimuiden een brief naar College gestuurd met vragen over de plaatsing van statushouders in Leimuiden en de consequenties hiervan in Leimuiden. Deze brief kunt u hier lezen.

 

Update 6 juni 2016

Voor de laatste Gemeenteraadsvergadering van 30 mei is er veel overleg geweest tussen de verschillende fracties en Raadsleden. Hieruit zijn veel amendementen naar voren gebracht zodat er beslissingen op deelgebieden konden worden genomen zonder het hele traject stil te leggen bij nee-stemming.

Er is besloten om ook de locatie Beukenlaan aan te wijzen als kansrijke nader te onderzoeken locatie voor woningbouw.

De locatie Connexxion is bij besluit aangewezen als kansrijke nader te onderzoeken locatie voor woningbouw in fase 1 en daarbij de volgende kaders mee te nemen. Geen hoogbouw, maximaal 2/3 lagen, zoveel mogelijk afstand van het hek om privacy in zwembad en kleedhokjes te waarborgen. Het amendement om ook tijdelijke bebouwing te onderzoeken werd weggestemd.

Op de lijst van alternatieven, aangedragen vanuit de "Raad in de straat" avonden en opvolgende mailwisselingen pronkt nu ook : Kroondomein, een 4de appartementencomplex op het perceel achter de volkstuinen ( nu 1 keer per jaar gebruikt voor de kindervakantieweek en niet opgenomen in Leimuiden-West) en dit ook te gebruiken in plaats van Beukenlaan IV.

 

Update 26 mei 2016

De avonden van de Raad in de Straat in de maand april in de kernen Leimuiden, Roelofarendsveen, Woubrugge en Hoogmade zijn in gezamenlijk overleg besproken op dinsdagavond 17 mei jl. Op grond van deze evaluatie hebben de Dorpsraden van Hoogmade, Woubrugge en Leimuiden besloten om gezamenlijk schriftelijk te reageren naar de voorzitter en de leden van de gemeenteraad.

Reeds op 8 maart hebben de Dorpsraden van Hoogmade, Woubrugge en Leimuiden in een gezamenlijke brief laten weten dat zij mee willen denken over de mogelijkheid om de stem van de inwoners rechtstreeks te kunnen vernemen naast informatieavonden of tafeltjesavond,  politiek forum etc. De politieke besluitvorming van de Raad moet dan ook gevoed zijn door de inbreng van de inwoners. De bijeenkomst "Raad in de straat" zou hiervoor een middel kunnen zijn en is gebruikt bij het besluitvormingsproces van het besluit over de Extra Sociale Woningbouw in de kernen.Echter de evaluatie van de bijeenkomsten heeft voor de verschillende locaties gelid tot wisselende conclusies waarbij de conclusie voor Leimuiden ronduit negatief was.

Op geen enkele wijze is tot nu toe zichtbaar geworden of en hoe de inbreng van de inwoners wordt meegenomen in de besluitvorming. Er heeft geen enkele terugkoppeling plaatsgevonden, niet mondeling, niet in het forum, niet schriftelijk via diverse media.Juist een goede voorbereiding en  feedback maken dat een dergelijke georganiseerde bijeenkomst een middel   kan zijn om de politiek dichter bij de burgers te brengen. En hierdoor zal de burger zich ook meer betrokken voelen en zijn/haar  mening inbrengen bij de politiek. 

Wij hebben dan ook aangedrongen om dit alsnog te herstellen en zijn van mening dat in de toekomst- mits goed voorbereid- " Raad in de straat" bijeenkomsten nuttig zijn voor de politieke besluitvorming.

 

In de startnotitie Actieplan extra sociale woningbouw 2016-2020 met daaraan gekoppeld raadsvoorstel en locatiescan wordt door de gemeente een leidraad geboden om te bepalen waar er gebouwd zou kunnen worden voor extra sociale huurwoningen. De gemeente is van plan om extra sociale huurwoningen in meerdere kernen te bouwen zodat statushouders verspreid kunnen worden gehuisvest en het verder oplopen van wachtlijsten wordt voorkomen en mogelijk zelfs wordt verminderd.

