Update 17 februari 2020

Aan het begin van de Kerklaan is een extra 30 km bord geplaatst.

De lantaarnpalen zijn ondergronds verbonden en branden nu allemaal, een klein wonder.

Het gesprek van VVN met mevr. Peters heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd voor de Kerklaan, wordt vervolgd.

Update 10 januari 2020

De duiker onder de dorpsstraat is vervangen en onderheid. Het verkeer op de kruising kende een buitengewoon rustige afwikkeling door de tijdelijk geplaatste verkeerslichten.

Kerklaan

De toezegging van wethouder Peters voor het (ver)plaatsen van een extra 30 km bord laat nog op zich wachten. De lantaarnpalen zijn nog houtje/touwtje verbonden, maar aan de Beukenlaan is nog voor het einde van het jaar een nieuwe lantaarnpaal geplaatst.

Kerklaan, omwonenden in actie (incl. Drechtlaan), zie foto

VVN heeft met de verkeersdeskundige van de gemeente besproken

hoe ze denkt over de 30 km inrichting van de Kerklaan. Zie hier de email van VVN. Dat liegt er niet om. De gemeente heeft inmiddels laten weten weinig te voelen voor nieuwe aanpassingen, zoals ook al gemeld n.a.v. eerdere reacties richting gemeente. De heer Vergeer van VVN gaat hierover eind januari in gesprek met burgemeester van der Velde en wethouder Peters, wordt vervolgd.

Update 3 oktober

De komende periode wordt het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel waarbij vuilwater en hemelwater worden gescheiden. In de bestaande situatie komt het regenwater wat in- en rondom ons huis valt terecht in ons riool. Dit is niet erg duurzaam. Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater van het riool waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater wordt ook wel de term infiltratie hemelwater gebruikt. De komende periode is een mooi moment om ook in deze wijk zoveel mogelijk kansen te benutten om hemelwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Daarnaast wordt de infrastructuur van de wijk vernieuwd. Uitgangspunt is het vernieuwen van de materialen en aansluiting zoeken bij de 30 km/u inrichting en omliggende vernieuwde wegen (Kerklaan etc.). Dat houdt in dat de bestaande asfaltrijbaan wordt vervangen voor klinkers.

En verder nog de afsluiting Grietpolderweg wegens bouw van de brug naar de dorpshaven, vermoedelijke start: januari 2020 - mei/juni?, zie ook project dorpshart.

 

Vervolg op de snelheidsmeting Kerklaan van november 2018

Wethouder Peters erkend dat er te hard wordt gereden, reactie:

  • Er wordt een extra 30km aanduiding geplaatst;
  • Er wordt periodiek gemeten en wel één keer per jaar (dat is ook periodiek);
  • De resultaten zal de gemeente blijven delen met de politie met daarbij het verzoek om met name te handhaven tijdens de spits;
  • Een wijziging in de inrichting door een extra versmalling of drempel is niet aan de orde. In het participatietraject is daarvoor niet gekozen.

 

Update 26 november 2017

Enig idee hoe Leimuiden er op termijn uit gaat zien voor wat betreft het wegdek?

Hier ziet u het ontwerp van de Kerklaan, dat als het goed is als voorbeeld zal gelden voor heel Leimuiden.

 

Update 3 oktober 2017

Op 3 oktober is besloten dat het voorlopig ontwerp van de Kerklaanreconstructie, zoals per 14 juni 2017 op de homepage staat, het definitieve ontwerp zal worden. Hieronder ziet u een weergave zoals de wegen binnen de bebouwde kom van Leimuiden eruit gaan zien waarbij de Kerklaan als eerste wordt aangepakt. We spreken van een 30km weg waarbij de auto te gast is en de fietser meer beschermd wordt.

 

Update 20 juli 2017 

In een eerder stadium is er een onderzoek naar het sluipverkeer via Rijnsaterwoude (Willem van der Veldenweg en Herenweg) geweest. Toen bleek er een minimale toename te zijn van het sluipverkeer wat veroorzaakt wordt door  werkzaamheden op/aan de N207. Er werden toen wel aanvullende maatregelen voorgesteld om het relatief (normale) sluipverkeer op de Willem van der  Veldenweg/Herenweg te ontmoedigen. In overleg met de lokale bewoners zijn deze niet uitgevoerd. Nu een reconstructie van de Willem van der Veldenweg/Herenweg in beeld is, is dit weer ter sprake gebracht. Op ons verzoek heeft er een update plaats gevonden waarbij ook verkeer via de Vriezenweg is meegenomen als meetpunt. Afgelopen donderdag vond er een presentatie plaats van dit nieuwe onderzoek sluipverkeer N207 door het bedrijf Traffic & More. De volledige presentatie met cijfers kunt u hier lezen.

