Opdrachtgever: provincie en gemeente.

Update 19 februari 2020

Bewoners Stapenséastraat hebben van de provincie deze brief ontvangen i.v.m. met bomenkap langs de N207 en de aanleg van een fietspad via Connexxion-terrein naar Tuinderij.

 

Update 8 januari 2020

Kruising N207

Het interim bestuur heeft uitleg gekregen van de provincie en gemeente over de voortgang van de smart-mobility oplossing.

Over een jaar hopen we dat de kruising definitief is/wordt aangepast voor de komende 10 jaar om de doorstroming op de kruising sterk te verbeteren met de dit voorjaar al aan u gepresenteerde smart-mobility oplossing door de Provincie Zuid-Holland. Het plan is nu uitgewerkt door de provincie, wij denken dat dit ook voor Leimuiden een verbetering wordt. Er worden wat bomen gekapt langs de N207, zodat o.a. de fietsenstalling (de tijdelijke voorziening gaat vervallen) ook beter in zicht blijft om vandalisme te voorkomen, de bomen worden weer vervangen. Zie de kennisgeving van de gemeente K&B.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning vergunningsvrij: het kappen van de bomen, N207 kruising dr. Stapenseastraat en Burg. Bakhuizenlaan te Leimuiden, W2019/259.

Leimuiden is al met al door de projecten zo’n 150 volwassen bomen kwijtgeraakt, jonge bomen komen er voor terug zo is beloofd, daar houden we gemeente, provincie en ontwikkelaars aan.

De gemeente K&B is in onderhandeling met de Protestantse gemeente over de aankoop van een strook grond voor de voormalige school met de Bijbel aan de Stapenseastraat t.b.v. een extra linksaffer, fietspad (r. ringvaartbrug) en de bushalte. Die ruimte lijkt te krap voor alle wensen, overleg is nog gaande over omvang en prijs. Verplaatsing van de bushalte zou veel oplossen, maar ligt moeilijk bij de busmaatschappij.

 

Update 24 september 2019

Aanbesteding op komst voor verbetering doorstroming Leimuiden.

Eén van de knelpunten op de N207 is het kruispunt Dokter Stapenséastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden. Het verkeer staat daar te vaak stil voor de verkeerslichten. Dat is niet goed voor de doorstroming op de N207 richting Alphen aan den Rijn en de A4. De provincie richt deze kruising opnieuw in en maakt daarbij gebruik van innovatieve technieken.

In samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem en bewoners is een definitief ontwerp gemaakt voor de kruising Dokter Stapenséastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan. De opstelstrook vanuit Leimuiden wordt een gecombineerde rechtsaf/rechtdoor. Verder worden de voetgangers- en fietsersoversteek en de bushalte verplaatst. Fietsers kunnen in de toekomst gebruikmaken van een ruime en overdekte fietsenstalling. Ook komen er comfortabele bushokjes.

Foto: Provincie Zuid-Holland

Om de doorstroming nog verder te verbeteren, zet de provincie slimme verkeerslichten in (iVRI’s). Dit soort verkeerslichten past zelf de regelingen aan op basis van verkeersinformatie die zij ontvangen over bijvoorbeeld drukte. De tijd tot rood en tijd tot groen kan verkort/verlengd worden, hulpdiensten kunnen voorrang krijgen en de volgorde van richtingen kan worden aangepast.

Tot september 2019 werkt de provincie het ontwerp verder uit en bereidt de aanbesteding voor. Vervolgens vragen we de markt in te schrijven om de herinrichting van de kruising uit te voeren. 1e kwartaal 2020 is een aannemer bekend en starten de voorbereidende werkzaamheden. Streven is dat eind 2020 de kruising volledig is aangepast.

Het herinrichten van de kruising valt onder het project Passage Leimuiden. Het idee binnen dit project was de aanleg van een viaduct ter hoogte van de Waaier. Dit viaduct zou de oversteek van de N207 bij Leimuiden vervangen voor een betere doorstroming. Het verkeer vanuit of naar Leimuiden zou daarbij gebruikmaken van een aantal nieuw aan te leggen wegen. Deze oplossing was (binnen het bestemmingsplan) onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Drechthoek II.

Inmiddels is geconstateerd dat de Passage Leimuiden niet uitvoerbaar is omdat de ontwikkeling van Drechthoek II (vooralsnog) niet doorgaat. Het herinrichten van de kruising en de inzet van innovatieve maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming aanzienlijk op de korte termijn waarbij eventuele toekomstige ontwikkelingen niet onmogelijk worden gemaakt. Zo blijkt uit het onderzoek van Sweco. De provincie en gemeente zien de Passage Leimuiden nog steeds als noodzakelijke maatregel, ook voor de langere termijn, om de bereikbaarheid op een duurzame en effectieve manier op te lossen.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Voetnoot van de dorpsraad:

Het is nog onduidelijk welke beperkte flankerende maatregelen de gemeente neemt. Als de bovengenoemde aanpak de resultaten oplevert, die Sweco voorziet, dan is een heroverweging van de viaductplus variant vereist.

 

Update 12 september

Heden ontvingen wij onderstaande mail van de griffie:

Onderwerp: Mondelinge inbreng dorpsraad op raadsavond van 5 juni jl.

Geachte heer Overbeek,

Hierbij informeer ik u over uw verzoek inzake het bespreken van het Sweco-rapport. Op 2 september is uw verzoek om het rapport te bespreken geagendeerd en besproken in het presidium.
Het presidium heeft vervolgens besloten om over het rapport geen discussie te willen voeren.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De plv.griffier.

 

Update 5 september 2019

Landbouwverkeer

Na het CDA heeft nu ook de VVD fractie K&B bij hun Statenfractie de vraag/het verzoek van het CDA aan GS te ondersteunen, om te onderzoeken of een slimme oplossing mogelijk is op de kruising Vriezeweg\N207, waarbij groot landbouwverkeer niet meer door de dorpskern van Leimuiden hoeft te rijden. En zo namens de VVD een vergelijkbaar geluid te laten horen.

De dorpsraad Leimuiden en de klankbordgroep Reconstructie Willem van der Veldenweg hebben hier met veel genoegen kennis genomen.

 

Update 17 augustus 2019

Smart-mobility

Zoals door ons gepresenteerd tijdens de ledenvergadering en opnieuw bevestigd door de aanwezige inwoners is smart-mobility ook op de lange termijn mogelijk een goed alternatief voor de Viaductplus-variant, met minder nadelen voor Leimuiden. In een onderzoeksrapport van Sweco zijn de voor- en nadelen van verschillende varianten op een rijtje gezet. De provincie heeft dit plan op 24 april aan de inwoners gepresenteerd, vooralsnog als tussenstap naar de Viaductplus-variant. Het plan werd zeer positief ontvangen. Wij hebben er bij B&W én de gemeenteraad tevergeefs op aangedrongen dit rapport nog eens te bestuderen. Onder het voorbehoud dat de resultaten van deze aanpak in de praktijk worden waargemaakt, ligt een heroverweging van de Viaductplus-variant op termijn namelijk in de rede. De gemeente houdt echter onverkort vast aan de Viaductplus-variant. We zetten de nadelen nog maar eens op een rijtje.  Zie hier het artikel uit het Leidsch Dagblad.

