Opdrachtgever: Smits bouwbedrijf en WMDL.  Zie ook de website: https://www.dorpshart-leimuiden.nl/

Fotopagina. Volg de ontwikkeling van de vernieuwing van het dorpshart Leimuiden in beeld. Klik hier Foto's Dorpshart!

 

Update 3 mei 2020.

Er is een bewonersbrief beschikbaar van Smits Bouwbedrijf over de afsluiting van de Grietpolderweg. Deze kunt u hier inzien.
Daarbij hoort een kaartje met de gewenste omleidingsroutes voor fietsers en auto's. Deze kunt u hier bekijken.

 

Update 21 april 2020

In een artikel voor Hier de regio (klik hier) laat wethouder Peters weten dat de Kerklaan breed genoeg is om de gevolgen (extra verkeer) van de afsluiting Grietpolderweg op te vangen en in geval van nood, bijv. calamiteiten op de Kerklaan, is in overleg met de hulpdiensten een goede alternatieve weg gevonden. (Volgens de pers via het Verlaat en de Nokweg?). De gemeente heeft aangegeven dat als er iets op de Kerklaan zou gebeuren dat de weg met spoed vrijgemaakt wordt.

De heer Weijers maakt zich namens de bewoners van Leimuiden zorgen over de beperkte maatregelen tijdens de afsluiting van meer dan een half jaar. Overigens is onduidelijk wanneer de weg wordt afgesloten, daar zouden de bewoners een maand van te voren over worden geïnformeerd door de aannemer.

Update 5 maart 2020

Nieuws en weetjes over het Dorpshart

Recent is er een nieuwsbrief over het Dorpshart Leimuiden verschenen. Hierin staat dat de  saneringswerkzaamheden zijn afgerond en wat dit allemaal inhield. Hier de link: Nieuwsbrief. U kunt zich ook op deze nieuwsbrief abonneren vis hun website.

Daarnaast is er een pdf met allerlei weetjes over de saneringen het project. Dit is link.

Nog wat aanvullende informatie van het dorpshart.

Vraag: Wordt ook het haventje afgedekt met zand?
Antwoord: Tijdens de voorbelastingperiode blijft de haven gevuld met water. Wanneer de voorbelasting gereed is, wordt het overtollige zand afgegraven en in de havenkom aangebracht. Dit gedeelte zal dan als werkterrein gebruikt worden voor de bouwketen, e.d.

Vraag: Wordt het zand nog afgedekt i.v.m. mogelijk stuifzand?
Antwoord: Op dit moment niet, omdat er nog extra zand moet worden aangebracht. Pas wanneer al het zand is aangebracht, kan indien nodig een maatregel tegen het stuiven worden getroffen.

Vraag: Is de sanering nu gereed, inclusief de voormalige huisartsenpraktijk?
Antwoord: Het hele projectgebied ten westen van het voormalige slootje bij Havi is gesaneerd. Het wachten is momenteel op de uitslag van de laatste grondmonsters.


 

Update 10 januari 2020

Ca. 7 olietanks zijn/worden verwijderd; er ligt er nog één half onder de Stapenseastraat. De vervuilde grond wordt afgevoerd. Af en toe  lijken we dichtbij een oliebron te zitten afgaand op de geur, het afgraven gaat verder. Wat een enorme verplaatsing van vervuilde grond (en dat in tijden van PFAS) naar Beverwijk in tijdelijke opslag in afwachting van de sanering van de grond.

En wat een verrassing al die palen onder de boerderij.

De eerder afgegeven planning van voor de zomer wijkt inmiddels behoorlijk af. De afsluiting van de Grietpolderweg zal vermoedelijk in februari/maart beginnen en enkele maanden duren. We hebben als dorpsraad nog geen informatie ontvangen van de burgemeester over voorgenomen veiligheidsmaatregelen bij calamiteiten. Wel is vermeld in de pers dat de hulpdiensten van het Verlaat gebruik kunnen maken, dus opletten met parkeren e.a. obstakels op bijv. de Wilgenlaan en Nokweg.

 

Update 24 september 2019

Nog even en de laatste herinneringen aan Maarse en Kroon zijn uit het dorpsbeeld gewist.

Maarse en Kroon, eens de grootste werkgever van Leimuiden. Hele straten waren in het bezit van Maarse Kroon t.b.v. de huisvesting van de chauffeurs.

