AFWIKKELING VERKEER IN LEIMUIDEN

 

Inleiding.

In Leimuiden zijn veel ontwikkelingen in de woningbouw gaande. Sinds een aantal jaren zijn  bouwplannen Beukenlaan  3 en 4, Leimuiden- West, Dorpshart, Leimuiderhof en het Connexxionterrein weer actueel en ook het bouwen van een Integraal KindCentrum ( hierna IKC) staat in de kinderschoenen. Juist nu is er behoefte aan een visie om toekomstgericht te kunnen bepalen waar, voor wie en hoe er gebouwd gaat worden. Hier spelen de kaders van de  Maatschappelijk Ruimte StructuurVisie                  (hierna: MRSV) en Leidraad  Inrichting Openbare Ruimte (hierna: LIOR) een belangrijke rol . Deze documenten dienen een waarborg te zijn voor ruimtelijke kwaliteit, groenvoorziening, recreatie, natuur, verkeersveiligheid in de te ontwikkelen gebieden. Een woonvisie zou ook niet mogen ontbreken.

 Door deze bouwlocaties verwacht men een groei in Leimuiden. Naast een groei in woningen    dient ook verder aandacht te worden geschonken aan de infrastructuur om  de toename  van mensen en verkeer  te stroomlijnen binnen Leimuiden.. In dit kader is het noodzakelijk om in een vroeg stadium  de verkeersstromen binnen Leimuiden  in kaart te brengen en een toekomstgericht infrastructuurplan te maken gericht op veiligheid en doorstroming van al het verkeer.

Met vooruitziende blik is in de jaren "70 al een buitenring Leimuiden ( Grietpolderweg, Esdoornlaan, Beukenlaan, Kerklaan) ontworpen om doorstroming van  de N207 naar woon-of eindbestemming in Leimuiden en visa versa  te faciliteren. De basisscholen zijn in de kern gesitueerd en bereikbaar via aan 2-zijden bebouwde wegen. De toename van het aantal auto's per huishouden of het bouwen in meerdere woonlagen is evident aan de maatschappelijke ontwikkelingen en zou normaliter binnen de bestaande infrastructuur moeten worden opgenomen. Naast extra parkeermogelijkheden vraagt de huidige  maatschappij ook meer faciliteit bij brengen en halen van kinderen naar school op kinderopvang zowel voor fiets als auto. De huidige binnensportfaciliteiten bevinden zich in de binnenkern , buitensport bij de buitenring en dienen veilig te kunnen worden bereikt en verlaten.

 

Verkeersciculatieplan (hierna: VCP)

Een onderzoek van Goudappel Coffeng is in opdracht van de Gemeente Kaag en Braassem in maart 2015 uitgebracht onder de naam VCP Leimuiden.

In dit onderzoek wordt het verschil in verkeersdruk tot 2030  op een aantal wegen binnen de bebouwde kom van Leimuiden geteld en wordt het verschil in doorstroming berekend. De "duurzaam veilig toets" onderzoekt de verkeersdruk en de wegencategorisering.

De wegencategorisering geeft aan of een weg binnen de bebouwde kom een verkeersfunctie( 50km/h) of een verblijfsfunctie (30km/h) heeft.

Dit rapport concludeert dat er geen verkeersonveilige situaties zullen ontstaan door de extra verkeersdruk van alle ruimtelijke projecten.

Voor de Kerklaan staat de gemeente voor de keuze te kiezen tussen verkeersveiligheid of doorstroming .In de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan is een toets geluid/lucht gewenst in het kader van leefbaarheid.

 

 

Wij vragen aandacht voor het volgende 3 onderdelen: de binnenring , de buitenring en het landbouwverkeer.

 

 1. De binnenring.

Hiermee bedoelen wij de binnenwijken binnen de Grietpolderweg,Esdoornlaan, Beukenlaan, Kerklaan en Kloofpad.Hierin zijn op dit moment de voorzieningen zoals scholen, winkels, en overdekte sporthal gevestigd.

Bij het opstellen van het VCP- plan is rekening gehouden met de bestaande wegcategorisering van de gemeente Kaag en Braassem. Voor Leimuiden betekent dit dat bijna alle wegen zijn uitgevoerd en ingericht als erftoegangswegen, de maximum snelheid 30km/h en de kruisingen gelijkwaardig.  Uitzonderingen betreffen Stapenseastraat, Kloofpad, Tuinderij en Dorpstraat vanaf Kerklaan richting de Willem van der Veldeweg. Daar geldt een snelheid van 50km/h wat behoort bij gebiedsontsluitingswegen. De ontwikkeling van de passage N207 is niet( conform het laatste model) opgenomen in dit rapport.