De bushaltes aan de N207 kun je alleen bereiken via een hellend zigzagpad en trap;

Fietsers en voetgangers moeten voor de oversteek een omweg maken via het viaduct;

(Vracht!)verkeer vanuit Aalsmeer naar Alphen komt door ons dorp;

Sluip(vracht)ververkeer van en naar Kudelstaart/Aalsmeer door ons dorp en Rijnsaterwoude wordt gestimuleerd door deze aanpak;

Leimuiden heeft nu op de Stapenséastraat één baan met een stoplicht, misschien straks met een 2e linksaf strook. Met de Viaductplus-variant hebben we op de rotonde Tuinderij dan nog steeds één rijbaan, maar wel tenminste 2 stoplichten erbij in ons dorp, 1 voor het viaduct met de kruising parallelweg en 1 stoplicht op de Bakhuizenlaan om de snelbus voor te laten gaan. Dat zal leiden tot een lange file in de ochtendspits, waarin ook het verkeer uit Kudelstaart invoegt op weg naar de A4.

Aanpassingen aan de onderliggende infrastructuur zijn noodzakelijk vanwege de menging van snelverkeer en langzaam verkeer bij de doorvoering van de smart-mobility oplossing. De gemeente onderzoekt welke kleine aanpassingen in dit kader mogelijk zijn binnen de bestaande begroting.

Landbouwverkeer

Met veel genoegen hebben we kennis genomen van de vragen, die provinciale CDA fractie gesteld heeft aan GS over dit onderwerp. Wij zien dit als een grote steun voor ons pleidooi het doorgaande landbouwverkeer uit ons dorp te weren. Goed idee om de smart mobility aanpak ook voor dit onderwerp in te zetten, waardoor de veiligheid op de busstrook aanzienlijk toe kan nemen en dus de veiligheid in ons dorp. Gemeente en Provincie bleven naar elkaar wijzen als verantwoordelijke voor de situatie, zie ook de brief d.d. 21 mei jl. van de Provincie aan de gemeenteraad op het verzoek om een proef op de busstrook. Een bijdrage in de veiligheid door voor de hele bebouwde kom 30 km zone in te stellen, kon door B&W niet worden gehonoreerd, wegens gebrek aan financiën. Hoewel de meningen daarover verschillen moet je als dorpsraadbestuur uiteindelijk het gemeentelijke standpunt accepteren, tenzij de argumentatie niet klopt.

 

Update 12 mei 2019

Op 24 april is een informatieavond van de Provincie Zuid Holland geweest in de Ontmoeting over de herinrichting van de kruising N207, zie ook de samenvatting van de opgehaalde opmerkingen.

De avond was goed bezocht 70 à 80 personen, na een inleiding en uitleg over het onderzoeksrapport (quickscan Sweco, zie de link hieronder) konden de inwoners aan de verschillende tafels zich buigen over de tekeningen. Opmerkingen van de inwoners werden op Post-its genoteerd en op de tekeningen geplakt, klik hier voor de samenvatting van de reacties.

Op 16 mei tijdens de inloopavond projecten van de gemeente heeft u ook nog de gelegenheid kennis te nemen van de door de provincie voorgestane aanpak via smart mobility. Het is een kans om een langslepend probleem op te lossen (2009?). Ook hier kleven nadelen aan, maar die zijn grotendeels op te lossen, mits de gemeente K&B haar verantwoordelijkheid neemt.

 

Update 28 maart 2019

De provincie zet vaart achter aanpassing van de kruising N207 bij Leimuiden en wil niet langer wachten op de ontwikkeling van Drechthoek II. Sweco heeft in opdracht van de provincie Zuid Holland een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op korte termijn. Zie hier het bijgaande krantenartikel. We bestuderen het rapport, Sjoerd van der Hoorn adviseert ons daarbij. Met name de veiligheid van het langzame verkeer is een aandachtspunt evenals de inrichting van de Dr. Stapenseastraat en de kruising bij de brandweergarage.

Ook de Leimuiderbrug openingen worden in het onderzoek betrokken in nauw overleg tussen de provincies Noord en Zuid Holland, lees hier het krantenartikel

Het rapport van Sweco kunt u hier lezen.

 

Update 8 maart 2019

De laatste ontwikkelingen vind u hier op de site bij de provincie. Zie ook het antwoord van de provincie op de B&W brief 27 december 2018. 

 

Update 6 februari 2019

De gemeente heeft een onderzoek laten doen naar mogelijke varianten voor het doortrekken van de parallelweg langs de N207 voor landbouwverkeer. In augustus is een rapport (klik hier) verschenen, waarover in de raad nog geen discussie is geweest. Dit onderwerp is doorgeschoven naar de beraadslagingen over focus met ambitie betreffende investeringen voor de komende jaren. Investeringen in deze infrastructuur heeft geen prioriteit gekregen, er zijn geen middelen voor gereserveerd, noch is overlegd met de PZH over een verdeling van de kosten.

Inmiddels heeft B&W een brief (klik hier) aan de provincie gestuurd als antwoord op de brief van de provincie van november (klik hier) met het verzoek om de verkeersafwikkeling N207 kruising Leimuiden weer een nieuwe impuls te geven vooruitlopend op Drechthoek II en hier tevens het landbouwverkeer bij te betrekken.

B&W en de raad hebben de hoop gevestigd op een voorontwerp van wet inzake toelating landbouwverkeer op o.a. provinciale wegen met een kentekenplicht en maximumsnelheid van 40 km per uur. Ook dit brengt kosten met zich mee voor aanpassingen aan de kruising en busbaan (passeerstroken bijv.).

Gezien de hoge kosten (zie onderzoeksrapport), het gebrek aan cofinanciering en een mogelijke wetswijziging (en een geslaagde proef in NH) heeft het landbouwverkeer N207 geen prioriteit gekregen bij de investeringen in het kader van focus met ambitie in de raad van 11 febr. jl. Namens de voltallige raad is op initiatief van de VVD een brief (klik hier) opgesteld aan de provincie (gedeputeerde F. Vermeulen) om dit jaar een proef te doen met openstelling van de busbaan voor het landbouwverkeer naar analogie van een recente (geslaagde) proef in Noord-Holland.

 

Update 5 juli 2018

Een presentatie over de oplossingsrichtingen voor de passage Leimuiden kunt u hier inzien.