De teloorgang in beeld, het beeldbepalende gebouw aan het dorpsplein en de kluis staat ook nog overeind.

Daar werden oa. het geld opgeslagen van de kaartverkoop door de chauffeurs en de loonzakjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 9 september 2019

Sloop boerderij is 27 augustus voorzichtig begonnen:

De boerderij van Beijeren ligt plat:

Uitgaande van de 1e planning is de sloop gereed begin oktober, sanering ophogen en zetten zal medio of eind november klaar zijn. Daarna volgt een ingrijpend karwei, het aanleggen van de brug.

Update 12 mei 2019

Gebr. Beentjes heeft samen met Smit’s Bouwbedrijf omwonenden van het Dorpsplein een brief gestuurd met een uitnodiging voor een inloopavond op dinsdag 7 mei. Medio mei zal gestart worden met het afbreken van de voormalige busremise en het opruimen van de achtergebleven boomstobben. Na ongeveer zes weken kan op verschillende plekken een begin gemaakt worden aan de bodemsanering en verwijderen van oude brandstoftanks die nog in de grond zitten. Vanaf augustus zal begonnen worden met het aanleg van de brug ter hoogte van de Grietpolderweg zodat in 2020 gestart kan worden met woningbouw. Begin 2021 zal met de dorpshaven gestart worden. De werkzaamheden zouden mei 2021 afgerond moeten zijn.

(ontleend aan het Witte Weekmail 2019-18)

Er is meer bekend over de voorlopige planning van Dorpshart Noord. Het ziet er naar uit dat de bouw van de brug vijf maanden gaat kosten, dat betekent zoals nu bedacht is door gemeente en ontwikkelaar dat de Grietpolderweg afgesloten wordt van augustus 2019 t/m januari 2020 en de bus 56 wederom niet rijdt in het dorp. Kom 16 mei naar de inloopavond.

De planning is hier in te zien.

De sloop is uitgesteld, hekken om het bouwterrein en dichtgetimmerde panden. De hekken zijn door de harde wind enkele keren omgewaaid, gelukkig geen ongelukken. Start sloop 19 augustus, de hele planning schuift daardoor op, brug aanleggen en afsluiting Grietpolderweg start vermoedelijk op zijn vroegst december 2019. Nog geen actuele informatie op www.dorpshart-leimuiden.nl.

Wij vinden de afsluiting gedurende een periode van enkele maanden van de Grietpolderweg zorgelijk (nog los van de stagnatie in de ochtendspits) vanuit het oogpunt van veiligheid o.a. bij calamiteiten, temeer omdat in die periode ook de reconstructie van de Willem van der Veldenweg start, die dan als ontsluitingsroute zal zijn afgesloten. De gemeente heeft echter aangegeven dat een noodweg niet in het project is opgenomen en hier ook geen geld voor te hebben. Onze hoop is nu gevestigd op de Veiligheidsregio (samenwerkende brandweer, politie, ambulance etc.) die eisen kan stellen aan een noodvoorziening bij calamiteiten.

Update 9 mei 2019 (eerder op de Homepage)

Er is meer bekend over de voorlopige planning van Dorpshart Noord. Het ziet er naar uit dat de bouw van de brug vier maanden gaat kosten, dat betekent zoals nu bedacht is door gemeente en ontwikkelaar dat de Grietpolderweg afgesloten wordt van augustus 2019 t/m januari 2020 en de bus 56 wederom niet rijdt in het dorp. Kom 16 mei naar de inloopavond.

De planning is hier in te zien.

Update 14 maart 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nationale www.boomfeestdag.nl vandaag en een contrast met het kappen van de ca. 20 bomen in het dorpshart, kort na de ca. 80 bomen voor Leimuiden West. Een kaalslag in Leimuiden, maar we moeten ook vooruit. Starters, doorstromers en ouderen staan te trappelen om woonruimte, maar toch het doet pijn zoveel volgroeide bomen te zien verdwijnen. Uiteraard zal het dorpsraadbestuur de herplanting nauwgezet volgen. 

In de Haarlemmermeer worden 350 bomen in PARK21 aangeplant in het kader van de Nationale Boomfeestdag. De gemeente daar heeft gekozen voor het thema “Ieder Kind een Boom”. Idee voor Kaag en Braasem?