 

De wegen worden aangeduid als erftoegangswegen en daaraan worden hoge verkeersintensiteiten gekoppeld omdat de snelheid beperkt is tot 30km/h en dat verkeersdrukte de snelheid remt. Deze wegen dienen om de woonclusters en de voorzieningen binnen de kern te bereiken zoals het Spant en de scholen.

Deze wegen zijn slechts aan een kant bebouwd, dit in tegenstelling tot de Acacialaan.  De Acacialaan is op dit moment ook een belangrijk knelpunt voor het bereiken van de scholen en sporthal.

 

Wij hebben de volgende vragen of opmerkingen  de binnenring:

 

 • Kan er een nieuwe binnenring zowel voor auto- als fietsverkeer in Leimuiden gecreëerd worden ivm het IKC ? Op de tekening bij de brainstormavond was duidelijk veel Kiss & Ride variatie maar de Acacialaan en Ieplaan waren buiten beschouwing gelaten.
 • Kan er meer gebruik worden gemaakt van eenrichtingsverkeer? Op dit moment gaat dat starten in de Wilgenlaan maar dit zou ook meegenomen moeten worden in het nieuwe dorpsplein. Het rijden met een hogere snelheid dan 30km dient tegen te worden gegaan middels correcte inrichting.
 • Wordt beleid ontwikkeld om asfalt te vervangen door klinkers om duidelijkheid te geven over 30km-zone?
 • Aanpassing van de Stapenseastraat kan op korte termijn al een oplossing bieden omdat daar de drukte het hoogst is blijkt uit elk rapport. Een suggestie is al gedaan in een overleg met de provincie en gemeente inzake de passage N207.

 

 1. De buitenring.

Hiermee bedoelen wij de ring van wegen die gevormd wordt door de Grietpolderweg, Esdoornlaan ,Beukenlaan, Kerklaan, Kloofpad.

Deze wegen worden nu gezien als erftoegangswegen maar functioneren ook als een gebiedontsluitingsweg om de doorstroming  te bevorderen.

Wij hebben over de buitenring de volgende vragen/opmerkingen:

 • De beleving bij de Leimuidenaren over de maximale verkeersintensiteit ligt anders dan de gehanteerde normen in het VCP. Inmiddels is dit gevoel ook bij de gemeente bekend maar leidt dit tot aanpassing van de huidige categorisering van deze wegen met de daarbij behorende andere inrichtingsvoorschriften?
 • De passage N207 is aan wijzigingen/aanpassingen onderhevig en dit heeft ook gevolgen voor de berekening van verkeersdrukte en doorstroming in Leimuiden. Graag willen wij de meest actuele cijfers tin het VCP verwerkt zien.

 

 • Vindt de gemeente dat de gemeten verkeersintensiteiten goed passen bij de functionaliteit van de wegen?

 

 

 • Zijn er bovenwijkse voorzieningen getroffen voor de aanpassing aan wegen bij elke bouwproject welke nu gebruikt kunnen worden?Hoeveel is nu opgebouwd om de aanpassingen te financieren naast de reguliere toevoegingen?
 • Kan er onderzoek plaatsvinden naar een mogelijkheid tot verlenging van de Esdoornlaan naar de nieuw te bouwen locatie zodat ontsluiting van de Beukenlaan 1 t/m 4 en Leimuiden-West een alternatief krijgt voor de Kerklaan.

 

 • De ontsluiting van het verkeer van de Kerklaan incl de nieuwste nieuwbouwwijken kan ook via een nieuw te bouwen brug over de Ringvaart plaatsvinden om de Kerklaan te ontzien. Zeker als de Esdoornlaan verlengd wordt. Hiermee ontstaat een vergroting van de buitenring en is structureel een oplossing voor de ontsluiting.

Uitdrukkelijk willen we voorkomen dat polders worden volgebouwd om een dergelijke brug te financieren.

 

 

 

De dorpsraad heeft steeds aangedrongen op een ruimere VCP waarin verkeersafwikkeling van alle verkeersstromen (fiets-, bus, autoverkeer) wordt opgenomen met allerlei aspecten zoals: parkeren , doorstroming, veiligheid van iedere weggebruiker.

