Update 15 mei 2016

Met de laatste aanpassingen in april en mei is het project knelpunten verkeerscirculatie afgerond.

Zoals ook duidelijk is gemaakt tijdens de avond op 28 oktober 2015 was dit project een korte termijn actie. Op de langere termijn staat de reconstructie van de Kerklaan en de aanleg van de N207 rotonde etc op stapel. Een eerste opzet en overleg heeft al plaatsgevonden maar gezien de looptijd en omvang vindt u dit binnenkort  in een apart project Verkeersafwikkeling Leimuiden.

 

Update 15 mei 2016

Op verzoek en in overleg met een aantal Kerklaan- en Kerkwegbewoners heeft de gemeente toch nog een extra verkeersremmende aanpassing gemaakt. Het plateau op de Kerklaan ter hoogte met de Lijsterbeslaan is  op 9 /10 mei verhoogd. Echter de verhoging van het plateau lijkt wel een plaatsing van 2 drempels. Derhalve heeft de gemeente ook 2 waarschuwingsborden voor drempels geplaatst. Het werkt wel snelheidsverlagend maar verdient niet een schoonheidsprijs.

 

Update 14-4-2016

Op maandag 2 mei zijn er werkzaamheden aan de Grietpolderweg, Esdoornlaan en de Beukenlaan gepland. Alle drie de wegen krijgen een drempel in asfalt. Van 19.00 uur tot 06.00 uur in de volgende ochtend zijn deze wegen afgesloten. Het verkeer wordt via bebording en verkeersregelaars begeleid. Op 2 mei wordt overdag voorbereidend werk gedaan. Obstakels worden weggehaald en het asfalt wordt gefreesd. Dat kan wat hinder opleveren. In de avond en nacht volgt het asfalteren van de drempels, waar afsluiting van de wegen voor nodig is. Dit werk gebeurt juist in de avonduren, om het verkeer zo min mogelijk tot last te zijn. De gemeente zal de direct aanwonenden per brief informeren.

 

Update 6-4-2016

 De weersomstandigheden beginnen weer gunstig te worden en de gemeente heeft laten weten dat de werkzaamheden voor de 2e fase worden gepland. In principe betreft het grotendeels het verwijderen van een aantal obstakels en het aanbrengen van een paar asfaltdrempels. Het aanbrengen van asfaltdrempels is een klus waarbij de bereikbaarheid van de doorgaande weg geblokkeerd is. Om deze reden zal de gemeente dit in de nacht gaan uitvoeren, waardoor de overlast voor de bewoners wordt beperkt. De planning is dat op maandag 2 mei 2016 alle voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het verwijderen van de obstakels en het freeswerk. De avond en nacht worden gebruikt om de 3 drempels aan te brengen. De gemeente zal binnenkort de communicatie hierover gaan opstarten.

 

Update 5-3-2016.Grietpolderweg obstakel verwijderd

Er is deze week inderdaad een start gemaakt met het aanpassen c.q. verwijderen van verkeersobstakels. In de nieuwsbrief van de Gemeente Kaag en Braassem die u pas op de deurmat heeft gehad staat een overzicht van de korte termijn acties in maart.

Zeker de eerste dagen leidde het weghalen van sommige obstakels tot vermakelijke reacties. Auto’s die stopten waar voorheen een verkeersobstakel stond, omdat men nog niet in de gaten had dat het obstakel was verwijderd.

Verder hebben wij veel positieve reacties ontvangen over het verwijderen van de obstakels!

Inspectie van de aanpassingen

De aanpassingen van de verkeersobstakels worden geïnspecteerd.

Update 3-3-2016.

In opdracht van de gemeente heeft het bureau Goudappel Coffeng een Verkeerscirculatieplan opgesteld. De diverse diverse ruimtelijke ontwikkelingen hebben verkeerskundige ontwikkelingen. Het bureau is gevraagd dit in beeld te  brengen.

Zij maken daarbij gebruik van een verkeersmodel waarin drie situatie worden vergeleken: de huidige situatie (verkeerstellingen 2014), een situatie in 2030 zonder ruimtelijke ontwikkelingen en een situatie in 2030 mét ruimtelijke ontwikkelingen.

De hoofdconclusie van het rapport luidt: "Dit onderzoek gaat in op de verwachte verkeersintensiteiten en de toets in het kader van verkeersveiligheid. Uit deze studie blijkt dat de extra verkeersdruk van alle ruimtelijke projecten in Leimuiden in de periode 2015-2030 niet leidt tot verkeersonveilige situaties."

Maar er is meer. Lees dit in zelf in het rapport.

 

Update 29-10-2015.

Informatieavond over verbetering verkeerssituaties Leimuiden

Woensdag 28 oktober heeft dorpsraad Leimuiden in De Ontmoeting uitleg gegeven over de aanpassingen om de verkeerssituaties op met name de "rondweg" te verbeteren. De gemeente was ook vertegenwoordigd en heeft waar nodig de technische kant belicht.