 

Update 29 oktober 2018

Conform het antwoord van gemeente Kaag en Braassem heeft er een Bomen Effect Analyse plaats gehad waaruit gebleken is dat er geen natuurwaarde kan worden toegekend aan de 4 beuken en dat de verwachte levensduur van de beuken verschilt van 0 tot max 10 jaar. Ook zal de sloop van de boerderij enorme schade toebrengen aan de beuken. Als compensatie zijn in het nieuwe groenplan 23 nieuwe bomen met een stam van 20-25 cm en 5 a 6 meter hoogte opgenomen. De brief hieromtrent kunt u hier volledig lezen. 

 

Update 30 augustus 2018

Tijdens de zomer is de omgevingsvergunning verleend. De sloop kan beginnen maar in de omgevingsvergunning is ook opgenomen de kap van de 4 grote bomen.De Dorpsraad, net als een aantal bewoners, maakt zich hierover zorgen.Wij hebben de gemeente Kaag en Braassem verzocht of het behoud van deze bomen binnen het plan (alsnog) mogelijk is en op basis van welke argumenten is besloten tot het kappen van deze bomen. Vooral een goede afweging is voor ons van belang. Onze brief kunt u hier volledig lezen.

 

Update 10 februari 2018

Dit bericht heeft op de Homepage gestaan en heeft 471 hits gehad.

Procedureel is het bijna afgerond nu de Raad van State positief heeft beslist. De omgevingsvergunning wordt ingediend en daarna kan de uitvoering beginnen. Lees de nieuwsbrief van Smit's bouwbedrijf zelf. Hier kunt u hem vinden.

Is het nu zo dat we over een jaar een nieuw dorpshart hebben? Nee zeker niet, er is veel voorbereidingstijd nodig, sanering en het voorbelasten van de grond vergen veel tijd. Begin 2019 wordt de start van de verkoop van de woningen verwacht.

Onderaan de nieuwsbrief is een leuke 360 graden foto van het haventje opgenomen.

 

Update 9 januari 2018

De Raad van State heeft op 27 december 2017 uitspraak gedaan en vrijwel alle bezwaren zijn afgewezen.Nu lijkt niets meer in de weg te staan om ons Dorpshart Noord te verwezenlijken.

 

Update 19 december 2017

Dit bericht heeft op de Homepage gestaan en heeft 933 hits gehad.

Zeer recent is er een nieuwsbrief verschenen met verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart mét dorpshaven. Ze zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel van het plan.

U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

 

Update 24 november 2017

Zoals gemeld op de laatste ALV vond de hoorzitting bij de Raad van State op 12 oktober plaats. Er is echter uitstel van de uitspraak gegeven zodat er nog geen nieuws over uitbreiding van ons dorpshart Noord is.

 

 Update 25 juni 2017

Op onze laatste Algemene LedenVergadering  van 19 april heeft de heer Broekema namens de werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden aangekondigd dat er een kleine vertraging is maar dat de verkoop van de woningen zal starten na de zomer.

Update 6 maart 2017

Het ontwerpbestemmingsplan is op 23 januari 2017 goedgekeurd en ligt sinds 16 februari 6 weken ter inzage.Het volledige plan kunt u hier vinden.

Nieuwsartikel 13 september 2016: Dorpshart Leimuiden inloop op 13 september

 

Update 6 september 2016

Tijdens de zomer is er in het Maarse en Kroongebouw, de bouwlocatie voor het deelgebied Noord, nieuw promotiemateriaal geplaatst.

Op 13 september zal de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden tijdens een inloopavond vanaf 19.30 uur de plannen toelichten. Voor de komst van een nieuw centrumgebied is een nieuw bestemmingsplan nodig. Inwoners zijn van harte welkom en kunnen vragen stellen over de inhoud en planologische kaders. De ontwikkelaar Smits's bouwbedrijf en de wethouder mevrouw Y. Peters zijn aanwezig. U kunt een zienswijze indienen bij de gemeente mocht u opmerkingen bij het plan hebben. In november wordt een tweede informatieavond georganiseerd waarin de zienswijze kan worden besproken. In januari 2017 wordt het bestemmingsplan , inclusief de beantwoording van alle zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.  

 

Update 15 mei 2016

Recent is een besloten raadsvergadering geweest. Moeten wij ons zorgen maken over de doorgang van de ontwikkeling van ons dorpshart?