Update 16 juni 2018

Zoals al vermeld op onze laatste ALV zal de Provincie Zuid-Holland in nauwe samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem een bewonersavond organiseren. Deze avond zal plaatsvinden in de Ontmoeting op 5 juli en start om 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur). Het doel is de omgeving te informeren over het doorgelopen proces van het afgelopen jaar en ook gericht op uw info/wensen/belangen op te halen. Mogelijke oplossingsvarianten zullen worden getoond. Uw aanwezigheid/mening is gewenst. Noteert u daarom svp. de datum alvast in uw agenda.

 

Update 15 juni 2018

Op onze laatste Algemene Leden Vergadering in Leimuiden op 11 april is een update gegeven  van de huidige stand van zaken.

Het is een stug en taai (en soms traag) proces. Het belang doorstroming is in onze ogen niet het enige opgehaalde belang van het gehele traject van de N207 Passage Leimuiden Trajectdeel 5. Wij blijven proberen om naast de alternatieve route voor het doorgaand landbouwverkeer ( uit de kern van ons dorp) ook een gewenste ontsluiting/aansluiting van Leimuiden op de N207 te laten realiseren. Veiligheid  voor iedere weggebruiker blijven wij nastreven. 

Op dit moment is er al veel afgeschild van de oplossingsrichtingen en wordt er druk overlegd in welke vorm het viaduct kan worden aangelegd. De goedkoopste versie is een fiets/voetgangerstunnel op dezelfde locatie waar eerst het grote viaduct conform de viaduct-plus-variant was gedacht maar wij zetten in op een volwaardig viaduct aangezien we verder in de toekomst ontwikkelingen verwachten die een ruimere ontsluiting zullen vergen. Niet alleen kun je denken aan de ontwikkeling van Drechthoek II in de toekomst maar ook als alternatieve route voor elk verkeer , gezien het feit dat er in Leimuiden ook 200 woningen zullen worden gebouwd.Je kan maar 1 keer bouwen en wel graag met een vooruitziende blik op de toekomst. Aanpassing van de Dr.Stapenseastraat/Kruispunt zal ook nodig zijn zeker nu ook de bushaltes zullen worden verplaatst.Omdat in het lange proces weer wijzigingen zijn gekomen die een ieder in en om Leimuiden aangaat hebben wij aangedrongen op een bewonersinfo-avond in Leimuiden.Deze zal plaats vinden op 5 juli as.

 

Update 20 maart 2018

Het verkeer dat rijdt wel maar nu nog het dossier in beweging krijgen, dat is een stuk moeilijker.
Drechthoek II gaat voorlopig niet door, hierdoor is loskoppeling van de N207 noodzakelijk.

Voorts blijkt uit onderzoek dat het toestaan van landbouwverkeer op de N207 of de busbaan geen optie is.
De provincie heeft hierop gereageerd. Zie de brief bij de projecten.

Vervolgens heeft de dorpsraad een reactie gegeven aan de gemeenteraad op een brief van het college over deze onderwerpen.


Update 16 maart 2018

Eindelijk is er weer beweging in dit dossier. Nadat er een nieuwe projectleider van de provincie is ingesteld op 1 november, is er een bijeenkomst van de stuurgroep op 16 november 2017 geweest. In dit overleg is geconstateerd dat Drechthoek II voorlopig niet doorgaat, waardoor het totaalpakket van fase 1 niet uitvoerbaar is. De snelfietsroute is niet doelmatig gebleken. Er vindt nu alleen nog onderzoek plaats of de regionale fietsroute een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het autoverkeer op de N207. De problematiek van het doorgaand landbouwverkeer is onderzocht door adviesbureau Goudappel Coffeng en daaruit blijkt dat het toestaan van landbouwverkeer op de N207 of de busbaan geen optie is. Besloten is in een vervolgtraject een andere alternatieve route voor het landbouwverkeer met partijen te onderzoeken. Dit alles vindt u in de brief van 11 maart 2018 van de Provincie Zuid-Holland die u hier kunt openen.

De onderzoeksvragen uit de versnellingskamer en actuele beantwoording hierop is toegevoegd in de bijlage bij de brief van 11 maart 2018 welke u hier kunt openen.

Op 16 januari  2018 heeft de Dorpsraad Leimuiden een overleg gehad met de nieuwe projectleider om na een lange stilte weer een start te maken met het zoeken naar oplossingen. Op 20 februari heeft dit een vervolg gehad waarbij ook de gemeente Kaag en Braassem middels wethouder en projectleider aanwezig waren. Hiervan is helaas nog geen verslag. Ook heeft de dorpsraad de gemeenteraad geïnformeerd over de brief van het college, die een onderzoek naar een parallelweg voor doorgaand landbouwverkeer voorstelt. Deze brief kunt u hier openen en lezen.

 

Update 26 november 2017

Dat de dorpsraad er toe doet blijkt wel uit een paginagroot Artikel in het Algemeen Dagblad van journaliste Ellen Verhaar dat onlangs is verschenen. Een belangrijk element is niet de N207 zelf, maar de leefbaarheid in het dorp. Lees meer in het artikel zelf.

Update 8 november 2017

Na een zomer is weer een start gemaakt met de stappen naar een oplossing voor de N207 passage Leimuiden. Echter om meer druk te zetten op het weren van landbouwverkeer uit ons dorp heeft de dorpsraad recent een brief gestuurd naar gedeputeerde de heer F. Vermeulen om aandacht voor dit probleem bij Provinciale Staten te vragen. Deze brief kunt u hier lezen.

Ook is er een petitie opgezet om handtekeningen te verzamelen van onze inwoners welke kracht bij moet zetten. Deze petitie kunt u hier nogmaals lezen en ondertekenen.

Update 15 juli 2017

De provincie laat middels hun nieuwsbrief weten: Stap vooruit in aanpak N207 Leimuiden

Provincie en gemeenten zijn een stap verder gekomen in het proces om tot verbetering van de N207 bij Leimuiden te komen. Door breder te kijken dan alleen naar de bereikbaarheid/doorstroming op de N207, is inzicht ontstaan in de verschillende aspecten die een rol spelen in de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in en rond de kern van Leimuiden. Nu een gedeeld beeld is ontstaan van de aspecten, moeten deze in samenhang worden bekeken en gewogen. Zo mag een oplossing voor het landbouwverkeer niet leiden tot nieuwe onveilige situaties of belemmeringen voor het perspectief voor de lange termijn. Binnen Leimuiden is ondermeer duidelijkheid over de invulling van de Drechthoek II noodzakelijk. Een ingewikkelde puzzel waar de betrokken partijen zich de komende tijd samen met de omgeving verder over zullen buigen.