Wij hebben reeds op 1 maart door middel van een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders onze wensen voor aandachtspunten en verzoeken om meer informatie neergelegd. Ook zijn wij aanwezig geweest op de door de Raad georganiseerde avond in Leimuiden op 4 april met de naam "Raad in de straat" over de beide onderzoekslocaties voor versnelde woningbouw in Leimuiden.

Aansluitend hebben wij een aanvullende reactie middels een brief naar College van Burgemeester en Wethouders gegeven. Deze brief kunt u hier lezen.  

AFWIKKELING VERKEER IN LEIMUIDEN

 

Inleiding.

In Leimuiden zijn veel ontwikkelingen in de woningbouw gaande. Sinds een aantal jaren zijn  bouwplannen Beukenlaan  3 en 4, Leimuiden- West, Dorpshart, Leimuiderhof en het Connexxionterrein weer actueel en ook het bouwen van een Integraal KindCentrum ( hierna IKC) staat in de kinderschoenen. Juist nu is er behoefte aan een visie om toekomstgericht te kunnen bepalen waar, voor wie en hoe er gebouwd gaat worden. Hier spelen de kaders van de  Maatschappelijk Ruimte StructuurVisie                  (hierna: MRSV) en Leidraad  Inrichting Openbare Ruimte (hierna: LIOR) een belangrijke rol . Deze documenten dienen een waarborg te zijn voor ruimtelijke kwaliteit, groenvoorziening, recreatie, natuur, verkeersveiligheid in de te ontwikkelen gebieden. Een woonvisie zou ook niet mogen ontbreken.

 Door deze bouwlocaties verwacht men een groei in Leimuiden. Naast een groei in woningen    dient ook verder aandacht te worden geschonken aan de infrastructuur om  de toename  van mensen en verkeer  te stroomlijnen binnen Leimuiden.. In dit kader is het noodzakelijk om in een vroeg stadium  de verkeersstromen binnen Leimuiden  in kaart te brengen en een toekomstgericht infrastructuurplan te maken gericht op veiligheid en doorstroming van al het verkeer.

Met vooruitziende blik is in de jaren "70 al een buitenring Leimuiden ( Grietpolderweg, Esdoornlaan, Beukenlaan, Kerklaan) ontworpen om doorstroming van  de N207 naar woon-of eindbestemming in Leimuiden en visa versa  te faciliteren. De basisscholen zijn in de kern gesitueerd en bereikbaar via aan 2-zijden bebouwde wegen. De toename van het aantal auto's per huishouden of het bouwen in meerdere woonlagen is evident aan de maatschappelijke ontwikkelingen en zou normaliter binnen de bestaande infrastructuur moeten worden opgenomen. Naast extra parkeermogelijkheden vraagt de huidige  maatschappij ook meer faciliteit bij brengen en halen van kinderen naar school op kinderopvang zowel voor fiets als auto. De huidige binnensportfaciliteiten bevinden zich in de binnenkern , buitensport bij de buitenring en dienen veilig te kunnen worden bereikt en verlaten.

 

Verkeersciculatieplan (hierna: VCP)

Een onderzoek van Goudappel Coffeng is in opdracht van de Gemeente Kaag en Braassem in maart 2015 uitgebracht onder de naam VCP Leimuiden.

In dit onderzoek wordt het verschil in verkeersdruk tot 2030  op een aantal wegen binnen de bebouwde kom van Leimuiden geteld en wordt het verschil in doorstroming berekend. De "duurzaam veilig toets" onderzoekt de verkeersdruk en de wegencategorisering.

De wegencategorisering geeft aan of een weg binnen de bebouwde kom een verkeersfunctie( 50km/h) of een verblijfsfunctie (30km/h) heeft.

Dit rapport concludeert dat er geen verkeersonveilige situaties zullen ontstaan door de extra verkeersdruk van alle ruimtelijke projecten.

Voor de Kerklaan staat de gemeente voor de keuze te kiezen tussen verkeersveiligheid of doorstroming .In de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan is een toets geluid/lucht gewenst in het kader van leefbaarheid.