Nieuwsartikel van 20 februari 2016: Dorpshart: Café-Restaurant Bij René blijft zitten

 

Update 18-3-2016ontwerp noordzijde

Op 3 februari 2016 is er een informatieavond voor omwonenden gehouden door Smits bouwbedrijf en WMDL. Ook de architect van het plan was aanwezig.

Nadat verschillende koopovereenkomsten waren gesloten was het mogelijk het plan voor de noordzijde verder te ontwikkelen.

Het stedenbouwkundige plan werd door de architect dhr. Hekkenberg gepresenteerd. Van de opgestelde presentatie- panelen zijn de afbeeldingen nu samengevat in een pdf-document. Dit kunt u hier inzien.

Van deze avond is ook een verslag opgesteld. Ook dit verslag kunt u inzien met deze link.

Beide documenten hebben we met toestemming van WMDL op onze website toegankelijk gemaakt.

In plaats van horeca Bij René zijn nu woningen ingetekend in de planontwikkeling van Noord; gesprekken lopen nog, maar de kans op slagen wordt zeer klein geacht. Erg jammer …

 

 Update 19-11-2015

De Linde

 

Huisartsenpraktijk De Linde en Smit's Bouwbedrijf B.V. hebben een overeenkomst gesloten voor de aankoop van de huisartsenpraktijk.
Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het dorpshart.

De WMDL hoopt dat er ook in het zuidelijk deel afspraken gemaakt kunnen worden met de grondeigenaren.


Lees meer in het persbericht zelf.

 

 

 

Update 16-10-2015


Op uitnodiging van de dorpsraad heeft dhr. Eddy Broekema namens WMDL op onze ALV van 14 oktober 2015 ons allen bijgepraat met de stand van zaken van het project. Gelukkig mogen we zijn verhaal aan u ter beschikking stellen, zodat ook degenen die niet aanwezig waren er kennis van kunnen nemen. U kunt hem hier lezen of downloaden.

In zijn verhaal wordt duidelijk dat er wellicht rekening mee moet worden gehouden dat het oorspronkelijke plan niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd. Om toch snelheid in de ontwikkeling te houden zijn twee varianten ontwikkeld, een variant waarbij de horeca op dezelfde plek (foto en tekening links hieronder) blijft en een variant waar de horeca ook verhuist. De twee varianten zijn hieronder in tekening en ingeplakt in een luchtfoto weergegeven.

 

Dorpshart Dorpshart Dorpshart Dorpshart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 1-05-2015: Persbericht van de Gemeente K&B van 1 mei 2015

Het persbericht staat nog niet op de website van de gemeente. Daarom hier weergegeven op een eigen pagina.
Deze pagina kunt u met deze link bereiken.

 

Update 1-05-2015

Als alles meezit, geen problemen bij de procedures, geen bezwaren, etc., dan kan met het nieuwe dorpshart worden begonnen omstreeks half 2017.
Bij Smits bouwbedrijf zijn al aanmeldingen binnen. Heeft u ook interesse? Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U wordt dan zodra er relevante informatie beschikbaar is hiervan op de hoogte gebracht.
Op dit moment vinden er gesprekken plaats met private grondeigenaren. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan. Ter verfijning worden verschillende varianten onderzocht, woningtypen, de afmetingen van woningen, de zon-oriëntatie en de inrichting van de openbare ruimte. Aan de hand van historisch kaartmateriaal worden de verschillende bouwvolumes ingepast in de bestaande dorpsstructuur van Leimuiden.

Wilt u het zelf lezen op Facebook? Klik op de link.

 

Update 30-04-2015: Gemeenteraad op 28 april akkoord met de door WMDL voorgestelde wijziging in de overeenkomst

Ook het Leidsch Dagblad schonk in een artikel in de krant van 30 april aandacht aan de recentste ontwikkeling van het plan Dorpshart.
Het belangrijkste struikelblok was de overname van de grond voor 1 miljoen euro. De onvoorwaardelijke afname van de grond maakt nu plaats voor een grondafname bij een onherroepelijk bestemmingsplan voor het noordelijk deel én een voorverkooppercentage van 70 %.