Verbreding van het doel

De geplande maatregelen op de N207 bij het kruispunt Dokter Stapenséastraat - Burgemeester Bakhuizenlaan hadden als belangrijkste doel de doorstroming op de N207 te verbeteren en een goede bereikbaarheid van de kern Leimuiden te garanderen. In het traject wat het afgelopen half jaar met de betrokkenen is doorlopen, is breder gekeken naar alle belangen die spelen in en rond de kern van Leimuiden. Hierbij is vooral de zorg over de effecten van het landbouwverkeer op de veiligheid en leefbaarheid naar voren gekomen, maar ook de behoefte om een goede bereikbaarheid op de lange termijn te borgen.

Samenhangend pakket

In een serie van bijeenkomsten en werksessies zijn de belangen geïnventariseerd en zijn mogelijke oplossingen bedacht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen lokale oplossingen die op de korte termijn opgepakt kunnen worden en oplossingen voor de regionale bereikbaarheid op ook de lange termijn. Zo is voor de korte termijn gekeken naar een oplossing om het landbouwverkeer uit de kern te kunnen halen, maar bijvoorbeeld ook naar een snelfietsroute tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol, om daarmee de N207 te ontlasten. Op de langere termijn zijn verder langs de N207 maatregelen nodig.

De bedachte oplossingen zijn op 6 juli voorgelegd aan de Stuurgroep N207, bestaande uit bestuurders van de gemeente Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland. Bestuurlijk is de wil uitgesproken om verder te gaan met de voorgestelde oplossingen, waarbij de nog uitstaande vragen op korte termijn nog van een antwoord moeten worden voorzien. Definitieve besluitvorming kan dan voor het eind van het jaar plaatsvinden. Men wil daarbij de gezamenlijke aanpak van de afgelotinueren.

Wilt u de nieuwsbrief zelf nalezen dan kan dat hier.

 

Update 3 juli 2017

Hier kunt u de pakketsheet lezen.

 

Update 1 juli 2017

Na de laatste bijeenkomsten in mei en juni 2017 is er een document gemaakt ten behoeve van de bestuursgroep welke op 6 juli vergadert en een besluit zal nemen over de N207 passage Leimuiden. Dit document beschrijft het gehele proces sinds vorig jaar zomer en een pakket aan te kiezen maatregelen en oplossingsrichtingen. Zodra dit beschikbaar is zullen we dit hier plaatsen. 

Er is door lange en korte termijn werkgroepen en heel veel personen/bedrijven hard gewerkt om een pakket neer te leggen. Nadrukkelijk vermelden we dat een ultieme oplossing welke tegemoet komt aan alle opgehaalde belangen en issues niet haalbaar is binnen het huidige budget. Een oostelijk ringweg en de N207 voor Leimuiden/bus- en landbouwvervoer zal de enige structurele oplossing bieden maar met bedragen als 150 miljoen euro zijn dit wel scenario's die verder worden onderzocht nu financiers nog ontbreken. Wel is nu bereikt dat we kunnen faseren in oplossingen op korte, middellange termijn en er meer opgelost kan worden dan in de situatie voor vorig jaar zomer.En, belangrijk er is nu een basis en commitment om met veel meer partijen naar een lange termijn oplossing te komen. De sheets in concept opgesteld voor as donderdag zien er als volgt uit:

 

Update 23 april 2017

In het proces naar het vinden van een oplossing voor de N207 passage heeft ook een zogenaamde versnellingskamerbijeenkomst plaats gehad op 29 maart 2017.Belangen en droombeelden zijn door de 12 aanwezige groepen deelnemers gedeeld en de volgende onderwerpen zijn verder uitgediept in deze bijeenkomst: Drechthoek II, beschikbare budget, landbouwverkeer over busbaan, tunnel onder de Drecht, beperking vervoersbewegingen, kruispunt Leimuiden in relatie tot fiets- en landbouwverkeer en recreatie, fietstunnel bij kruispunt Leimuiden/N207 en recreatie . Vanuit de droombeelden komen 2 gecombineerde hoofdissues naar voren:

1. De bereikbaarheid (ontsluiting) van Leimuiden in combinatie met doorstroming van doorgaand verkeer op de N207.

2. Verkeersveiligheid (oa landbouwverkeer) in combinatie met lokale ontwikkelingen in de kern van Leimuiden.

In de maanden mei en juni zijn er diverse werkgroepbijeenkomsten gepland waarbij korte termijn en lange termijn maatregelen zullen worden gecombineerd tot een pakket van oplossingsschetsen naar de stuurgroep, zodat op bestuurlijk niveau (gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem en provincie Zuid-Holland) besloten kan worden over de passage N207 Leimuiden.

Het volledige verslag van de versnellingskamer kunt u hier lezen en de belangenmatrix via deze link.

Update 27 maart 2017 

Op onze Algemene LedenVergadering van 12 oktober 2016 hebben we ruimte geboden aan oa de Provincie Zuid-Holland om belangen van Leimuiden op te halen. Naast een presentatie was er ruimte aan tafels om aan te geven wat er hoe er gewijzigd of ingevuld dient te worden aangaande  de N207 Passage Leimuiden. Hierna is een traject gestart door de provincie waarbij met vele belanghebbenden is gesproken. In een zogenaamde reflectiegroep heeft de Dorpsraad hiervan kennis genomen en dit kunnen delen met de werkgroep N207 passage Leimuiden. De bedoeling is in een breder perspectief te kijken naar oplossingen voor het kruispunt. De Provincie heeft naar haar zeggen een goed beeld gekregen van de zaken die spelen rondom Leimuiden en in de regio. Belangrijke issues betreffen doorstroming op de N207, aansluiting op de N207 en de verkeersveiligheid en doorsnijding in en van Leimuiden. 

Natuurlijk spelen ons inziens het weren en tegengaan van sluipverkeer en landbouwverkeer naast de veiligheid voor elke weggebruiker (incl fietsers) ook een belangrijke rol. Op 29 maart as vindt er een bijeenkomst met vele genodigden plaats om inzicht  en begrip te krijgen voor elkaars belangen en het formuleren van oplossingsrichtingen staat centraal. De genodigden betreffen naast provincie Zuid-Holland ook provincie Noord-Holland, de gemeenten Kaag en Braassem , Alphen aan den Rijn, Haarlemmermeer, winkeliersvereniging , ondernemersvereniging K&B Oost, LTO Noord en Cumula, woningbouw vereniging, Hoogheemraadschap Rijnland en de Dorpsraad Leimuiden. Dit pakket aan oplossingsrichtingen moet tegemoet komen aan de gedeelde belangen en een oplossing bieden voor geconstateerde issues.In het voorjaar 2017 verwachten we meer over ons kruispunt en Dr Stapenseastraat te kunnen melden. 

Nachtafsluiting N207 20-21 februari 2017.

 

Update: 5 januari 2017

Door de Provincie Zuid-Holland is een bewonersbrief opgesteld die belanghebbenden hebben ontvangen. De brief geeft uitleg over de voorbije gang van zaken over de Drechtbrug en een blik naar het eindstadium. Deze brief kunt u hier inzien.