Er blijkt nergens een toename te zijn van meer dan 5% door de werkzaamheden aan/op de N207. Wel blijven de contactpersonen alert op overlast tijdens de afsluitingen/omleidingen en liggen er plannen klaar om te kunnen ingrijpen bij gevaar of overlast. In het proces van de reconstructie van de Willem van der Veldenweg/Herenweg wordt in samenspraak met bewoners en gebruikers gezocht naar een optimale inrichting, waarbij zeker het ontmoedigen van sluipverkeer wordt meegenomen. Na de zomer zal een Voorlopig Ontwerp worden voorgesteld.

Update 1 juli 2017

Na een uitgebreid proces van een jaar is een Integrale Ruimtelijk Notitie van Leimuiden opgesteld. De volledige notitie kunt u hier lezen. In dit stuk vindt u ook in hoofdstuk 5, paragraaf 3 een overzicht van aandachtspunten voor de herinrichting van de Kerklaan. Deze volgende punten worden,samengevat, hier vermeld:

- beschouw de Kerklaan nadrukkelijk als onderdeel van de binnenring voor duidelijkheid en herkenbaarheid;

- de nieuwe inrichting is bepalend voor de inrichting en uitstraling van de gehele binnenring;

-water en groen in het wegprofiel maken onderdeel uit van doorgaande structuren en zijn daarmee bepalend voor de kwaliteit en de beleving van  het dorp Leimuiden.

-aandacht voor langzaam verkeer. Naast doorstroming is op dit wegvak verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. 

Zoals u weet is niet gewacht tot de integrale ruimtelijke notitie over groen, wonen en verkeer helemaal klaar en geaccordeerd is door alle partijen maar zijn er grote stappen gemaakt in de reconstructie van de Kerklaan. Naast de eerder genoemde punten uit de notitie is het voor de Dorpsraad Leimuiden belangrijk dat iedere inwoner/belanghebbende/betrokkenen benaderd is en wordt om een goed gedragen oplossing te vinden voor de nieuwe Kerklaan.

 

Update 13 juni 2017

Het voorlopig ontwerp van de Kerklaanreconstructie, zoals dit gepresenteerd is op de inloopavond van 31 mei in de Ontmoeting kunt u hier in haar geheel lezen. De enquete en de info-avond op 23 maart zijn  door IMOSS verwerkt tot een ontwerp welke aan vele wensen tegemoet komt en voldoet aan de voorschriften.Het document geeft een volledig beeld van de (her)inrichting en aankleding van de Kerklaan en in 2017 zal er een start gemaakt worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Ook de Drechtlaan zal worden aangepast.

 

Update 6 maart 2017

Een start is gemaakt met het proces van de Kerklaanreconstructie.  Inmiddels is er een enqueteronde geweest in Leimuiden en de resultaten hiervan zullen door stedenbouwkundig bedrijf IMOSS en de gemeente Kaag en Braassem op 23 maart in de Ontmoeting gepresenteerd worden. De volledige enquete kunt u hier lezen.

Update 27 juli 2016

De Kerklaan wordt opnieuw ingericht. Het wegdek en de daaronder liggende riolering zijn aan vervanging toe. Het groen kan tegelijkertijd ook een opknapbeurt krijgen. De verwachting is dat in 2017 gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden. Na de zomer is meer bekend over de planning en hoe u als inwoner hierbij betrokken wordt.

 

Update 15 mei 2016

Tijdens het project "knelpunten verkeerscirculatie" zijn op korte termijn verkeersobstakels aangepakt op met name de zogenaamde buitenring van Leimuiden.  De oplossing voor verkeersobstakels op de Grietpolderweg, Esdoornlaan, Beukenlaan en Kerklaan van de gemeente  zijn  door ons op 28 oktober 2015 aan de bewoners in Leimuiden gepresenteerd.Tijdens deze avond is ook toegezegd dat de gemeente een structurele oplossing probeert te vinden voor het overige verkeer. De Kerklaan zal als het bouwverkeer  voor Beukenlaan 3 is beëindigd worden gereconstrueerd. Ook zal de doorgaande route van de Dorpsstraat, Kloofpad, Tuinderij onderzocht worden alsmede de entree in en vertrek uit ons dorp via de Dr. Stapenseastraat, dit mede gezien de ontwikkelingen omtrent de N207 Passage Leimuiden.

Een eerste stap hiervoor is gemaakt in de werkgroep Ruimtelijke Ordening ( hierna RO-groep) door middel van een notitie afwikkeling verkeer in Leimuiden.

De volledige notitie kunt u hier lezen.

Ook hier speelt een visie over de thema's verkeer, groen en wonen een belangrijke rol.