Update 17 augustus 2019

De Drechtdoorsteek bij Leimuiden is een kwestie van tijd verwacht burgemeester Buijserd van Nieuwkoop. B&W van Kaag en Braassem heeft altijd meegewerkt, maar over een paar jaar zit er een andere raad, aldus Buijserd. Een toch weinig democratische uitspraak, hopelijk distantieert B&W zich hiervan.

 

Update 28 januari 2019

De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn hebben over de Drechtdoorsteek een marktverkenning laten uitvoeren. Kaag en Braassem heeft hier kennis van genomen en een 3 tal stukken gepubliceerd hierover op de gemeentelijke website gezet. Deze stukken vindt u hier.

 

Update 24 februari 2018

Binnen ons ledenbestand is er een groep gevormd die zich extra gaat buigen over de inhoud van het rapport Kansenonderzoek Drechtdoorsteek. Zoals hieronder al is toegelicht zijn er vele bedenkingen over een Drechtdoorsteek; deze zijn verwoord in een bijdrage van de heer Piet de Bock. Als u hier klikt kunt u de volledige notitie lezen.

Wel is de gehele groep enthousiast over de potentie van recreatie-mogelijkheden aan de zuid-westelijke oevers van de Westeinder. Uit het kansenonderzoek is besloten dat de Landschappelijke Dijk variant als eerste verder wordt uitgewerkt en als terugval optie kan de Polderdoorsteek dienen. Los van een Drechtdoorsteek waar dan ook of misschien helemaal niet, is er nu een stap gezet om meer recreatiemogelijkheden te kunnen gaan vormen voor ons dorp en onze inwoners.

 

Update 24 januari 2018

Op 23 januari 2018 vond er een presentatie plaats van de uitkomsten van het Kansenonderzoek Drechtdoorsteek. Het kansenonderzoek Drechtdoorsteek had tot doel om de financiële, maatschappelijke en technische haalbaarheid van een nieuwe vaarverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen, gekoppeld aan een passende en realistische gebiedsontwikkeling (recreatief en cultureel) in beeld te brengen.

In de volgende tekening krijgt u een beeld van de 4 scenario's (van rechts naar links):

Scenario 1 Leimuiden Haven: een fysieke doorsteek met recreatief programma vlakbij Leimuiden

Scenario 2 Polderdoorsteek: door de Vriesekoopse polder ten oosten van Leimuiden

Scenario 3 Landschappelijke dijk: aan westzijde van de landscheiding

Scenario 4 : Zuiderlegmeerpolder: aan de oostelijke rand bij Kudelstaart. 

Elk scenario is gewaardeerd op zes criteria, namelijk: economische potentie, ruimtelijke kwaliteit, netwerkwaarde vaarverbinding, leefbaarheid, huidige infrastructuur en realiseerbaarheid. Verder is in de eerste fase van het kansenonderzoek gebleken dat de zuidwestelijke oever van de Westeinderplassen grote potentie heeft voor recreatieve ontwikkelingen, gekoppeld aan de Drechtdoorsteek. Ook die ontwikkelingen zijn geschetst en gewaardeerd. Omdat dit een verbetering is van de kwaliteit van de bestaande situaties is dit de O+optie genoemd. Deze optie biedt (in combinatie met de varianten voor de Drechtdoorsteek) de kans op een rendabele Drechtdoorsteek waarbij ook de verstoring van de polder minimaal is.

Er is unaniem een voorkeur uitgesproken voor het uitwerken van scenario 3 in combinatie met de O+-optie Dit wordt variant 3+ genoemd. Daarnaast heeft het bestuur aangegeven om ook scenario 2 in combinatie met de O+ optie uit te werken. Dit heeft geleid tot variant 2+. Het vaarnetwerk, belasting van bruggen, Drecht en sluis alsmede de gebiedsontwikkeling zijn verder onderzocht.

Samengevat luiden de conclusies uit het rapport als volgt:

Variant 3+, de landschappelijke dijk in combinatie met de 0+optie is economisch rendabel in combinatie met extra gebiedsontwikkeling. Er is een kansrijke ontwikkeling van recreatief programma mogelijk. Technisch zijn er geen grote knelpunten. Het draagvlak voor de Drechtdoorsteek en de recreatieve ontwikkeling is gevarieerd. Variant 3+ biedt meerwaarde voor het vaarnetwerk. Vaarintensiteit kan afnemen op de Drecht tussen Leimuiden en de doorsteek, wat ook effect heeft op het gebruik van de bruggen.

Het advies van het kansenonderzoek is om variant 3+ uit te werken met de opmerking dat hierin de bruggen vaste bruggen zijn. Tevens wordt de aanpassing tot beweegbare bruggen onderzocht, zodra bekend is of de Oranje Nassaubrug in Alphen aan den Rijn ingezet kan worden voor de staandemast route. Ook zullen de marktkansen gedetailleerder moeten worden uitgezocht net als het uitbreiden van draagvlak via een zorgvuldig gebiedsproces.

De gebiedsverkenning behelst veel infrastructurele zaken op het gebied van water, kabels en leidingen en diverse vormen van recreatie. Ook zijn alle kosten en baten gespecificeerd.

Het rapport behelst ruim 130 pagina's en u kunt hier het gehele rapport via deze link lezen. 

 

Update 25 juni 2017

In de Raadsvergadering van 19 juni heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem besloten om niet mee te doen met het kansenonderzoek. De meerderheid van de raad heeft tegen gestemd.Echter het staat andere partijen vrij om wel aan te sluiten bij dit kansenonderzoek.

Volgens de gemeentelijke website zijn er ideeen voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen. Deze zogenaamde Drechtdoorsteek wordt gezien als een kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van water(recreatie). De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project na 2010 opnieuw opgepakt en willen opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe waterverbinding gaan onderzoeken. In dit kader zijn er 2 voorlichtingsavonden geweest, de voorlichting aan de Raad op 1 februari en een openbare informatieavond in De Ontmoeting op 8 februari. Tijdens deze openbare  informatieavond bleek er veel onbegrip en weerstand te zijn tegen de plannen om een doorsteek te creeëren tussen de Westeinder en de Drecht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt uiteindelijk besloten wel of niet door te gaan met dit project.

 

Lees hier Raadsvoorstel Kansenonderzoek.

In dit raadsvoorstel staan waarborgen voor het landschap en kaders van het kansenonderzoek beschreven.

 

Lees hier Eindrapportage Haalbaarheid 2010.

Dit rapport speelt wederom een belangrijke rol in de besluitvorming wel/niet meedoen in kansenonderzoek bij de Raad.