 

N207 Nachtafsluiting december 2016.

 

Update: 7 december 2016

Het werk aan de tweede legger van de brug over de Drecht vordert gestaag, maar we zijn er nog niet.

 

N207 Weekendafsluiting 4-7 november.

N207 nachtafsluiting Drechtbrug 3-4-5 oktober 2016.

Passage N207 Leimuiden onzeker. 

Update 6 september 2016

In 2014 was het technisch ontwerp gereed. De provincie heeft eind 2014 de benodigde gronden aan de westkant N207 van de gemeente aangekocht ( Connexxionterrein). Het bestemmingsplan voor het aan de oostkant geplande bedrijventerrein DrechthoekII, met daarin de ontsluitingsweg voor de N207 , is bij de Raad van State vernietigd( 2014). De gemeente heeft vervolgens een nieuw voorstel uitgewerkt voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein Drechthoek II middels een PPS- constructie ( publiek-privaatrechtelijke samenwerking). Dit voorstel is op 30 mei jl in de gemeenteraad besproken maar is niet aangenomen. Wel heeft de Raad zich uitgesproken mee te willen werken aan een bedrijventerrein in een faciliterende rol. Dit betekent dat het op dit moment onduidelijk is of het bedrijventerrein er komt. Daarmee is de beoogde oplossing voor het knelpunt Leimuiden ook onzeker. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat het draagvlak voor het huidige ontwerp van de passage Leimuiden is afgenomen vanuit de gemeente Kaag en Braassem. In het overleg  tussen provincie en de wethouder van Kaag en Braassem van begin juni is geconstateerd dat het om bovenstaande redenen wenselijk is om samen met belanghebbenden een breed onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve oplossingen voor het knelpunt Leimuiden. Dit onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd.

Nachtafsluiting N207 5-6 september

Update 4 september 2016

In tegenstelling tot eerder berichtgeving in juni  zal de aannemer vanaf week 40 (begin oktober) starten met het slopen van het tweede brugdeel. Op dat moment wordt het ponton teruggevaren en is de Drecht weer gesloten voor het vaarverkeer.

 
Update 30 augustus 2016

Opnieuw is er een nachtafsluiting , namelijk van 5  op 6 september 2016 van 20.00 uur tot 06.00 uur tussen de Kruisweg en de Burgemeester Bakhuizenlaan. Met deze afsluiting starten de werkzaamheden die de provincie Zuid-Holland tot eind 2016 gaat uitvoeren op de N207 tussen de Leidsevaartbrug en de Drechtbrug. De aannemer plaatst wegafscheidingen op de weg. 

23 juli 2016: Laatste ligger Drechtbrug geplaatst.

21-22 juli 2016: Nachtafsluiting Drechtbrug 21-22 juli 2016

Update 11 juli 2016

De Drechtbrug bij Leimuiden is in de nacht van 21 op 22 juli 2016 voor al het verkeer gestremd vanaf de rotonde Vriezenweg tot Leimuiden.Tijdens deze nachtafsluiting plaatst aannemerscombinatie Vobi/Mourik de liggers voor de nieuwe Drechtbrug. Om de liggers te plaatsen wordt de N207 afgesloten vanaf de rotonde Vriezenweg tot Leimuiden van donderdag 21 juli 21.00 uur tot vrijdag 22 juli 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via  de A4/N11 en A4/N446.Bestemmingsverkeer richting Leimuiden kan gebruik maken van de Vriezenweg en de Willem van der Veldenweg. Daarnaast zijn ook de Vriezenkoop-Zuid en de vaarweg voor 1 nacht gestremd. Direct omwonenden van de Vriezenkoop ontvangen hierover een informatiebrief via de aannemer.

De Drecht bij Leimuiden is tot begin september 2016 toegankelijk voor de scheepvaart. Het vaarverkeer dient rekening te houden met een beperkte doorgang van circa 6 meter en vanaf juli meet de nieuwe doorvaarthoogte van 3,15 meter.In september start de aannemer met de sloop van het tweede brugdeel en is de vaarweg wederom gestremd voor al het vaarverkeer.

12-13 juli 2016:  Nachtafsluiting N207 12-13 juli 2016.

21-22 juni 2016: Nachtafsluiting N207 21-22 juni.

 

Update 18 juni 2016

In de nacht van dinsdag 21 juni op woensdag 22 juni 2016 is de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg(N446) gestremd.Tijdens deze nachtafsluiting verwijdert de Provincie Zuid-Holland de tijdelijke geplaatste wegafscheidingen. Na de nachtafsluiting zal de N207 op dit deel weer 2x2 rijstroken breed zijn.

Tot 20 juni 2016 wordt door de aannemer het zand tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg(N446) verwijderd. Hierdoor kunnen de wegafscheidingen tot aan de Kruisweg worden verwijderd. Het zand is gebruikt als voorbelasting, om de grond klaar te maken voor de aanleg van een extra busstrook. Het wordt hergebruikt als voorbelasting op de N207 tussen de Kruisweg en de Leidsevaart brug . De overige wegafscheidingen tussen de Kruisweg en de Leidsevaart brug blijven staan .Hier geldt nog steeds een snelheid van 50km/uur.

Tijdens de nachtafsluiting van 21 juni 21.00 uur tot woensdagochtend 22juni 05.00 uur wordt verkeer op de N207 richting A4(Schiphol) omgeleid. Deze omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. De N446 is niet gestremd. Hulp- en lijndiensten(Arriva) kunnen (met enige hinder) gebruik maken van de N207.

De Drechtbrug bij Leimuiden heeft vanaf begin juli 2016 een nieuwe doorvaarthoogte. Aannemerscombinatie Vobi/Mourik start dan met het plaatsen van de liggers voor de nieuwe Drechtbrug. Hierdoor wordt de doorvaarthoogte van de brug van 3,95 meer definitief verlaagd naar 3,15 meter.

De Provincie Zuid-Holland is eind 2015 gestart met de vervanging van de Drechtbrug. De sloop en bouw van de brug wordt gefaseerd uitgevoerd . Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over 1 helft van de brug rijden met een snelheid van 50km/uur.. Om de liggers op de nieuwe Drechtbrug te plaatsen vindt er begin juli een nachtafsluiting plaats van de N207. De N207 is gestremd voor al het verkeer vanaf de rotonde Vriezenweg tot Leimuiden. Bestemmingsverkeer richting Leimuiden kan gebruik maken van de Vriezenweg en de Willem van der Veldenweg . Exacte datum wordt later bekend gemaakt.De Drecht bij Leimuiden is tot begin september toegankelijk voor de scheepvaart. Het vaarverkeer moet echter rekening houden met een beperkte doorgang van circa 6 meter en vanaf juni 2016 met een doorvaarthoogte van 3,15 meter.In september start de aannemer met de sloop van het tweede brugdeel waardoor de vaarweg wederom gestremd is voor al het vaarverkeer.