 

 

Wij vragen aandacht voor het volgende 3 onderdelen: de binnenring , de buitenring en het landbouwverkeer.

 

 1. De binnenring.

Hiermee bedoelen wij de binnenwijken binnen de Grietpolderweg,Esdoornlaan, Beukenlaan, Kerklaan en Kloofpad.Hierin zijn op dit moment de voorzieningen zoals scholen, winkels, en overdekte sporthal gevestigd.

Bij het opstellen van het VCP- plan is rekening gehouden met de bestaande wegcategorisering van de gemeente Kaag en Braassem. Voor Leimuiden betekent dit dat bijna alle wegen zijn uitgevoerd en ingericht als erftoegangswegen, de maximum snelheid 30km/h en de kruisingen gelijkwaardig.  Uitzonderingen betreffen Stapenseastraat, Kloofpad, Tuinderij en Dorpstraat vanaf Kerklaan richting de Willem van der Veldeweg. Daar geldt een snelheid van 50km/h wat behoort bij gebiedsontsluitingswegen. De ontwikkeling van de passage N207 is niet( conform het laatste model) opgenomen in dit rapport.

 

De wegen worden aangeduid als erftoegangswegen en daaraan worden hoge verkeersintensiteiten gekoppeld omdat de snelheid beperkt is tot 30km/h en dat verkeersdrukte de snelheid remt. Deze wegen dienen om de woonclusters en de voorzieningen binnen de kern te bereiken zoals het Spant en de scholen.

Deze wegen zijn slechts aan een kant bebouwd, dit in tegenstelling tot de Acacialaan.  De Acacialaan is op dit moment ook een belangrijk knelpunt voor het bereiken van de scholen en sporthal.

 

Wij hebben de volgende vragen of opmerkingen  de binnenring:

 

 • Kan er een nieuwe binnenring zowel voor auto- als fietsverkeer in Leimuiden gecreëerd worden ivm het IKC ? Op de tekening bij de brainstormavond was duidelijk veel Kiss & Ride variatie maar de Acacialaan en Ieplaan waren buiten beschouwing gelaten.
 • Kan er meer gebruik worden gemaakt van eenrichtingsverkeer? Op dit moment gaat dat starten in de Wilgenlaan maar dit zou ook meegenomen moeten worden in het nieuwe dorpsplein. Het rijden met een hogere snelheid dan 30km dient tegen te worden gegaan middels correcte inrichting.
 • Wordt beleid ontwikkeld om asfalt te vervangen door klinkers om duidelijkheid te geven over 30km-zone?
 • Aanpassing van de Stapenseastraat kan op korte termijn al een oplossing bieden omdat daar de drukte het hoogst is blijkt uit elk rapport. Een suggestie is al gedaan in een overleg met de provincie en gemeente inzake de passage N207.

 

 1. De buitenring.

Hiermee bedoelen wij de ring van wegen die gevormd wordt door de Grietpolderweg, Esdoornlaan ,Beukenlaan, Kerklaan, Kloofpad.

Deze wegen worden nu gezien als erftoegangswegen maar functioneren ook als een gebiedontsluitingsweg om de doorstroming  te bevorderen.

Wij hebben over de buitenring de volgende vragen/opmerkingen:

 • De beleving bij de Leimuidenaren over de maximale verkeersintensiteit ligt anders dan de gehanteerde normen in het VCP. Inmiddels is dit gevoel ook bij de gemeente bekend maar leidt dit tot aanpassing van de huidige categorisering van deze wegen met de daarbij behorende andere inrichtingsvoorschriften?
 • De passage N207 is aan wijzigingen/aanpassingen onderhevig en dit heeft ook gevolgen voor de berekening van verkeersdrukte en doorstroming in Leimuiden. Graag willen wij de meest actuele cijfers tin het VCP verwerkt zien.

 

 • Vindt de gemeente dat de gemeten verkeersintensiteiten goed passen bij de functionaliteit van de wegen?

