Zorgcentrum Dagelijks Leven in Leimuiden hard nodig!

Update 20 februari 2020

Wat een mooi resultaat van de werkgroep zorg en welzijn van de dorpsraad Leimuiden. Co, Els en Ria gefeliciteerd.

Besluit B&W 18 februari 2020

Met de verkoop van een kavel grond op de hoek Tuinderij/Raadhuislaan in Leimuiden wordt beoogd een voorziening te realiseren voor mensen met een geheugenprobleem (dementie), conform het concept van Dagelijks Leven Zorg b.v., die het gebouw langdurig gaat huren. De voorziening bestaat uit 20 woonunits, waarmee wordt ingespeeld op de groeiende behoefte aan wonen met zorg. Besloten in te stemmen met de verkoop onder voorwaarden van een perceel - ten behoeve van de realisatie van een woonzorggebouw inclusief dagbesteding voor mensen met een geheugenprobleem - ter grootte van circa 2.000 m² op de hoek Tuinderij/ Raadhuislaan in Leimuiden aan Amvest Development Real Estate b.v. voor een koopsom van € 136.979 excl. btw.

 

Update 30 augustus 2018

Tijdens de zomer is er weer een positieve stap gezet naar de realisatie van het zorgcentrum doordat de Raad positief heeft ingestemd met dit initiatief.

Update 17 augustus 2019

Er wordt goede voortgang geboekt bij de voorbereidingen voor de aanpassing van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Ook overleg met omwonenden, die bezwaren hadden lijkt goede resultaten op te leveren.

Er is goede hoop op start van de bouw nog in 2020.

 

Update 25 juli 2018.

Naar aanleiding van de artikelen in het Witte Weekblad van 27 juni en 4 juli, waarin de heer Kalkwarf namens enkele omwonenden zijn bezwaren uit tegen de komst van het kleinschalige woon-zorgcentrum dat Dagelijks Leven naast zwembad De Kleine Oase wil bouwen, lijkt het ons goed om ook de voordelen van de komst van dit zorgcentrum langs de Drecht te laten horen.

De informatiebijeenkomst van Dagelijks Leven op 27 juni in de Ontmoeting trok veel bezoekers en het overgrote deel van de aanwezigen was erg ingenomen met de komst van dit zorgcentrum, waar de Dorpsraad zich al jaren sterk voor maakt. Oudere inwoners van Leimuiden hoeven dan niet meer het dorp uit als zij niet meer zelfstandig kunnen wonen. Vrijwilligers, die namens de Stichting Welzijn Ouderen welzijnsbezoeken aan de ouderen in Leimuiden en Rijnsaterwoude brachten, kregen te horen dat zij het heel erg vonden dat de ouderen uit het dorp moesten verhuizen als zij niet meer thuis konden wonen,omdat Leimuiden geen woonvoorziening voor ouderen heeft. Zoals bekend is het beleid van de regering dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, vaak met hulp van mantelzorgers.

Maar soms is zelfstandig wonen gewoon geen optie meer!

Woondiensten Aarwoude was een aantal jaren geleden voornemens om een zorgcentrum in Leimuiden te bouwen, dat helaas door veranderde regelgeving in de financiering niet meer haalbaar bleek.

De gemeente houdt de komende jaren rekening met een grote stijging van het aantal ouderen, zodat vooral de vraag naar psychogeriatrische zorg zal toenemen.

In Leimuiden,de één na grootste kern van Kaag en Braassem, dat op dit moment voor ouderen geen voorzieningen heeft (zoals een Dagopvang of een woon-zorgvoorziening), zouden er ook meer voorzieningen voor ouderen moeten komen. Deze wens wordt ook vanuit de twee huisartsenpraktijken in Leimuiden ondersteund.

Vanuit de Dorpsraad probeert de werkgroep Zorg en Welzijn al jaren een dergelijk zorgcentrum naar Leimuiden te halen. Niet alleen voor de oudere Leimuidenaren, maar ook voor oudere inwoners uit Rijnsaterwoude en Bilderdam. In overleg met mogelijke investeerders is al naar diverse locaties gekeken, onder andere op locatie van het nieuw te bouwen Dorpshart, het Kruispunt aan de N207 en op het terrein van de basisscholen. Om diverse redenen zijn deze locaties echter afgevallen.