 
Update 6 juni 2016

Er wordt hard gewerkt aan een bredere N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. De Drechtbrug is inmiddels al gehalveerd en op delen van de N207 wordt verbreding gerealiseerd. Maar doordat de Gemeenteraad op 30 mei in haar raadsvergadering besloten heeft niet mee te gaan in een samenwerking waarbij de gemeente risico loopt staat de ontwikkeling van Drechthoek II stil. Bij dit project zou ook grond worden aangekocht die nodig is voor parallelwegen en een tunnel in de kern Leimuiden ( met rotonde). Deze verkeersplannen kunnen nu  niet worden doorgezet. Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft tijdens zijn werkbezoek oa gesproken met wethouder Yvonne Peters. Eerst moeten de provincie Zuid-Holland en gemeente Kaag en Braassem nieuwe afspraken maken over de passsage.Als  de ontwikkelaar en grondeigenaren in Leimuiden alsnog Drechthoek II ontwikkelen zonder dat de gemeente hierin participeert kan snel een bestemmingsplan worden vastgesteld. De noodzaak om de kruising van de N207 met Leimuiden aan te pakken blijft en wordt nu misschien pas na 2020 aangepakt. Of de provincie naast de reeds bestede 68 miljoen voor het traject tussen Alphen en Leimuiden nu ook geld uittrekken voor de passage is de vraag.   

 
Update 26 mei 2016

Het vervangen van de Drechtbrug is een ingrijpende operatie. De Provincie voert de sloop en de bouw van de brug gefaseerd uit. Eerst wordt de ene helft gesloopt en vervangen en daarna de andere helft. Het verkeer kan op deze wijze altijd over 1 rijbaan blijven beschikken. Inmiddels is het eerste brugdeel gesloopt. Op 4 juni is er een kans om dit dichtbij te zien . Tijdens de Open dag van de Bouw geeft VOBI-Mourik diverse rondleidingen over de bouwplaats. Voor meer info en routebeschrijving kunt u de webpagina bekijken. www.dagvandebouw.nl. ( http://dagvandebouw.nl/waar/zuid-holland/renovatie-drechtbrug-n207-leimuiden/

Het nieuwsartikel: Open dag Drechtbrug Leimuiden op 4 juni.
Update 15 mei 2016

De Drecht bij Leimuiden is vanaf vrijdag 20 mei weer tijdelijk toegankelijk voor vaarverkeer tot naar verwachting begin september 2016. De aannemer is 20 mei klaar met de sloopwerkzaamheden aan het eerste brugdeel van de Drechtbrug (N207). Als de aannemer in september start met het slopen van het tweede brugdeel is de Drecht weer gesloten voor het vaarverkeer.

 

 

Update 15 mei 2016

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg (N446) gaat in de nacht van woensdag 18 mei op donderdag 19 mei dicht. Tussen 21.00 uur en 05.00 uur worden de tijdelijke wegafscheidingen verplaatst. Het verkeer tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden wordt omgeleid via de A4. De nachtafsluiting luidt een nieuwe fase in voor de verbreding van de N207. De voorbelasting door middel van zandhopen, nodig voor een stabiele ondergrond voor het aan te leggen wegdek,  wordt verplaatst.

 

Update 14 mei 2016

Op 15 april heeft Stichting het Groene Hart een kwaliteitstournee per bus gehouden van Gouda naar Leimuiden, waarbij op 4 locaties werd gestopt. Leen Overbeek en Monique Verkerk hebben hieraan deelgenomen en de kans gegrepen om de Gedeputeerde te wijzen op de noodzaak het landbouwverkeer te weren uit ons dorp. Door de aangelegde bouwwegen bij de Drechtbrug te benutten hoeft er maar een klein stukje parallelweg aangelegd te worden tot de Vriezenweg.

Een overzicht van de geplande werkzaamheden vindt u hier.

 

Update 20 april 2016.

Er wordt echt gewerkt aan de brug. Een groot deel van het middenstuk is al weg.

 

Update 8 maart 2016.

Op de brief van de provincie (zie de update van 8 februari 2016) hebben we per brief gereageerd. In deze brief gaan we op een aantal onderwerpen in. Het knelpunt Ringvaartbrug/Weteringweg was niet in hun reactie opgenomen daarom hebben we nog eens in herinnering gebracht bij de provincie dat actie is toegezegd om opnieuw gesprekken te starten met de provincie Noord-Holland over het afstellen van de stoplichten van Leimuiden en die van Weteringbrug.

De brief kunt u hier zelf lezen.

 

Nieuwsartikel van 16 februari 2016 over Sluipverkeer N207

 

Update 8 februari 2016.

Op 4 februari ontvingen we van de Provincie Zuid-Holland een brief na ons gesprek op 18 november 2015 (zie update 25 november 2015 gespreksnotitie) over de Passage/N207.

Omdat de besluitvorming over Drechthoek II op zich heeft laten wachten, zijn we per brief geïnformeerd over de voorgenomen aanpak. De actualisering van de verkeerscijfers is in gang gezet, ook is er overleg met de kerk over het fietspad.  
 
Bij het optimaliseren van het ontwerp zullen onze suggesties worden betrokken. Na de besluitvorming in de raad over Drechthoek II, wordt het overleg vervolgd.

Wij houden twijfels of het beoogde effect (de verbeterde doorstroming op de N207) gerealiseerd wordt met deze oplossing, vandaar dat we aandringen op fasering.

 

Nieuwsartikel van 22 januari over Sluipverkeer in Leimuiden en Rijnsaterwoude

 

 Update 21 december 2015.

Op het politiek forum van de gemeente op 14 december 2015 heeft de dorpsraad aandacht gevraagd van de gemeenteraad en B&W voor het tegengaan van sluipverkeer door de werkzaamheden aan de brug en de N207. Dit betreft zowel Leimuiden als Rijnsaterwoude.

Wilt u meer lezen hierover? Dit alles kunt u hier nalezen.


Update 25 november 2015.

Woensdag 18 november heeft een afvaardiging van de Dorpsraad overlegd met vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland: mevr. Helleman, de opdrachtgever Verkeer en Vervoer bij de Provincie Zuid-Holland, mevr. Adriaansens projectleider N207/passage Leimuiden en de gemeente Kaag en Braassem: mevr. Peters, wethouder en de heren Demoed, manager Samenleving en Ruimtelijke ordening en Van der Beek projectleider N207/passage en aanwezig namens de Dorpsraad: mevr. Verkerk en de heren Overbeek, Tanis en Weijers.

Doel van de bespreking: het overbrengen van de zorgen die leven in Leimuiden t.a.v. de gekozen viaduct-plus variant en bespreken welke mogelijkheden er zijn om aan die zorgen tegemoet te komen. Voor het overleg heeft de dorpsraad een gespreksnotitie ingebracht, die als leidraad heeft gediend van het gesprek.