 

 

 • Zijn er bovenwijkse voorzieningen getroffen voor de aanpassing aan wegen bij elke bouwproject welke nu gebruikt kunnen worden?Hoeveel is nu opgebouwd om de aanpassingen te financieren naast de reguliere toevoegingen?
 • Kan er onderzoek plaatsvinden naar een mogelijkheid tot verlenging van de Esdoornlaan naar de nieuw te bouwen locatie zodat ontsluiting van de Beukenlaan 1 t/m 4 en Leimuiden-West een alternatief krijgt voor de Kerklaan.

 

 • De ontsluiting van het verkeer van de Kerklaan incl de nieuwste nieuwbouwwijken kan ook via een nieuw te bouwen brug over de Ringvaart plaatsvinden om de Kerklaan te ontzien. Zeker als de Esdoornlaan verlengd wordt. Hiermee ontstaat een vergroting van de buitenring en is structureel een oplossing voor de ontsluiting.

Uitdrukkelijk willen we voorkomen dat polders worden volgebouwd om een dergelijke brug te financieren.

 

 

 

De dorpsraad heeft steeds aangedrongen op een ruimere VCP waarin verkeersafwikkeling van alle verkeersstromen (fiets-, bus, autoverkeer) wordt opgenomen met allerlei aspecten zoals: parkeren , doorstroming, veiligheid van iedere weggebruiker.

Verkeersobstakels ( zie fotoboek etc van onze website) zijn na inzet van alle partijen aangepakt of nog onderhevig aan studie. De voorstellen van de gemeente voor een oplossing van veel van de obstakels op de doorgaande buitenroute in ons dorp zoals voorgelicht op 28 oktober 2015 zijn gedeeltelijk uitgevoerd en daar waar het asfalteringswerkzaamheden betreft verplaatst naar het voorjaar 2016. De Kerklaan zou een separate studie worden en vormt indirect de aanleiding tot dit stuk.

Hier hebben wij de volgende vragen/opmerkingen:

 • Structurele aanpassing wensen wij voor de Kerklaan nadat het bouwverkeer gestopt is. Behalve aan een goede doorstroming moet ook aan de veiligheid van fietsers worden gedacht.. Wij denken bv aan de verbreding van de Kerklaan ten ongunste van de sloot(dmv een keerwand aan de slootzijde)  zodat verkeer elkaar kan passeren maar dat de zijde aan het water gebruikt kan worden voor parkeerruimte . Een dergelijke situatie is nu ook toegepast voor de Beukenlaan projecten.Ook kan de lijn van altenerend parkeren zoals nu op de Grietpolderweg gehanteerd wordt worden doorgetrokken.. Een oplossing voor de vele geparkeerde auto's gesitueerd op de Kerklaan moet nu gevonden worden.Ook kan er parkeerruimte gezocht worden in combinatie met de Drechtlaan
 • Wij adviseren een bewonersgroep van de Kerklaan te vormen om overeenstemming te krijgen over de wensen en verwachtingen van de nieuwe Kerklaan tezamen met de busmaatschappij.
 • Betrek ook de Drechtlaan in de ontwikkeling/doorstroming van de Kerklaan.
 • Een veilige oversteek voor voetgangers op de Kerklaan hoek Acacialaan kan gecreëerd worden zonder dat een obstakel  een gevaar vormt voor overige verkeersdeelnemers..Graag zien wij hiervoor een studie door verkeersdeskundigen.

.

Op dit moment rijden grote trekkers door ons dorp via een doorgaande route welke als maximum snelheid 50km/h heeft. De trekkers zelf zijn officieel beperkt tot 45 km/h maar zijn veel zwaarder dan een personenauto waarvoor eigenlijk de wegen bestemd zijn.

 

Recent is er uit onderzoek van bureau Ligtermoet en Partners naar de knelpunten van het landbouwverkeer  gebleken dat het aanleggen van aparte routes en /of rijstroken voor auto, fietsen landbouwverkeer de beste oplossing is. Kosten en ruimte zijn vaak de valkuilen. Bredere wegen en het toelaten van landbouwverkeer op provinciale wegen is dan de alternatieve mogelijkheid. Het benutten van deze mogelijkheid zou ook gelimiteerd kunnen worden tot uren buiten de spitstijden.

