Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem.

 

Update 22 maart 2018

De gemeenteraad heeft op 18 december 2017 de actualisatie van de MRSV 2017 vastgesteld. Per onderdeel is de eerdere visie aangepast op het meest actuele beleid. Op basis van bijeenkomsten in de dorpen zijn per dorp de perspectieven opnieuw en in uitgebreidere vorm opgenomen. 

Dit document kunt u hier lezen.

 

Update 26 september 2017

In de Raad zijn 5 bespreekpunten besproken welke van belang zijn voor de tekst en uitvoering van de geactualiseerde MRSV. Beperkt tot Leimuiden gelden de volgende opmerkingen.

Het voorschrijven van 25% sociale huurwoningen en 5% sociale koop is in lijn met de Woonagenda en wordt conform opgenomen.

Een duidelijk onderscheid tussen intensieve en extensieve recreatie.Bij intensieve recreatie kan worden gedacht aan activiteiten met een publiekstrekkende werking.Daarbij is horeca aanwezig en (grootschalige) kortdurende en langdurige verblijfsrecreatie is toegestaan. Bij extensieve recreatie kan worden gedacht aan wandel- en fietsroutes, ruiterpaden en/of een picknickplaats.In het landschap zijn elementen aanwezig die de beleving van de relatief rustige omgeving mogelijk maken zoals een vogeluitkijkpunt of laarzenpad. Verblijfsrecreatie is enkel zeer kleinschalig mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een Bed en Breakfast aan huis. Ook horeca is slechts op kleine schaal toegestaan.

De natuurwaarde van de Drechtzone verdient het om breder beleefd te worden.Kaag en Braassem heeft de ambitie om een recreatiegemeente te zijn.Door meer ruimte te bieden aan ondernemers kan de natuurwaarde van de Drechtzone (nog) beter benut worden. Gedacht kan worden aan het (verder) ontplooien van dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Dit vraagt om een aanpassing van extensieve recreatiezone naar intensieve recreatiezone. Uiteraard wordt bij het realiseren van recreatieve voorzieningen gekeken naar de inpasbaarheid in het open landschap, zodat de natuurwaarde van de Drechtzone behouden blijft.

 

Daarnaast zijn voor ons dorp de volgende documenten lezenswaardig. Het betreft het dorpsperspectief van Leimuiden met daarin opgenomen de ontwikkelingen op elke gebied. In het afwegingsdocument kunt u lezen welke informatie is opgehaald in ons dorp en wat hiervan is verwerkt in het dorpsperspectief met een toelichting. In de Verbeelding en verklarende lijst vindt u dit geprojecteerd in een tekening zoals deze wordt opgenomen in de geactualiseerde MRSV.

 

 

 

Update 9 augustus 2017

Zwembad de Kleine Oase levert een belangrijke  maatschappelijke bijdrage en heeft daar volgens de Gemeente financiele ondersteuning bij nodig. Wethouder H.Hoek en voorzitter J.Uilenberg ondertekenden een overeenkomst waardoor De Kleine Oase onder de MAG valt en daardoor ontvangt zij de komende 5 jaren een bijdrage van 65000 euro per jaar. Hiermee kan het zwembad de inhuur van professionele badmeesters bekostigen. 

 

Update 1 juli 2017

In het voorjaar waren er geluiden van wijzigingen in het beleid omtrent het zogenaamde maatschappelijk vastgoed. Omdat dit ook de leefbaarheid in Leimuiden zou kunnen aantasten hebben we ons nader laten informeren en een brief geschreven op 23 april jl. Daarna zijn we voorgelicht middels een gesprek. In het kort willen we dit als volgt samenvatten.

De gemeente Kaag en Braassem heeft een beleid met betrekking tot het zogenoemde maatschappelijk vastgoed. Daarbij wordt gekeken naar zaken als de contractuele verhoudingen met de gebruikers, benutting, eigendom, beheer en onderhoud.

Het motto is : de gemeente investeert niet in stenen.

Het plan is om in het vervolg de hoogte van de financiele steun te koppelen aan de activiteiten die worden uitgevoerd en die passen binnen de Maatschappelijk Agenda (hierna MAG).

Als we kijken naar Leimuiden dan zijn onderstaande objecten hierbij betrokken:

- De Kleine Oase

- Het Spant

- Schaatsbaan Nut en Vermaak

- Scouting Leimuiden

- S.V. Kickers'69

- Tennisvereniging Leimuiden.

Alle verenigingen en de gemeente zijn samen betrokken bij dit project en worden hierbij geholpen door de Driemaster. Het plan is om de komende tijd door middel van werkgroepen te gaan bepalen wat er kan/moet en waar de oplossingen liggen om het maatschappelijk vastgoed effectiever/efficienter te gebruiken.

Voor maatschappelijk vastgoed hanteert de gemeente de volgende definitie: maatschappelijk vastgoed is de (gebouwde) ruimte die nodig is voor alle voorzieningen en activiteiten die voor een leefbare en vitale wijken en buurten noodzakelijk zijn.

De Dorpsraad Leimuiden is zich bewust van de beweegredenen van het gemeentebestuur en zal het proces op de voet volgen. 

 

Update 15 juni 2017

Op 30 mei heeft mevrouw L. Dekkers van Wille Donker Advocaten aan de werkgroep Ruimtelijke Ordening een lezing gegeven over de samenhang van de MRSV en de Omgevingswet. De volledige notitie kunt u hieronder middels een link lezen. 

Laatst toegevoegd: Notitie Omgevingswet Dorpsraad Leimuiden.pdf

 

Nieuwe documenten:

Lees hier Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten.

Lees hier Nota van Uitgangsounten en update.

Lees hier Bijlage Tabel met keuzes en opbrengsten participatie

 

 

Update 23 april 2017

De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie is in 2012 voor het eerst vastgesteld door de gemeenteraad. Vanwege vele ontwikkelingen is er nu plaats voor actualisering. Uitgangspunt is de scope van de huidige MRSV 2012-2025. Naast ontwikkelingen zijn ook taken en verantwoordelijkheden van de gemeente gewijzigd. De beleidslijnen van de taakvelden Sociaal, Wonen en Economie moeten verwerkt worden in de MRSV. Daarnaast zal door de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook een opstelling van een Omgevingsvisie (tot 2040) noodzakelijk zijn. In de Omgevingsvisie worden ook onderwerpen zoals energietransitie en bodemdaling meegenomen welke nu niet in de MRSV zitten.

Onderdelen van de actualisatie van de MRSV zullen zijn: bijwerken basisgegevens, verwerken van recente agenda's van duurzaamheid en MAG ( Maatschappelijke Agenda), nieuwe woningbouwlocaties, aanscherpen van dorpsperspectieven, maar ook besluitvorming over woonagenda, economische agenda en wateragenda.

Een participatietraject is gewenst en zal naast de MRSV ook gebruikt worden voor de Omgevingsvisie. De MRSV zal daardoor worden uitgebreid tot een maatschappelijke omgevingsvisie waarin (naast een noodzakelijke aanpassing van de MRSV) ook nieuwe onderwerpen als energietransitie, bodemdaling, regionale afstemming Hart van Holland en Rijnstreek en een uitbouw tot basis voor Omgevingsplannen worden opgenomen. 

De Raad is inmiddels akkoord gegaan met het procesvoorstel en het zogenaamde spoorboekje. De zg. oplegnotitie aan de raad kunt hier en het Raamwerk MRSV hier lezen.

Een eerste inloopavond is al gepland op 25 april as.