De belangrijkste punten zijn:

1. De gerichtheid van de provincie op de doorstroming van de N207, waarbij de negatieve gevolgen voor het dorp Leimuiden onderbelicht blijven, zoals:

- Het afsnijden van de voetgangers en fietsers van de Burg. Bakhuizenlaan van een directe verbinding naar het dorpshart en vice versa;
- De bezorgdheid die we als inwoners hebben over de aanzuigende werking vrachtverkeer van de A4 naar Kudelstaart/Aalsmeer en v.v. door ons dorp, het vrachtverkeer wordt gefaciliteerd i.p.v. ontmoedigd.

2. De geringe toegevoegde waarde van deze variant, twee belangrijke knelpunten worden niet opgelost:

- Tussen de Kruisweg (N446) en de Drechtbrug komen er voor het openbaar vervoer twee rijbanen bij, maar voor het woon/werkverkeer blijft de N207 nog steeds een tweebaansweg;
- Het knelpunt Ringvaartbrug/Weteringweg is niet opgelost.

Conclusie: De toegevoegde waarde van de viaduct-plus variant wordt voor de verkeersdoorstroming op de N207 daarom als relatief gering ervaren, ten koste van een zeer zware ingreep (o.a. afsluiten van de kruising N207, een grote rotonde met viaduct) in de woon en leefomgeving van Leimuiden.

3. Qua woon- en leefklimaat is de Dorpsraad (met de 4B groep) van mening dat de variant waarbij de N207 ter hoogte van Leimuiden verdiept wordt aangelegd de voorkeur heeft, zij het in wat aangepaste vorm.
Hoewel de oorspronkelijke beoordelingscriteria bij de variantenanalyse positiever uitvallen voor de verdiepte variant, nu o.a. de brug over de Drecht reeds wordt gerealiseerd en de kerk is gesloopt op het kruispunt, blijft de provincie bij hun afwijzing van deze variant.

4. De dorpsraad bepleit een overgangsfase, waarin bekeken wordt wat de effecten zijn op de doorstroming van de verbreding van de brug en de aanleg van openbaar vervoerbanen. Die ruimte is er nu Drechthoek II als belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de Passage is vertraagd.
Onderzoek in de tussentijd welke verbeteringen in het dorp nu al zijn te realiseren om het knelpunt Stapenseastraat op te lossen, rekeninghoudend met de mogelijke toekomstige variant(en).

5. Drie aanpassingen op de viaduct plus variant hebben we bepleit, mocht deze variant toch de enig mogelijke oplossing blijven, de belangrijkste is:

- Trek de invoegstrook vanaf de kruising Burg. Bakhuizenlaan door tot met de Ringvaartbrug in aansluiting op de drie rijstroken over de brug in de H'meer. Combineer de afslag naar rechts met de busbaan.

6. Voor een goede beoordeling van benodigde aanpassingen van de Passage Leimuiden dringt de Dorpsraad er op aan dat de verkeersintensiteiten worden geactualiseerd incl. de prognoses. Tevens vragen we om de MER te actualiseren t.a.v. geluidshinder en luchtkwaliteit, temeer nu gebleken is dat het schoner worden van het wegverkeer discutabel is.

De provincie Zuid-Holland zal opnieuw een overlegproces met de provincie Noord-Holland starten inzake het knelpunt Ringvaartbrug/Weteringweg.
De provincie ZH zal schriftelijk op de vraagstellingen uit onze notitie reageren, naar verwachting in januari 2016 nadat er een besluit is genomen over Drechthoek II in december 2015. Daarna hopen we eind januari/begin februari 2016 een bijeenkomst te beleggen samen met gemeente en provincie met als doel:
Inzicht te verschaffen cq. op te frissen hoe de provincie ZH en gemeente K&B tot de keus van deze variant viaduct-plus variant zijn gekomen, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er sindsdien, waar staat men nu in het proces en welke inbreng is er nog mogelijk voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure.

Het gesprek is constructief en in een goede sfeer verlopen. De gespreksnotitie in verkorte vorm kunt u hier vinden.

 

Update 14 november 2015.

Afsluiting onderdoorgang Drechtbrug Vriezekoop Noord.

A.s. maandag 16 november 2015 wordt begonnen met het plaatsen van damwanden bij de Drechtbrug. De damwanden zijn noodzakelijk ter versterking van de kade zodat de Drechtbrug kan worden vervangen.
Vanaf 11 november tot het einde van de werkzaamheden aan de Drechtbrug wordt het verkeer op deze weg omgeleid.
Wilt u meer lezen hierover, klik dan op het bericht van de provincie.

Let op: de afsluiting geldt tot aan het einde van de werkzaamheden van de BRUG! Einde van de afsluiting wordt eind 2016 verwacht.

 

Update 26 maart 2015.

Inmiddels hebben we een tekening in ons bezit waarop de invoegstrook bij het tankstation duidelijk is weergegeven. Hoe zit het precies in elkaar?
De huidige Burg. Bakhuizenlaan wordt een parallelweg zodat de woningen en Tinga bereikbaar blijven. Daarnaast komt een tweebaansweg: een als afrit van de N207 komend uit Alphen en een als oprit voor de N207 naar de Leimuiderbrug.

De oprit krijgt een eigen strook op de N207 die gedeeld moet worden met de bussen, die al heel snel afbuigen tot achter de benzinepomp. De opritstrook loopt nog door tot voorbij het tankstation, daar moet het verkeer invoegen op de 2 banen van de N207, vermoedelijke een plek waar problemen gaan ontstaan wanneer het druk is.

 

Update 26 februari 2015.

Regelmatig komt de provincie met bijgewerkte informatie. Vandaag is er weer een nieuwsbrief verschenen van de provincie. De nieuwsbrief is zelf niet te vinden op de site van de provincie. De informatie staat wel op de site.
Op de nieuwsbrief kun je je abonneren via deze link.

De provincie Zuid-Holland verwijdert 129 bomen langs de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn. Het rooien start op dinsdag 3 maart 2015. Het verkeer ondervindt nauwelijks tot geen hinder van de werkzaamheden.
Het rooien is nodig voor de verbreding van de N207. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, legt de provincie aan beide kanten van de weg busstroken aan. Voor iedere gerooide boom plant de provincie na de werkzaamheden op een andere plek langs de N207 een nieuwe boom terug.

 

Gebied N207Definitief Ontwerp Passage N207

Recent hebben we de beschikking over zeer gedetailleerde tekeningen van de inrichting van de wegen in Leimuiden voorzover het betrekking heeft op de Passage van de N207.

De tekeningen maken deel uit van het Definitief Ontwerp van de provincie, dat bekend staat onder nr. W13-10412-DO-5204_Inrichting wegen leimuiden_w2. Deze tekeningen omvatten elk een deel van de luchtfoto hiernaast en overlappen elkaar enigszins.