Er is regelmatig overleg op dit gebied tussen de landbouwsector, gemeenten en provincie.

Omdat dit landbouwverkeer ook via de wegen in ons dorp op dit moment verloopt  en dit voor schade en risico is van weggebruikers of bewoners in Leimuiden vragen wij de gemeente nu deze problematiek te integreren in het nieuwe plan voor het wegennet Leimuiden . Zeker nu de voortgang van de Passage N207 daar mogelijkheden voor biedt.

Daarom hebben wij nog de aanvullende vragen:

 • Kan er onderzoek plaatsvinden naar andere route voor het landbouwverkeer dan via de Willem van der Veldenweg, Dorpstraat, Kloofpad, Stapenseastraat?. Hier kan ook gedacht worden aan het gebruiken van de reeds aangelegde op- en afritten van de N207 ter hoogte van de Drechtbrug om daarmee een parallelweg voor landbouwverkeer te laten aansluiten naar de parallelweg ter hoogte van de Vriezenweg.
 • Wij willen meer veiligheid op de fietsroutes naar oa ons zwembad of sportcomplex of sportvelden voor de fietsende jeugd.
 • Kunnen alle wegen in Leimuiden 30km/h wegen worden en kunnen hiervoor dan de correcte inrichtingsvoorschriften worden opgesteld?

 

MV- mei 2016

 

 

 

 

Update 17 februari 2020

Aan het begin van de Kerklaan is een extra 30 km bord geplaatst.

De lantaarnpalen zijn ondergronds verbonden en branden nu allemaal, een klein wonder.

Het gesprek van VVN met mevr. Peters heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd voor de Kerklaan, wordt vervolgd.

Update 10 januari 2020

De duiker onder de dorpsstraat is vervangen en onderheid. Het verkeer op de kruising kende een buitengewoon rustige afwikkeling door de tijdelijk geplaatste verkeerslichten.

Kerklaan

De toezegging van wethouder Peters voor het (ver)plaatsen van een extra 30 km bord laat nog op zich wachten. De lantaarnpalen zijn nog houtje/touwtje verbonden, maar aan de Beukenlaan is nog voor het einde van het jaar een nieuwe lantaarnpaal geplaatst.

Kerklaan, omwonenden in actie (incl. Drechtlaan), zie foto

VVN heeft met de verkeersdeskundige van de gemeente besproken

hoe ze denkt over de 30 km inrichting van de Kerklaan. Zie hier de email van VVN. Dat liegt er niet om. De gemeente heeft inmiddels laten weten weinig te voelen voor nieuwe aanpassingen, zoals ook al gemeld n.a.v. eerdere reacties richting gemeente. De heer Vergeer van VVN gaat hierover eind januari in gesprek met burgemeester van der Velde en wethouder Peters, wordt vervolgd.

Update 3 oktober

De komende periode wordt het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel waarbij vuilwater en hemelwater worden gescheiden. In de bestaande situatie komt het regenwater wat in- en rondom ons huis valt terecht in ons riool. Dit is niet erg duurzaam. Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater van het riool waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater wordt ook wel de term infiltratie hemelwater gebruikt. De komende periode is een mooi moment om ook in deze wijk zoveel mogelijk kansen te benutten om hemelwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Daarnaast wordt de infrastructuur van de wijk vernieuwd. Uitgangspunt is het vernieuwen van de materialen en aansluiting zoeken bij de 30 km/u inrichting en omliggende vernieuwde wegen (Kerklaan etc.). Dat houdt in dat de bestaande asfaltrijbaan wordt vervangen voor klinkers.

En verder nog de afsluiting Grietpolderweg wegens bouw van de brug naar de dorpshaven, vermoedelijke start: januari 2020 - mei/juni?, zie ook project dorpshart.

