Opdrachtgever: Gemeente

 

Update 10 juni 2020

De 1e woningen van Aarwoude hebben het hoogste punt bereikt. De volledige fotoreportage vind u bij Leimuiden west.

 

Update 6 februari 2020

Op 6 februari is de verleende omgevingsvergunning gepubliceerd voor de sociale woningbouw in Leimuiden west t.w.: het bouwen van 24 woningen, Polderlaan 2 t/m 16 (e), Veldzicht 1 t/m 15 (o) en Dijkzicht 2 t/m 16 (e) te Leimuiden, W2019/267.

Update 14 januari 2020

Op 19 december jl. is de overeenkomst getekend tussen Aarwoude (Danny Visser) en Vibu (Fred Wagenaar) Leimuiden West voor de bouw van 24 sociale woningen t.b.v. de inwoners van Leimuiden!

 

Update 17 augustus 2019

In het 4e kwartaal start de bouw van 24 sociale huurwoningen en daarnaast 7 koopwoningen in de categorie tot € 265.000. In totaal worden 104 woningen gebouwd, zie daarvoor de website www.nieuwerede.nl

 Inmiddels ligt er ook een initiatief van Aarwoude samen met Aldi voor de bouw van sociale huurwoningen en een supermarkt. Voor meer informatie zie de raadsnotitie hier.

De raad was enthousiast met name over de grondexploitatie met de kanttekening, dat de Aldivestiging een verkeer aantrekkende werking heeft omdat minstens ¾ van de consumenten van buiten moeten komen, zoals Kudelstaart, Rijsenhout, Burgerveen en Oude Wetering. Die extra traffic kan anderzijds wellicht gunstig zijn voor andere winkels. De winkeliersvereniging en de MCD-vestiging hebben nog geen reactie gegeven.

Een ander voordeel is dat Leimuiden voor een discounter niet langer het dorp uit hoeft.

Gestapelde woningbouw pal naast het zwembad vraagt ook nog om een goede afweging en afstemming, noch los van de bouw in de 4E contour en dicht bij de N207.

We hopen dat er in de tussentijd duidelijkheid komt over de noodzaak van de viaduct plus variant.

Er is nog een heel traject te doorlopen.

 

Update 21 maart 2017

Onze brief met vragen over de plaatsing van statushouders in Leimuiden is door het bestuur met de gemeente Kaag en Braassem besproken op 26 januari 2017. Dit heeft geresulteerd in een memo van mevrouw Pathuis van 20 maart 2017. De gemeente Kaag en Braassem  heeft de taakstelling voor het eerste kwartaal 2017 ruim gehaald en Leimuiden heeft procentueel veel statushouders toegewezen gekregen. De uitleg hierover kunt u in deze memo in zijn geheel hier lezen.

 

Update 6 maart 2017

Op 30 november heeft de dorpsraad Leimuiden een brief naar College gestuurd met vragen over de plaatsing van statushouders in Leimuiden en de consequenties hiervan in Leimuiden. Deze brief kunt u hier lezen.

 

Update 6 juni 2016

Voor de laatste Gemeenteraadsvergadering van 30 mei is er veel overleg geweest tussen de verschillende fracties en Raadsleden. Hieruit zijn veel amendementen naar voren gebracht zodat er beslissingen op deelgebieden konden worden genomen zonder het hele traject stil te leggen bij nee-stemming.

Er is besloten om ook de locatie Beukenlaan aan te wijzen als kansrijke nader te onderzoeken locatie voor woningbouw.

De locatie Connexxion is bij besluit aangewezen als kansrijke nader te onderzoeken locatie voor woningbouw in fase 1 en daarbij de volgende kaders mee te nemen. Geen hoogbouw, maximaal 2/3 lagen, zoveel mogelijk afstand van het hek om privacy in zwembad en kleedhokjes te waarborgen. Het amendement om ook tijdelijke bebouwing te onderzoeken werd weggestemd.

Op de lijst van alternatieven, aangedragen vanuit de "Raad in de straat" avonden en opvolgende mailwisselingen pronkt nu ook : Kroondomein, een 4de appartementencomplex op het perceel achter de volkstuinen ( nu 1 keer per jaar gebruikt voor de kindervakantieweek en niet opgenomen in Leimuiden-West) en dit ook te gebruiken in plaats van Beukenlaan IV.

 

Update 26 mei 2016

De avonden van de Raad in de Straat in de maand april in de kernen Leimuiden, Roelofarendsveen, Woubrugge en Hoogmade zijn in gezamenlijk overleg besproken op dinsdagavond 17 mei jl. Op grond van deze evaluatie hebben de Dorpsraden van Hoogmade, Woubrugge en Leimuiden besloten om gezamenlijk schriftelijk te reageren naar de voorzitter en de leden van de gemeenteraad.

Reeds op 8 maart hebben de Dorpsraden van Hoogmade, Woubrugge en Leimuiden in een gezamenlijke brief laten weten dat zij mee willen denken over de mogelijkheid om de stem van de inwoners rechtstreeks te kunnen vernemen naast informatieavonden of tafeltjesavond,  politiek forum etc. De politieke besluitvorming van de Raad moet dan ook gevoed zijn door de inbreng van de inwoners. De bijeenkomst "Raad in de straat" zou hiervoor een middel kunnen zijn en is gebruikt bij het besluitvormingsproces van het besluit over de Extra Sociale Woningbouw in de kernen.Echter de evaluatie van de bijeenkomsten heeft voor de verschillende locaties gelid tot wisselende conclusies waarbij de conclusie voor Leimuiden ronduit negatief was.

Op geen enkele wijze is tot nu toe zichtbaar geworden of en hoe de inbreng van de inwoners wordt meegenomen in de besluitvorming. Er heeft geen enkele terugkoppeling plaatsgevonden, niet mondeling, niet in het forum, niet schriftelijk via diverse media.Juist een goede voorbereiding en  feedback maken dat een dergelijke georganiseerde bijeenkomst een middel   kan zijn om de politiek dichter bij de burgers te brengen. En hierdoor zal de burger zich ook meer betrokken voelen en zijn/haar  mening inbrengen bij de politiek. 

Wij hebben dan ook aangedrongen om dit alsnog te herstellen en zijn van mening dat in de toekomst- mits goed voorbereid- " Raad in de straat" bijeenkomsten nuttig zijn voor de politieke besluitvorming.

 

In de startnotitie Actieplan extra sociale woningbouw 2016-2020 met daaraan gekoppeld raadsvoorstel en locatiescan wordt door de gemeente een leidraad geboden om te bepalen waar er gebouwd zou kunnen worden voor extra sociale huurwoningen. De gemeente is van plan om extra sociale huurwoningen in meerdere kernen te bouwen zodat statushouders verspreid kunnen worden gehuisvest en het verder oplopen van wachtlijsten wordt voorkomen en mogelijk zelfs wordt verminderd.

Wij hebben reeds op 1 maart door middel van een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders onze wensen voor aandachtspunten en verzoeken om meer informatie neergelegd. Ook zijn wij aanwezig geweest op de door de Raad georganiseerde avond in Leimuiden op 4 april met de naam "Raad in de straat" over de beide onderzoekslocaties voor versnelde woningbouw in Leimuiden.

Aansluitend hebben wij een aanvullende reactie middels een brief naar College van Burgemeester en Wethouders gegeven. Deze brief kunt u hier lezen.