Het is dan ook een unieke kans dat Dagelijks Leven een dergelijk centrum in Leimuiden nu op korte termijn langs de Drecht wil realiseren

Tijdens de informatiebijeenkomst is vanuit Dagelijks Leven puntsgewijs ingegaan op de bezwaren van de omwonenden en konden deze voor het grootste deel worden weggenomen. Gelukkig waren de omwonenden ook geen tegenstander van de komst van een zorgcentrum. Alleen de locatie was niet hun voorkeur en het uitzicht zal veranderen.

Het zal duidelijk zijn dat de Dorpsraad echter erg ingenomen is met de plannen van Dagelijks Leven. De leefbaarheid van Leimuiden zal toenemen door deze voorziening en het contact dat ouderen kunnen behouden met hun directe woon- en leefomgeving. En zeg eens eerlijk: wat zouhet fijn als je met je vader, moeder, opa of oma een wandelingetje kan maken in hun eigen dorp?

Waar het centrum dan komt maakt niet zoveel meer uit, als het er maar snel komt, want de nood is hoog!

De gemeenteraad zal uiteindelijk de definitieve locatie moeten bepalen.

 

Oudere tekst

voorbeeld kleinschalige woonvoorzieningDoor het ontbreken van een Woon-Zorgvoorziening moeten ouderen als zij niet meer zelfstandig kunnen wonen het dorp uit. Dit geldt voor Leimuiden maar ook voor Rijnsaterwoude.
Dat er een tekort aan plaatsen voor beschermd wonen wordt ervaren wordt ook in de voorlaatste Maatschappelijke agenda 2013-2016 (MAG) van de gemeente vermeld. Oud worden in het eigen dorp is niet voor alle inwoners mogelijk.

Foto hiernaast: voorbeeld van kleinschalig wonen: De Muzelaar in Alphen aan de Rijn

De gemeente houdt de komende jaren rekening met een grote stijging van het aantal ouderen, zodat vooral de vraag naar psychogeriatrische zorg zal toenemen. In de grotere kernen, zoals Leimuiden, zouden er meer voorzieningen voor ouderen moeten worden ontwikkeld. Leimuiden heeft op dit moment voor ouderen weinig voorzieningen (zoals een Dagopvang of een Woon-Zorgvoorziening). Woondiensten Aarwoude was voornemens om een zorgcentrum in Leimuiden te bouwen, dat helaas door veranderde regelgeving in de financiering niet meer haalbaar bleek.

Er zijn echter mogelijkheden om bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten in Leimuiden een (particulier gefinancierde) kleinschalige Woon-Zorgvoorziening te realiseren. Deze mogelijkheden moeten worden aangegrepen, want dit zijn momenteel de enige kansen om een dergelijke voorziening te realiseren.

De Dorpsraad zet zich middels dit project hiervoor in. Inwoners uit (voornamelijk) Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam zouden hier dan gebruik van kunnen maken.

De werkgroep Zorg en Welzijn (van de dorpsraad) is al enige jaren bezig om betrokken partijen met elkaar in gesprek brengen om deze voorziening tot stand te brengen. De leefbaarheid van Leimuiden zal toenemen door deze voorziening en het contact dat ouderen kunnen behouden met hun directe woon- en leefomgeving.

Update 3 april 2018

Inmiddels zijn er meerdere gesprekken gevoerd met diverse organisaties, zorgverleners en gemeente. We zijn verheugd te kunnen melden dat zich onlangs een partij heeft gemeld die in Leimuiden een kleinschalige Woon-Zorgvoorziening voor dementerende inwoners wil bouwen. Een principe verzoek voor een bouw-aanvraag is al bij de gemeente ingediend. Binnenkort zal deze bouwaanvraag aan het college worden voorgelegd, nadat eerst de naaste omwonenden zijn geïnformeerd. Het college staat positief tegenover deze aanvraag! Hopelijk zal er nog voor de zomer van 2018 hieromtrent een beslissing worden genomen.


Heeft u misschien ideeën over dit project? Dan is het handig om daarvan op de hoogte te raken.
U kunt uw mening geven via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..