 

Vervolg op de snelheidsmeting Kerklaan van november 2018

Wethouder Peters erkend dat er te hard wordt gereden, reactie:

 • Er wordt een extra 30km aanduiding geplaatst;
 • Er wordt periodiek gemeten en wel één keer per jaar (dat is ook periodiek);
 • De resultaten zal de gemeente blijven delen met de politie met daarbij het verzoek om met name te handhaven tijdens de spits;
 • Een wijziging in de inrichting door een extra versmalling of drempel is niet aan de orde. In het participatietraject is daarvoor niet gekozen.

 

Update 26 november 2017

Enig idee hoe Leimuiden er op termijn uit gaat zien voor wat betreft het wegdek?

Hier ziet u het ontwerp van de Kerklaan, dat als het goed is als voorbeeld zal gelden voor heel Leimuiden.

 

Update 3 oktober 2017

Op 3 oktober is besloten dat het voorlopig ontwerp van de Kerklaanreconstructie, zoals per 14 juni 2017 op de homepage staat, het definitieve ontwerp zal worden. Hieronder ziet u een weergave zoals de wegen binnen de bebouwde kom van Leimuiden eruit gaan zien waarbij de Kerklaan als eerste wordt aangepakt. We spreken van een 30km weg waarbij de auto te gast is en de fietser meer beschermd wordt.

 

Update 20 juli 2017 

In een eerder stadium is er een onderzoek naar het sluipverkeer via Rijnsaterwoude (Willem van der Veldenweg en Herenweg) geweest. Toen bleek er een minimale toename te zijn van het sluipverkeer wat veroorzaakt wordt door  werkzaamheden op/aan de N207. Er werden toen wel aanvullende maatregelen voorgesteld om het relatief (normale) sluipverkeer op de Willem van der  Veldenweg/Herenweg te ontmoedigen. In overleg met de lokale bewoners zijn deze niet uitgevoerd. Nu een reconstructie van de Willem van der Veldenweg/Herenweg in beeld is, is dit weer ter sprake gebracht. Op ons verzoek heeft er een update plaats gevonden waarbij ook verkeer via de Vriezenweg is meegenomen als meetpunt. Afgelopen donderdag vond er een presentatie plaats van dit nieuwe onderzoek sluipverkeer N207 door het bedrijf Traffic & More. De volledige presentatie met cijfers kunt u hier lezen.

Er blijkt nergens een toename te zijn van meer dan 5% door de werkzaamheden aan/op de N207. Wel blijven de contactpersonen alert op overlast tijdens de afsluitingen/omleidingen en liggen er plannen klaar om te kunnen ingrijpen bij gevaar of overlast. In het proces van de reconstructie van de Willem van der Veldenweg/Herenweg wordt in samenspraak met bewoners en gebruikers gezocht naar een optimale inrichting, waarbij zeker het ontmoedigen van sluipverkeer wordt meegenomen. Na de zomer zal een Voorlopig Ontwerp worden voorgesteld.

Update 1 juli 2017

Na een uitgebreid proces van een jaar is een Integrale Ruimtelijk Notitie van Leimuiden opgesteld. De volledige notitie kunt u hier lezen. In dit stuk vindt u ook in hoofdstuk 5, paragraaf 3 een overzicht van aandachtspunten voor de herinrichting van de Kerklaan. Deze volgende punten worden,samengevat, hier vermeld:

- beschouw de Kerklaan nadrukkelijk als onderdeel van de binnenring voor duidelijkheid en herkenbaarheid;

- de nieuwe inrichting is bepalend voor de inrichting en uitstraling van de gehele binnenring;

-water en groen in het wegprofiel maken onderdeel uit van doorgaande structuren en zijn daarmee bepalend voor de kwaliteit en de beleving van  het dorp Leimuiden.

-aandacht voor langzaam verkeer. Naast doorstroming is op dit wegvak verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. 

Zoals u weet is niet gewacht tot de integrale ruimtelijke notitie over groen, wonen en verkeer helemaal klaar en geaccordeerd is door alle partijen maar zijn er grote stappen gemaakt in de reconstructie van de Kerklaan. Naast de eerder genoemde punten uit de notitie is het voor de Dorpsraad Leimuiden belangrijk dat iedere inwoner/belanghebbende/betrokkenen benaderd is en wordt om een goed gedragen oplossing te vinden voor de nieuwe Kerklaan.