Verkeersobstakels ( zie fotoboek etc van onze website) zijn na inzet van alle partijen aangepakt of nog onderhevig aan studie. De voorstellen van de gemeente voor een oplossing van veel van de obstakels op de doorgaande buitenroute in ons dorp zoals voorgelicht op 28 oktober 2015 zijn gedeeltelijk uitgevoerd en daar waar het asfalteringswerkzaamheden betreft verplaatst naar het voorjaar 2016. De Kerklaan zou een separate studie worden en vormt indirect de aanleiding tot dit stuk.

Hier hebben wij de volgende vragen/opmerkingen:

 • Structurele aanpassing wensen wij voor de Kerklaan nadat het bouwverkeer gestopt is. Behalve aan een goede doorstroming moet ook aan de veiligheid van fietsers worden gedacht.. Wij denken bv aan de verbreding van de Kerklaan ten ongunste van de sloot(dmv een keerwand aan de slootzijde)  zodat verkeer elkaar kan passeren maar dat de zijde aan het water gebruikt kan worden voor parkeerruimte . Een dergelijke situatie is nu ook toegepast voor de Beukenlaan projecten.Ook kan de lijn van altenerend parkeren zoals nu op de Grietpolderweg gehanteerd wordt worden doorgetrokken.. Een oplossing voor de vele geparkeerde auto's gesitueerd op de Kerklaan moet nu gevonden worden.Ook kan er parkeerruimte gezocht worden in combinatie met de Drechtlaan
 • Wij adviseren een bewonersgroep van de Kerklaan te vormen om overeenstemming te krijgen over de wensen en verwachtingen van de nieuwe Kerklaan tezamen met de busmaatschappij.
 • Betrek ook de Drechtlaan in de ontwikkeling/doorstroming van de Kerklaan.
 • Een veilige oversteek voor voetgangers op de Kerklaan hoek Acacialaan kan gecreëerd worden zonder dat een obstakel  een gevaar vormt voor overige verkeersdeelnemers..Graag zien wij hiervoor een studie door verkeersdeskundigen.

.

Op dit moment rijden grote trekkers door ons dorp via een doorgaande route welke als maximum snelheid 50km/h heeft. De trekkers zelf zijn officieel beperkt tot 45 km/h maar zijn veel zwaarder dan een personenauto waarvoor eigenlijk de wegen bestemd zijn.

 

Recent is er uit onderzoek van bureau Ligtermoet en Partners naar de knelpunten van het landbouwverkeer  gebleken dat het aanleggen van aparte routes en /of rijstroken voor auto, fietsen landbouwverkeer de beste oplossing is. Kosten en ruimte zijn vaak de valkuilen. Bredere wegen en het toelaten van landbouwverkeer op provinciale wegen is dan de alternatieve mogelijkheid. Het benutten van deze mogelijkheid zou ook gelimiteerd kunnen worden tot uren buiten de spitstijden.

Er is regelmatig overleg op dit gebied tussen de landbouwsector, gemeenten en provincie.

Omdat dit landbouwverkeer ook via de wegen in ons dorp op dit moment verloopt  en dit voor schade en risico is van weggebruikers of bewoners in Leimuiden vragen wij de gemeente nu deze problematiek te integreren in het nieuwe plan voor het wegennet Leimuiden . Zeker nu de voortgang van de Passage N207 daar mogelijkheden voor biedt.

Daarom hebben wij nog de aanvullende vragen:

 • Kan er onderzoek plaatsvinden naar andere route voor het landbouwverkeer dan via de Willem van der Veldenweg, Dorpstraat, Kloofpad, Stapenseastraat?. Hier kan ook gedacht worden aan het gebruiken van de reeds aangelegde op- en afritten van de N207 ter hoogte van de Drechtbrug om daarmee een parallelweg voor landbouwverkeer te laten aansluiten naar de parallelweg ter hoogte van de Vriezenweg.
 • Wij willen meer veiligheid op de fietsroutes naar oa ons zwembad of sportcomplex of sportvelden voor de fietsende jeugd.
 • Kunnen alle wegen in Leimuiden 30km/h wegen worden en kunnen hiervoor dan de correcte inrichtingsvoorschriften worden opgesteld?

 

MV- mei 2016