Het volledige besluit van de gemeenteraad is hieronder opgenomen:
1. Vast te stellen dat WMDL aan de raadsopdracht (december 2014) voldoet, met uitzondering van het onderdeel van een onvoorwaardelijke grondafname (punt 6 financiële kaders);
2. In te stemmen met het laten vervallen van de onder punt 6 van de financiële kaders genoemde onvoorwaardelijke grondafname (deelgebied Noord) en hiervoor in de plaats opnemen een grondafname bij een onherroepelijk bestemmingsplan voor Noord en een voorverkooppercentage van 70% op Noord.
3. De werkgroep als kader meegeven de genoemde waarborgsom te verhogen naar € 100.000,-.
4. De werkgroep als kader meegeven om aan de periode van behalen voorverkooppercentage van 70% de einddatum van 1 juli 2017 te koppelen. Op deze datum moet de grond worden afgenomen of vervalt het ontwikkelrecht terug aan de gemeente en komt de waarborgsom de gemeente toe vanwege de reserveringsperiode.
5. De werkgroep als kader meegeven dat indien na 1 juli 2017 de gemeente en ontwikkelaar gezamenlijk tot de conclusie komen om de reserveringsperiode te verlengen, de ontwikkelaar maandelijks een rentebedrag (4,5%) over de grondwaarde moet betalen.
6. De werkgroep als kader meegeven dat aan de grondverkoop een zekerheidstelling opgenomen dient te worden ten aanzien van het realiseren van 30% sociale woningbouw. Inhoudende, dat als alleen deelgebied Noord tot ontwikkeling komt, er een afdracht moet plaatsvinden aan het fonds sociale woningbouw om het tekort aan sociaal programma te compenseren.
7. Indien met twee bestemmingsplannen voor de plandelen Noord en Zuid gewerkt wordt, de ruimtelijke uitgangspunten voor een integrale planontwikkeling te borgen in één Nota van Uitgangspunten voor beide bestemmingsplannen.

Als u het officiële besluit wil raadplegen, dan kunt u dat hier inzien. Een cruciale datum is wanneer de 70 % voorverkoop moet zijn gehaald: vóór 1 juli 2017. Tevens wordt de waarborgsom aan de gemeente verhoogd met € 100.000 als gevolg van de verlengde reserveringsperiode.

Voor wie nog meer informatie behoeft, kan het raadsvoorstel van het College van B&W hier lezen. Zeker is dat zowel de gemeenteraad als de partijen het project wel zien zitten. Het project kan ook in Leimuiden rekenen op brede steun.


Update 16-04-2015: PERSBERICHT - Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden

Leimuiden- Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden heeft Smit`s bouwbedrijf BV uit Beverwijk aangetrokken als ontwikkelaar voor het dorpshart Leimuiden. De partijen hebben deze week een intentieverklaring getekend waarin de basis voor de samenwerking is vastgelegd. Smit`s neemt voor eigen rekening en risico de ontwikkeling van het dorpshart op zich.

Complex
De Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden bestaat uit inwoners en ondernemers die zich inzetten voor de toekomst van het centrumgebied. In december 2014 is de raad akkoord gegaan met de plannen van de werkgroep voor het dorpshart. Sindsdien is er veel werk verzet door de werkgroep.
De gemeenteraad had de werkgroep tot 31 maart de gelegenheid gegeven om het voorstel voor de grondoverdracht uit te werken en een projectontwikkelaar aan te trekken. Vanwege de complexiteit van beide vraagstukken kreeg de werkgroep uitstel tot 15 april. Dit heeft onder andere geleid tot het aantrekken van Smit`s bouwbedrijf BV uit Beverwijk als ontwikkelaar voor het centrumgebied.

Voorverkooppercentage
Over de grondoverdracht (Maarse & Kroon locatie) zijn de gemeente, werkgroep en de ontwikkelaar nog in gesprek. In eerste instantie had de raad als voorwaarde meegegeven dat de werkgroep de grond onvoorwaardelijk zou overnemen van de gemeente. De werkgroep geeft aan dat deze voorwaarde voor de ontwikkelaar niet haalbaar is. Daarom stellen zij voor om de grond af te nemen nadat is voldaan aan een voorverkooppercentage. Bij een voorverkooppercentage start de ontwikkelaar pas met bouwen als het vooraf afgesproken percentage woningen is verkocht.
Voor een eventuele afwijking van dit kader is een raadsafweging gevolgd door een raadsbesluit niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. Hierover wordt op de raadsavond van 28 april een besluit genomen.

Voor wie de Algemene Ledenvergadering niet heeft bezocht of de toespraak van Eddy Broekema nog eens wil nalezen, kan hem hier downloaden.