 

Update 13 juni 2017

Het voorlopig ontwerp van de Kerklaanreconstructie, zoals dit gepresenteerd is op de inloopavond van 31 mei in de Ontmoeting kunt u hier in haar geheel lezen. De enquete en de info-avond op 23 maart zijn  door IMOSS verwerkt tot een ontwerp welke aan vele wensen tegemoet komt en voldoet aan de voorschriften.Het document geeft een volledig beeld van de (her)inrichting en aankleding van de Kerklaan en in 2017 zal er een start gemaakt worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Ook de Drechtlaan zal worden aangepast.

 

Update 6 maart 2017

Een start is gemaakt met het proces van de Kerklaanreconstructie.  Inmiddels is er een enqueteronde geweest in Leimuiden en de resultaten hiervan zullen door stedenbouwkundig bedrijf IMOSS en de gemeente Kaag en Braassem op 23 maart in de Ontmoeting gepresenteerd worden. De volledige enquete kunt u hier lezen.

Update 27 juli 2016

De Kerklaan wordt opnieuw ingericht. Het wegdek en de daaronder liggende riolering zijn aan vervanging toe. Het groen kan tegelijkertijd ook een opknapbeurt krijgen. De verwachting is dat in 2017 gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden. Na de zomer is meer bekend over de planning en hoe u als inwoner hierbij betrokken wordt.

 

Update 15 mei 2016

Tijdens het project "knelpunten verkeerscirculatie" zijn op korte termijn verkeersobstakels aangepakt op met name de zogenaamde buitenring van Leimuiden.  De oplossing voor verkeersobstakels op de Grietpolderweg, Esdoornlaan, Beukenlaan en Kerklaan van de gemeente  zijn  door ons op 28 oktober 2015 aan de bewoners in Leimuiden gepresenteerd.Tijdens deze avond is ook toegezegd dat de gemeente een structurele oplossing probeert te vinden voor het overige verkeer. De Kerklaan zal als het bouwverkeer  voor Beukenlaan 3 is beëindigd worden gereconstrueerd. Ook zal de doorgaande route van de Dorpsstraat, Kloofpad, Tuinderij onderzocht worden alsmede de entree in en vertrek uit ons dorp via de Dr. Stapenseastraat, dit mede gezien de ontwikkelingen omtrent de N207 Passage Leimuiden.

Een eerste stap hiervoor is gemaakt in de werkgroep Ruimtelijke Ordening ( hierna RO-groep) door middel van een notitie afwikkeling verkeer in Leimuiden.

De volledige notitie kunt u hier lezen.

Ook hier speelt een visie over de thema's verkeer, groen en wonen een belangrijke rol.

Het College van B&W is op 16 februari 2016 akkoord gegaan met de volgende voorgestelde besluiten:leimuiderhof

1. Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen.
2. Overgaan tot het ongewijzigd verlenen van omgevingsvergunning W20140258 voor het bouwen van 18 appartementen op het perceel Dorpsstraat 31-33 te Leimuiden.
3. Aan de woningen de nummeraanduidingen Dorpsstraat 31, 31a t/m 31c en 33a t/m 33f, 33h, 33k t/m 33n en 33p t/m 33s te Leimuiden toekennen.

 

 

Maandag 15 februari jl. was er een besloten raadsbijeenkomst voor Drechthoek II,, waarin het raadsvoorstel is besproken met de verschillende raadsfracties.

Op dit moment zijn er verschillende scenario’s mogelijk voor een vervolgtraject, variërend van een ontwikkeling en realisatie door de gemeente, een gezamenlijke ontwikkeling met Mourik tot het stopzetten van het project.

De  komende weken verdiept de gemeenteraad zich in de verschillende scenario’s. Op 7 maart komt de agenda commissie van de raad bij elkaar.

In dit overleg zal bepaald worden op welk moment het raadsvoorstel ter besluitvorming wordt behandeld. Op z’n vroegst zal dit eind maart zijn.