Op tekening 1 vindt u de nieuw aan te leggen rotonde bij de Tuinderij en op het Connexion-terrein. De rotonde ligt tegenover Tuinderij nr. 44-52 en heeft drie aansluitingen. Oostwaarts gaat de weg met een klein bochtje de tunnel onder de N207 in. Vlak voor de tunnel is er een aansluiting op een nieuw aan te leggen weg parallel aan de N207.

Aan de oostkant van de N207 komt de weg uit de tunnel en maakt een bocht richting de Burg. Bakhuizenlaan. In de eerste bocht is er een afslag naar de Waaier.
Na de bocht krijgen de percelen van Adema en Knelange een eigen ontsluiting op deze weg.

Zoals op tekening 2 is te zien is er, voordat de weg een bocht maakt naar de Burg. Bakhuizenlaan, een afslag de polder in, een nieuwe weg richting Kudelstaart.

Tekening 3 geeft de toekomstige situatie weer van de aansluiting op de Burg. Bakhuizenlaan en de aansluiting van de nieuwe op de N207. Er is goed op te zien hoe het oude kruispunt een doorgaande weg wordt met op- en afritten.

De tekeningen geven veel details weer, maar zijn misschien voor een ongeoefend oog lastig te lezen. De tekeningen kunnen ook gedownload worden en op de PC in een fotoviewer makkelijker uitvergroot worden.

Het blijft nog spannend hoe met name tekening 2 gerealiseerd gaat worden, omdat een deel hiervan in het (vernietigde) Bestemmingsplan Drechthoek 2 was opgenomen. We wachten het overleg van gemeente en provincie af.

 

Drechtbrug

Vervanging Drechtbrug

Op 28 januari 2015 heeft de provincie de bewoners van Vriezekoop-Zuid (ruim 30 aanwezig) gesproken over de knelpunten die kunnen ontstaan door de afsluiting van de weg wanneer de brug vervangen wordt.
Ver omrijden wordt hierdoor welhaast onvermijdelijk.
De provincie zoekt met de bewoners naar haalbare oplossingen, zoals een fietspontje, een pontonbrug.
Als de aannemer bekend is, organiseert de provincie een informatieavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Naar verwachting zal dat in juni 2015 plaatsvinden.
Meer informatie kunt u lezen bij de provincie.

 

Eerste artikel.

De reconstructie van de N207 dient om de doorstroming van het verkeer op het deel tussen Gouda, Alphen aan den Rijn en Leimuiden te verbeteren. We kijken alleen naar het deel dat betrekking heeft op Leimuiden.
Laten we beginnen met een foto waarop de nieuwe toegangswegen van het kruispunt met de stoplichten zijn ingetekend.


Passage Leimuiden

Voor wie het plaatje niet duidelijk is wat uitleg.

De verkeerslichten op het kruispunt met de N207 gaan weg, dat betekent dat het verkeer niet meer kan oversteken. De oplossing daarvoor is volgens de provincie een tunnel onder de N207 die oost en west Leimuiden met elkaar verbindt. Het kruispunt kent wel 2 opritten en 2 afritten. Voor de oprit naar de A4 en de afrit vanuit Alpen aan de Rijn moet je van de tunnel naar de Drechthoek gebruik maken. Naar Alphen aan de Rijn gaat het (vracht)verkeer vanuit Kudelstaart/De Kwakel (via de tunnel) en verkeer uit Leimuiden via de bestaande afslag Stapenseastraat naar Alphen. Verkeer vanaf de A4 maakt eveneens van de afslag Stapenseastraat gebruik. Richting de Drechthoek Kudelstaart/ De Kwakel) rechtdoor via de parallelweg N207 naar de tunnel. De nieuwe wegen in Drechthoek maken deel uit van de planontwikkeling Drechthoek II.

Op 26 november 2014 heeft de Raad van State het Bestemmingsplan Drechthoek II nietig verklaard en bestaat dus niet meer. Betekent dat dat de geplande wegen in de Drechthoek niet door kunnen gaan? De provincie heeft al laten weten dat zij de ontwikkeling van de N207 niet wil vertragen en dus doorgaat. Gemeente en provincie zoeken naar een oplossing, zie het persbericht. En dat van de provincie.

Naast het bestemmingsplan Drechthoek II zijn de overige aanpassingen voor doorstroming op de N207 (aangeduid als Passage Leimuiden) vastgelegd in een ander bestemmingsplan: Passage Leimuiden.
Onder voorbehoud meldt de provincie dat de start van de realisatie in 2015 en de oplevering in 2017 wordt verwacht.

Voor wie nog meer in de historie wil duiken, kan terecht op de website van de gemeente. Onderaan dit bericht staan nog meer documenten die u kunt inzien, volg daarvoor de link naar de gemeentepagina en klik onder de pagina op Archief, waar u de volgende documenten vindt:

- 18 maart 2014 Informatieavond (06-03-2014)
- ViaductPlusvariant: Parallelweg langs N207 (01-04-2013)
- Verbreding Drechtbrug Leimuiden en betere ontsluiting landbouwverkeer Rijnsaterwoude (11-07-2012)
- Gemeenteraad stemt in met Stedenbouwkundig plan nieuw bedrijventerrein Drechthoek II (13-03-2012)
- Kaag en Braassem pleit voor extra geld N207 van provincie (18-01-2012)
- Openbare kennisgeving voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport (04-01-2012)
- MER-procedure verbetering doorstroming N207 (07-06-2011)
- Plannen N207 Leimuiden-Gouda (09-07-2010)
- Verslag bijeenkomst 25 mei 2010 (14-06-2010)

Wat kunnen we in 2015 verwachten?

1. Provincie en gemeente overleggen over hoe het verder moet nu het bestemmingsplan Drechthoek II nietig is verklaard. Zodra daar meer over te zeggen is maken de provincie en gemeente dit bekend.

2. In het voorjaar van 2015 begint de provincie met het vervangen van de Drechtbrug. Op 17 december 2014 is de omgevingsvergunning aangevraagd. De verbrede brug maakt twee busbanen mogelijk, maar voor het gewone verkeer blijven nog steeds 2 rijbanen beschikbaar. De fasering is zodanig dat het verkeer kan doorrijden. De brug is medio 2016 klaar.

3. In 2015 start ook de verbreding van de N207 tussen Rijnsaterwoude en Alphen aan de Rijn. Volgens de planning afgerond eind 2016.

4. Is een heroverweging van de besluitvorming over de inrichting van het kruispunt in Leimuiden met de N207 gewenst?

5. Houdt de gemeente nog rekening met de MRSV, waarin een oplossing wordt gezocht met het knelpunt bij de ringvaart?


Heeft u opmerkingen over deze pagina? Stuur dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een andere mogelijkheid is een berichtje te plaatsen op ons forum.