 

Update 15-04-2015: Gemeente en WMDL positiever dan het Witte Weekblad over de recente ontwikkeling

Op 15 april laat het Witte Weekblad weten dat "er donkere wolken boven het masterplan hangen. De WMDL heeft gefaald."
Het is waar, de deadline is niet gehaald, maar is daarmee het hele plan waar (bijna) iedereen enthousiast over is nu van de baan?

Gelukkig waren zowel de gemeente als de WMDL op de algemene ledenvergadering aanwezig om een en ander toe te lichten. De gemeente, in persoon van wethouder Yvonne Peeters, kon nog niet zoveel zeggen, omdat de zaak binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, maar toch was zij positief gestemd over een goede afloop.

Eddy Broekema voerde voor de WMDL het woord. Resumerend vertelde hij dat de ingewikkeldheid van het project en de toch korte tijdsspanne waarin alles op een rijte moest worden gezet en een keuze moest worden gemaakt met wie het project verder zou worden uitgevoerd, er nog een paar (financiële) hobbels genomen moeten worden.
Ook hij gaat ervanuit dat de samenwerkingsovereenkomst met de bouwer alsnog gesloten gaat worden, zij het wat later dan gedacht en voorgenomen.
De zaal begroette de informatie met een warm applaus. Een pak van ons hart. (wordt vervolgd)

 

Update 1-04-2015: WMDL zet brief aan de gemeente op Facebook

De spanning is nog niet geheel verdwenen, maar vorderingen zijn er zeker. WMDL heeft nog twee gegadigden die het dorpsplan willen realiseren. Een paar knoopjes moeten nog worden doorgehakt. Dat wil zeggen dat de datum van 31 maart niet gehaald wordt om duidelijkheid te verschaffen. WMDL heeft er wel alle vertrouwen in dat het plan tot een goed einde zal worden gebracht. WMDL vraagt aan de gemeente om die duidelijkheid te mogen verschaffen op uiterlijk 15 april 2015, maar als het kan eerder.
Lees verder in de brief zelf die de WMDL op faceboek heeft gezet. (wordt vervolgd)

 

Update 12-03-2015: Gezonde spanning... of toch hoogspanning


De WMDL probeert de spanning voor ons erin te houden met weer een bericht over de stand van zaken.
Na een kort inzicht in het proces, waar bij het willen, moeten en kunnen voor een nieuw dorpshart allerlei zaken naar voren komen, zal de WMDL hiertussen een afweging moeten maken.

Dat het zeer enerverend wordt willen we graag geloven. De WMDL beschikt nu over vier risicodragende bouwers voor het project, waarvan er één nog niet de geloofsbrieven heeft overhandigd. Hoewel de WMDL nu zouden moeten besluiten met wie ze door zouden willen gaan, vindt zij het belangrijk dat de vierde partij ook met deze tender kan meedoen en heeft zij de beslissing uitgesteld.
Uiteindelijk zal op 31 maart (de deadline) duidelijk moeten zijn wie het dorpshart mag realiseren
Het heeft er alle schijn van dat het gaat lukken om een definitieve overeenkomst te sluiten met ...., dat horen we binnenkort.
Het blijven nog even (hoog)spannende tijden.

 

Update 11-03-2015


Na een aantal weken veel praten met diverse partijen zoals stakeholders, mogelijke bouwbedrijven, externe adviseurs, ambtenaren, grondbanken, economische planologen, grondeigenaren en plaatselijke winkeliers had de WMDL op donderdag 5 maart wederom een evaluatiegesprek met de Gemeente Kaag en Braassem, waarbij tevens wethouder mevrouw Yvonne Peeters aanwezig was.

Op de agenda stonden o.a. de volgende onderwerpen.
Stand van zaken met betrekking tot:
* Het overleg met / selectie van een risicodragende bouwer;
* Het overleg met de diverse grondeigenaren;
* Het overleg met de Grondstoffenbank Zuid-Holland en Tauw inzake de sanering van deelgebied Noord;
* Herinrichting van de openbare ruimte;
* Te verwachten stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het masterplan per 31 maart;
* Tussenbalans per 1 maart 2015.

Het overleg verliep in een aangename sfeer en even voor 18 u. was de bijeenkomst afgelopen. Het volgende overleg met de gemeente staat op de rol voor 19 maart aanstaande.
De projectgroep WMDL komt dan naar buiten met de naam van de bouwer van het nieuwe dorpshart van Leimuiden.