Na een korte inleiding werd groepsgewijs een aantal obstakels besproken en gevraagd werd met groene of rode kaarten aan te geven of men het er al dan niet mee eens was. Zo werden alle voorstellen behandeld. Echter daar bleef het niet bij, aan alle deelnemers werd gevraagd een enquete in te vullen en bij de keuze een toelichting te geven. Een vluchtige blik in de zaal leerde dat men over het algemeen wel eens was met de voorgestelde aanpassingen.

Op termijn zullen de voorstellen worden uitgevoerd: veel obstakels gaan weg en op veel kruispunten zal een verhoogd plateau worden aangebracht. Deze laatste zullen niet tot gevolg hebben dat zwaar verkeer hinderlijke trillingen zal veroorzaken. Wel gaat iedereen er vanuit dat 30 km zo veel mogelijk wordt nageleefd.
Twee punten zullen nog nader onderzocht worden: de kruising bij de Kickers en een mogelijk alternatief voor een 30 kilometerdrempel.

Het College van B&W moet nog wel met de voorstellen instemmen. Snelheid van uitvoering hangt ook af van gelijktijdige aanpassingen, die al waren voorzien of noodzakelijk zijn geworden.

Een uitgebreid verslag van deze avond kunt u hier vinden.

 

Update 15-07-2015.

Woensdag 15 juli is er een schouw door vertegenwoordigers, gemeente en dorpsraad geweest inzake de verkeersveiligheid in combinatie met de snelheidbelemmerende maatregelen op de rondwegen van Leimuiden.
Tijdens de schouw bleek dat de plas bovenaan de Grietpolderweg is verdwenen; de weg is ter plaatse voorzien van een mooie nieuwe laag asfalt net op tijd voor de schouw.

We hebben de huidige verkeersknelpunten in ogenschouw genomen aan de hand van het fotoboek (zie hierboven).
Veel van de knelpunten op onze rondwegen werden erkend, De gezamenlijke analyse wordt vastgelegd in een notitie door de gemeente. Vervolgens wordt nagedacht over oplossingsrichtingen: wat is snel te realiseren, welke afhankelijkheden zijn er met bouwprojecten en N207 en wanneer past het in de financiële planning?

 

Eerste artikel.

Leimuiden heeft geen verkeerscirculatieplan, ondanks de voorgenomen uitbreidingsplannen aan Beukenlaan (1 t/m 4). Beukenlaan 1Grietpolderweg is 15 jaar geleden begonnen.

De huidige verkeerssituatie in Leimuiden wordt reeds als een groot probleem ervaren bij zowel de ledenvergaderingen van de dorpsraad als de contacten bij Kernen in hun kracht.

De problemen betreffen de inrichting, de doorstroming en de veiligheid van de wegen. De vele obstakels en de geparkeerde auto’s leiden zelfs tot onveilige situaties.

Hierbij wordt gedacht aan de Esdoornlaan/Grietpolderweg, de Beukenlaan/Kerklaan, de Kerklaan/Tuinderij (kruispunt zwembad) en het kruispunt Tuinderij/Stapenséastraat/ Noordeinde, waar het verkeer van drie zijden komt naar één baan op de Stapenséastraat richting de N207.

We vinden het echt nodig dat verkeersveiligheid wordt vebeterd. Wat dat betreft is er geen reden te wachten tot een verkeerscirculatieplan klaar is. Daarvoor is de veiligheid voor fietsers en motorvoertuigen te belangrijk.

Met de toenemende bebouwing wordt het natuurlijk ook drukker op onze wegen. Het vele parkeren op de wegen die het verkeer uit het dorp leiden, en de vele obstakels bevorderen een vlotte doorstroming niet.

Het wordt tijd dat er iets aan gaat gebeuren. Als eerste aanzet is een overzicht gemaakt van de vele obstakels met name op de route Grietpolderweg - Esdoornlaan - GrietpolderwegBeukenlaan - Kerklaan- Tuinderij. Dit overzicht heeft geleid tot een fotoboek die u hieronder kunt downloaden.

Maar daarmee zijn we er nog niet. We willen graag dat u daar ook even naar kijkt, en wat net zo belangrijk is: u uw mening daarover geeft. Elke foto van een obstakel is simpel aangeduid; u mag per object uw mening geven.
Vindt u dat niet nodig en geeft u liever over het geheel uw mening, dan is dat ook prima.

Hier kunt u het fotoboek downloaden.

Stand van zaken.
In april is gesproken met ambtenaren van de gemeente over de verkeerssituatie in Leimuiden n.a.v. het onderzoek naar de verkeerscirculatie door het bureau Coffeng en de inventarisatie van verkeersknelpunten door de dorpsraad. Binnenkort wordt een afspraak gemaakt om samen met de gemeente een schouw ter plaatse te houden.