Dat laatste is natuurlijk groot nieuws. De realisatie komt echt dichterbij en daar zijn wij blij om.

 

Update.


Op 19 december liet de WMDL weten dat zij met de gemeente om de tafel zit.Het constructieve overleg krijgt een vervolg op 14 januari 2015. Van dit overleg is nog geen verslag gedaan.

Met een aantal bewoners van het Noordeinde en WMDL heeft op 13 januari 2015 een gesprek plaats gevonden. Deze bewoners aan de kerksloot krijgen te maken met de gevolgen van het plan. Er is ruimte voor toelichting, vragen en opmerkingen. Na de presentatie werden o.a. vragen gesteld over het uitbaggeren van de kerksloot, de doorvaarthoogte van de brug en de snelheid van passanten van en naar de toekomstige haven toe.

Een zeer goede zaak vond men het om met het creëren van de haven het dorpshart een kosmetische impuls te geven. De opmerkingen van de aanwezigen zullen met betrokken partijen worden besproken.

De werkgroep heeft op 28 januari 2015 een voortgangsoverleg met de gemeente. De vorderingen in het proces zullen worden besproken. Er wordt nog gezocht naar een partij die de ontwikkelingskosten op zich neemt, evenals het ontwikkelen en uitwerken van een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan, waarvan een nog aan te trekken bouwbedrijf de opdrachtgever zal worden.
Het is de werkgroep er alles aan gelegen de gang er in te houden.

 

Eerste artikel (nu opgenomen in het projectoverzicht)

Het dorpshart kent een lange voorgeschiedenis. U heeft ongetwijfeld wel wat gelezen in de bladen die huis-aan-huis verspreid worden. Daar gaan we niet meer op in nu de gemeenteraad op 8 december 2014 unaniem heeft besloten voor het plan van WMDL (Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden). De afbeeldingen hiernaast geven een goede indruk hoe het eruit moet komen te zien.

De gemeente heeft het plan in de volgende link bekend gemaakt: Nieuw dorpshart Leimuiden door dorpsinitiatief

Ook op de site van Dichtbij.nl is een artikel gewijd aan het plan: Inwoners pakken dorpshart Leimuiden aan

De gemeente heeft voldoende vertrouwen in de geleverde onderbouwing van de realisatie. Daarmee zijn verdere afspraken te maken met de nu nog niet bekende samenwerkende partners (projectontwikkelaars) en de rechtsvorm waarin zij participeren. Het plan omvat een groot gebied van het dorpshart (noord en zuid) en voorziet in de realisties van een dorpshaven met horeca, wonen en recreatie:
• 14 grondgebonden woningen
• 17 appartementen in de vrije sector
• 26 levensloopbestendige appartementen
• 12 appartementen voor starters
• ca. 800 m2 zorgvoorzieningen
• 1.100 m2 winkels, herplaatst en nieuw
Het plan voldoet aan de gestelde gemeentelijke kaders en vormt een haalbare herontwikkeling.


Is daarmee alles in kannen en kruiken?
Nee, helaas niet. Maar we zijn op de goede weg. Er zijn intentieverklaringen getekend, grond wordt binnenkort overgedragen, maar alle afspraken moeten nog in overeenkomsten worden vastgelegd met een rechtspersoon die in oprichting is. Het plan zoals het er nu ligt moet nog verder uitgewerkt worden in de eerste helft van 2015.
De gemeente heeft als voorwaarde gesteld, dat uiterlijk op 31 maart de WMDL een rechtsvorm of ontwikkelaar dient te vinden die het plan zal realiseren.
Het worden spannende tijden: lukt het een samenwerkingsvorm te vinden die een rechtspersoon wordt, die uitvoering kan geven aan het plan?
Maar ook: hoe zal het uitwerkingsplan eruit zien, waarin alles veel gedetailleerder is opgenomen?
We blijven het proces met interesse volgen, en zijn zeer benieuwd naar de uitwerking, waarbij wij Leimuidenaren zeker bij betrokken worden.
En zoals de dorpsraad in haar Nieuwsflits met de kerst al schreef: "De dorpsraad zal daar waar nodig en gewenst graag meewerken om een platform te bieden voor het meedenken over nadere invulling, waar dat nodig is en over effecten op de omgeving etc.."

 


Voor wie het proces nauwlettend wil volgen kan terecht op de facebookpagina van WDML die ook via deze link te bereiken is.